Търг с тайно наддаване – 17 Декември 2011

 • Version
 • Download 21
 • File Size 0.00 KB
 • File Count 0
 • Create Date декември 17, 2012 19:48
 • Last Updated ноември 25, 2019

Търг с тайно наддаване - 17 Декември 2011

ОБЯВА

На основание чл. 51, ал. ал. 7, 8 и 9 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Сухиндол, заповед № РД-01-02-1327 от 04.12.2012 г., в изпълнение на Решение № 70 и Решение № 71 от 26.06.2012 г. на Общински съвет – Сухиндол

 

ОБЯВЯВАМ

 

 1. На 21.12.2012 г. от 13,00 часа да се проведе публичен търг:

1.1. наименование и описание на предмета на търга:

 • почистване на имот № 000261, м. „Каменец”, землище с. Коевци, начин на трайно ползване – дере – публична общинска собственост, площ: 4,008 дка, с цел привеждане проводимостта му в съответствие с нормативно регламентираните изисквания;
 • почистване на имот № 000263, м. „Каменец”, землище с. Коевци, начин на трайно ползване – дере – публична общинска собственост, площ: 33,478 дка с цел привеждане проводимостта му в съответствие с нормативно регламентираните изисквания;

Търгът да се проведе поотделно за двата имота.

Срокът за почистване на имотите – 6 месеца от датата на подписване на договорите със спечелилите търга участници.

1.2. вид на търга:

публичен търг с тайно наддаване;

1.3. начална тръжна цена на пространствен кубик и за двата имота:

12,50 лв (Дванадесет лева и 50 ст) без ДДС;

15,00 (Петнадесет лева и 0 ст.) с ДДС.

 

1.4. размер на гаранцията, място и краен срок за внасянето й:

 • гаранция – 200,00 (двеста) лева за всеки от двата имота;
 • в касата на общинска администрация– стая 16 на втория етаж;
 • 16,00 часа на 20.12.2012 г.


Възстановяването на внесената гаранция на лице, участвало, но НЕСПЕЧЕЛИЛО търга, става на касата на общината по негова писмена молба, към която прилага копие от квитанцията за внесена гаранция. В случай, че участникът желае сумата да му се възстанови по банкова сметка, прилага към молбата удостоверение от банка за № на банкова сметка, по която да му се възстанови гаранцията.

1.5. време и начин за оглед на обектите:

 • всеки ден от оповестяване на обявата до 16,00 часа на 20.12.2012 г., вкл.

1.6. мястото, където се закупува тръжната документация:

 • тръжната документация, за всеки имот поотделно, се получава от стая № 9 на първия етаж в сградата на общинска администрация – Сухиндол;
 • заплаща се на Гише за информация и услуги на същия етаж в сградата;

1.7. срок за закупуване на тръжната документация:

 • до 16,00 часа на 20.12.2012 г.

1.8. цена на 1 комплект тръжна документация:

 • 36,00 (Тридесет и шест) лева без ДДС
 • 42,00 (Четиридесет и два) лева с ДДС

 

Тръжна документация се закупува за всеки от имотите.

 

Цената на тръжната документация НЕ СЕ възстановява след приключването на търга.

1.9. срок и място за подаване на предложения (документи) за участие в търга:

 • до 17,00 часа на 20.12.2012 г.
 • в деловодството на общинска администрация – стая № 17 на втория етаж;

Тръжна документация се подава за всеки от имотите.

1.10. документи, които следва да бъдат представени от участниците в търга за всеки имот поотделно:

1.10.1. заявление за участие (по образец);

1.10.2декларация за запознаване с тръжните условия (по образец);

1.10.3. удостоверение/копие от удостоверение за липса на задължения към държавата, издадено от съответната ТД на НАП през последните 30 дни преди провеждането на търга;

1.10.4. удостоверение/копие от удостоверение - за липса на задължения към община Сухиндол, издадено от Местни данъци и такси към община Сухиндол през последните 30 дни преди провеждането на търга;

1.10.5. платежен документ или копие от него за внесена гаранция по т. 1.4;

1.10.6. платежен документ или копие от него за закупени тръжни книжа по т.1.8;

1.10.7. в малък, запечатан от участника плик – предложение за цена на пространствен кубик (оферта на кандидата по образец);

1.10.8. за участващите в търга - юридически лица по смисъла на ТЗ: представят разпечатка, актуална към деня на подаването на документите за участие, от сайта на Агенцията по вписвания – Търговски регистър или посочват ЕИК на кандидата.

1.10.9. за участващите в търга – регистрирани, съгласно ЗЮЛНЦ: представят Удостоверение за актуално правно състояние,удостоверение за липса на производства по несъстоятелност и ликвидация, както и заверено копие от БУЛСТАТ картон, издадени от съответния Окръжен съд по седалището си, не по- късно от един месец преди започване на работата на комисията по оценка на предложенията, която е на 21.12.2012 г.

1.10.10. за всички участници или техните представители – двустранно копие от валидна лична карта, придружено от декларация по приложен образец (неприлагането на копие от лична карта не е основание за отстраняване на участника от търга) .

1.11. място, дата и час за провеждане на търга:

 • място: заседателната залав сградата на общинска администрация;
 • дата: 21 декември 2012 г.
 • час: 13,00часа

 

 1. Съдържание на тръжната документация, закупена от общинската администрация:

2.1. заявление – бланка;

2.2. декларация за запознаване с документацията – бланка

2.3. копие от обявата за публичния търг с тайно наддаване;

2.4. проект на договор за наем;

2.5. копие от акта за публична общинска собственост;

2.6. копие от скицата на имота;

2.7. празен малък плик за поставяне предложението за цена (оферта);

2.8. празен среден плик – за поставяне на всички изискуеми документи по т. 1.10;

2.9. празен голям плик – за поставяне на запечатаните от участника в търга малък плик по т. 2.7 и среден плик по т. 2.8, заедно с документите, предназначени за тях;

2.10. копие от Решение № 70, или от Решение № 71 от 26.06.2012 г. на ОбС – Сухиндол, в зависимост от имота, за който се явява участника;

 

 1. ИЗИСКВАНИЯ към участниците в търга:

3.1. участниците в търга да са били изрядни платци при предишни и настоящи договори с община Сухиндол и да нямат финансови задължения към общината и държавата към момента на провеждане на търга;

3.2. Участниците в търга подават документите по т. 1.10 в деловодството на общината лично или от упълномощен от участника представител, чрез нотариално заверено пълномощно, при спазване на следните условия:

 • документите да са поставени в трите плика, част от закупената тръжна документация по следния начин:
 • в малкия плик е поставена офертата, в която кандидатът е написалсамо предложението си за цена. В офертата не трябва да фигурира никаква информация за участника в търга. Пликът е запечатан от участника;
 • в средния плик са поставени всички документи по т. 1.10, без офертата по т.1.10.6. Пликът е запечатан от участника.
 • в големия плик са поставени запечатаните малък и среден пликове. Пликът е запечатан от участника;
 • в горния десен ъгъл на големия плик участникът трябва да е написал само номера на имота, за който участва в търга.
 • Върху трите плика не трябва да има надписи, отбелязвания, знаци и други подобни, идентифициращи участника, с изключение на номера на имота, записан в горния десен ъгъл на големия плик.
 • При приемане на предложенията в деловодството, върху големия плик се отбелязва регистрационния номер, датата и часа на приемане на документите.

 

инж. ПЛАМЕН ЧЕРНЕВ

кмет на община Сухиндол

 

Attached Files

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/suhindol/public_html/wp-content/plugins/download-manager/wpdm-functions.php on line 2093