Публичен търг с тайно наддаване – 17 Декември 2011

 • Version
 • Download 17
 • File Size 0.00 KB
 • File Count 0
 • Create Date март 17, 2012 19:28
 • Last Updated ноември 26, 2019

Публичен търг с тайно наддаване - 17 Декември 2011

ОБЯВА

На основание чл.51, ал.7, ал.8 и ал.9 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Сухиндол, в изпълнение на Решение № 435 от 30.05.04.2011 г. на Общински съвет – Сухиндол и във връзка с моя заповед № РД-01-02-555/11.07.2011 г.

 

ОБЯВЯВАМ

 

на 21 декември 2012 г. от 13,30 ч. да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот № 102.30:

 1. Наименование и описание на предмета на търга:

имот № 102.30, с площ от 0,397 дка, м. Мъгара, землище с. Горско Косово, община Сухиндол, представляващ земеделска територия, (АЧОС № 694 и Акт № 11 от 22.07.2010 г. за поправка на АЧОС № 694) при начална тръжна цена 1610,00 лева (Хиляда шестстотин и десет лв и нула ст.).

 1. Вид на търга: -публичен, с тайно наддаване.
 2. Начална тръжна цена: 1610,00 лева (Хиляда шестстотин и десет лв и нула ст.).
 3. Размер на депозита, място, начин и краен срок за внасянето му:

размер – 10% от началната тръжна цена – 161,00 (Сто шестдесет и един) лв;

 • място за внасяне - касата на община Сухиндол;
 • краен срок за внасяне на депозита – до 16,00 ч. на 20 декември 2012 г.
 1. Време и начин за оглед на имота – Всеки работен ден и до 15,00 часа на 20.12.2012 г. При огледа може да се търси съдействието на кметския наместник на с. Горско Косово.
 2. Място, където се закупува тръжната документация и цената й:

място – Тръжната документация се получава от стая 109 на общинската администрация. Заплаща се на Гише за услуги на първия етаж;

цена – Цената на тръжната документация е 42,00 (Четиридесет и два) лв с ДДС.

 1. Срок за закупуване на тръжната документация –до 16,00 часа на 20.12.2012 г.

8 . Срок за подаване на предложенията за участие в търга – до 17,00 ч. на 20.12.2012 г.

 1. Място, ден и час на търга:

място – Заседателната зала на втория етаж на общинска администрация, ул. Росица № 106;

ден – 21 декември 2012 г.

час – 13,30 часа

 

 1. Документи, които следва да бъдат представени от участниците в търга:

заявление за участие (по образец)

декларация за запознаване с тръжните условия (по образец)

удостоверение за липса на задължения към държавата, издадено от съответната ТД на НАП през последните 30 дни преди провеждането на търга;

удостоверение за липса на задължения към община Сухиндол, издадено от Местни данъци и такси към община Сухиндол през последните 30 дни преди провеждането на търга;

платежен документ или копие от него за внесен депозит по т. 4.1.

платежен документ или копие от него за закупени тръжни книжа по т. 6.2.

в малък, запечатан от участника плик – предложение за цена - оферта на кандидата (по образец);

за участващите в търга – юридически лица по смисъла на Търговския закон: Представят разпечатка, актуална към деня на подаването на документите за участие, от сайта на Агенцията по вписвания – Търговски регистър или посочват ЕИК на кандидата;

за участващите в търга – регистрирани, съгласно ЗЮЛНЦ: ПредставятУдостоверение за актуално правно състояние, удостоверение за липса на производства по несъстоятелност и ликвидация, както и заверено копие от БУЛСТАТ картон, издадени от съответния Окръжен съд по седалището си, не по-късно от един месец преди започване на работата на комисията по оценка на предложенията, която е на 21.12.2012 г.

за всички участници или техните представители – двустранно копие от валидна лична карта, придружено от декларация по приложен образец(неприлагането на копие от личната карта не е основание за отстраняване на участника от търга).

 

 1. Съдържание на тръжната документация, закупена от общинската администрация:

заявление – бланка;

декларация за запознаване с документацията – бланка;

копие от обявата за публичния търг с тайно наддаване;

проект на договор за продажба;

копия от акта за общинска собственост и от акта за поправка на акта за общинска собственост;

копие от скицата на имота;

копие от решение № 356 от 27.07.2010 г. на Общински съвет – Сухиндол;

празен малък плик – за поставяне на предложението за цена (офертата);

празен среден плик – за поставяне на всички изискуеми документи по т.10, без офертата.

празен голям плик – за поставяне на запечатаните от участника в търга малък плик по т. 11.8 и среден плик по т. 11.9, заедно с документите, предназначени за тях.

 

 1. ИЗИСКВАНИЯ към участниците в търга:

Участниците в търга да са били и да са изрядни платци при предишни и настоящи взаимоотношения с община Сухиндол и да нямат към момента на провеждане на търга финансови задължения към държавата и към общината;

участниците в търга подават лично или от упълномощен от участника представител, чрез нотариално заверено пълномощно, при спазване на следните условия:

документите да са поставени в трите плика, част от закупената тръжна документация, по следния начин:

 • в малкия плик е поставена офертата, в която кандидатът е написал самопредложението си за цена. В офертата не трябва да има никаква информация за участника в търга. Пликът е запечатан от участника;
 • в средния плик са поставени всички документи по т. 10, без офертата. Пликът е запечатан от участника;
 • в големия плик са поставени запечатаните малък и среден пликове. Пликът е запечатан от участника.
 • върху трите плика не трябва да има надписи, отбелязвания, знаци и други подобни, идентифициращи участника;
 • при приемане на предложенията в деловодството, в горния ляв ъгъл върху големия плик се отбелязва регистрационният номер, датата и часа на приемане на документите, а в горния десен ъгъл – номера на имота.

 

инж. ПЛАМЕН ЧЕРНЕВ

кмет на община Сухиндол

 

Attached Files

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/suhindol/public_html/wp-content/plugins/download-manager/wpdm-functions.php on line 2093