Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и за рекламна дейност на територията на община Сухиндол.doc

Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие Спортни имоти, отдих, развлечения и комунални дейности