Наредба за условията и реда за записване и преместване на деца в общинската детска градина и училището в община Сухиндол.docx

Наредба за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на община Сухиндол.doc