Начало » Услуги » Административни услуги » Административни услуги – устройство на територията

за контакти

Телефон:
061 362 912

Адрес:
ул. Росица № 106 Сухиндол, Велико Търново 5240

към контакти

Административни услуги – устройство на територията към Обикновени услуги

Административно-технически услуги “Устройство на територията”
  1986 Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план
  Е-УСЛУГА 1986 Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план
    Заявление за разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план
     
  1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
  Е-УСЛУГА 1989 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти   
    Заявление за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти
     
  1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
  Е-УСЛУГА 1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа 
    З А Я В Л Е Н И Е за осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
     
  1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
  Е-УСЛУГА 1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба ​
    Заявление за издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба ​
     
  1992 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии
  Е-УСЛУГА 1992 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии   
    Заявление за включване на земеделските земи в границите на урбанизираните територии
     
  1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти – публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите
  Е-УСЛУГА 1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти – публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите  
    З А Я В Л Е Н И Е за издаване на разрешително за ползване на водни обекти – публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите
     
  2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
  Е-УСЛУГА 2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
    Заявление за допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
     
  2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
  Е-УСЛУГА 2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
    Заявление за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план
     
  2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води – публична общинска собственост, както и от находища на минерални води – изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управ
  Е-УСЛУГА 2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води – публична общинска собственост, както и от находища на минерални води – изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините
    З А Я В Л Е Н И Е за издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води – публична общинска собственост, както и от находища на минерални води – изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините
    Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 71, ал. 2 от ЗООС
     
  2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост
  Е-УСЛУГА 2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост
    Заявление за учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот – общинска собственост
     
  2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
  Е-УСЛУГА 2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
    Заявление за издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес
     
  2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти
  Е-УСЛУГА 2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти
    Заявление за съгласуване и одобряване на идеен инвестиционен проект
     
  2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
  Е-УСЛУГА 2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
    Заявление за одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
     
  2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
  Е-УСЛУГА 2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
    Заявление за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
     
  2027 Издаване на скици за недвижими имоти
  Е-УСЛУГА 2027 Издаване на скици за недвижими имоти
    Заявление за издаване на скици за недвижими имоти
     
  2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението
  Е-УСЛУГА 2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението
    Заявление за издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти – горски територии без промяна на предназначението
     
  2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти
  Е-УСЛУГА 2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти
    Заявление за издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти
     
  2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
  Е-УСЛУГА 2054 Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
    Заявление за разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
     
  2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
  Е-УСЛУГА 2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
    Заявление за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план
     
  2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект
  Е-УСЛУГА 2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект
    Заявление за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план
     
  2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
  Е-УСЛУГА 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
    Заявление за регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от четвърта/пета категория
     
  2063  Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
  Е-УСЛУГА 2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
    Заявление за издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
     
  2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти
  Е-УСЛУГА 2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти
    Заявление за издаване на заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти
     
  2065 Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация
  Е-УСЛУГА 2065 Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация
    Заявление за одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация
     
  2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
  Е-УСЛУГА 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
    Заявление за издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост  
     
  2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
  Е-УСЛУГА 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
    Заявление за издаване на удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
     
  2083 Издаване на виза за проектиране
  Е-УСЛУГА 2083 Издаване на виза за проектиране
    Заявление за издаване на скица-виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ 
    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 по чл. 140а, ал. 1 от ЗУТ за предоставяне на изходни данни, необходими за проектиране и за присъединяване към водоснабдителната и/или канализационна мрежа 
    ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 по чл. 140а, ал. 1 от ЗУТ за предоставяне на изходни данни, необходими за проектиране и за присъединяване на клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи
    ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 по чл. 140а, ал. 1 от ЗУТ за предоставяне на изходни данни, необходими за проектиране и за присъединяване към газопреносната или към газоразпределителната мрежи
    ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 по чл. 140а, ал. 1 от ЗУТ за предоставяне на изходни данни, необходими за проектиране и за присъединяване към топлопреносната мрежа
     
  2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
  Е-УСЛУГА 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
    Заявление за издаване на удостоверение за търпимост на строеж 
     
  2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
  Е-УСЛУГА 2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план
    Заявление за издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ.
     
