Наредба за упражняване правата на собственост на общината върху капитала на търговски дружества с общинско участие.pdf

Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на община Сухиндол

Наредба за условията и реда за водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Сухиндол