Проект на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и за рекламна дейност на територията на община Сухиндол