  2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми
  Е-УСЛУГА 2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми
    Заявление за изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми
     
  2112 Издаване на разрешение за строеж
  Е-УСЛУГА 2112 Издаване на разрешение за строеж
    Заявление за издаване на разрешение за строеж
     
  2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
  Е-УСЛУГА 2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
    Заявление за прeзаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
     
  2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти
  Е-УСЛУГА 2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти
    Заявление за издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти
     
  2115 Одобряване изменението на кадастрален план
  Е-УСЛУГА 2115 Одобряване изменението на кадастрален план
    Заявление за попълване/поправка на кадастрален план
     
  2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици
  Е-УСЛУГА 2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици
    Заявление за прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици
     
  2117 Одобряване на подробен устройствен план
  Е-УСЛУГА 2117 Одобряване на подробен устройствен план
    Заявление за одобряване на подробен устройствен план
     
  2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
  Е-УСЛУГА 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
    Заявление за издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
     
  2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях
  Е-УСЛУГА 2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях
    Заявление за заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях
     
  2518 Изменение на план на новообразувани имоти
  Е-УСЛУГА 2518 Изменение на план на новообразувани имоти
    Заявление за изменение на влязъл в сила план на новообразуваните имоти
     
  2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет
  Е-УСЛУГА 2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет
    З А Я В Л Е Н И Е за издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет
     
  2879 Промяна на предназначението на сгради
  Е-УСЛУГА 2879 Промяна на предназначението на сгради
    ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СГРАДИ
     
  2956 Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж
  Е-УСЛУГА 2956 Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж
    Заявление за издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж
     
  3179 Издаване на разрешение за промяна на предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи
  Е-УСЛУГА Издаване на разрешение за промяна на предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи
    Заявление за издаване на разрешение за промяна предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи
     
Административни услуги „Кадастър“
  2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра
  Е-УСЛУГА 2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра
    Заявление за справки от кадастралната карта и кадастралните регистри
     
  2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър
  Е-УСЛУГА 2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър
    Заявление по образец за регистрация на сдружение на собствениците по чл. 29, ал. 1 от ЗУЕС
     
  2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
  Е-УСЛУГА 2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
    Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
     
  2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план
  Е-УСЛУГА 2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план
    Заявление  за отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план
     
Административни услуги „Контрол по строителството“
  2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
  Е-УСЛУГА 2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
    З А Я В Л Е Н И Е за осигуряване на присъствието на представител на общинска администрация при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, на основание чл.157, ал.2 от ЗУТ
     
  2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
  Е-УСЛУГА 2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
    З А Я В Л Е Н И Е за осигуряване на присъствието на представител на общинска администрация при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, на основание чл.157, ал.2 от ЗУТ
     
  2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве
  Е-УСЛУГА 2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве
    З А Я В Л Е Н И Е ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ И /ИЛИ ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ 
     
Административни услуги „Реклама“
  2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи
  Е-УСЛУГА 2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи
    З А Я В Л Е Н И Е  за одобряване на схема по чл. 56 от ЗУТ за поставяне на преместваеми съоръжения
     
  2101 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение
  Е-УСЛУГА 2101 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение
    З А Я В Л Е Н И Е за издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение
     
  2121 Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони
  Е-УСЛУГА 2121 Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони
    З А Я В Л Е Н И Е за разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони 
print

За връзка с общината

Отправете своето запитване

Адрес: 
ул. Росица № 106 Сухиндол,
Велико Търново 5240

Email:
obsuhindol@abv.bg

Телефон:
061 362 912

Онлайн форма
Изпрати съобщение онлайн