Начало » Услуги » Административни услуги » Административни услуги – местни данъци и такси

за контакти

Телефон:
061 362 912

Адрес:
ул. Росица № 106 Сухиндол, Велико Търново 5240

към контакти

Административни услуги – местни данъци и такси към Административни услуги

Административни услуги „Местни данъци и такси“ 
  1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
  Е-УСЛУГА 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси
    ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ – Местни данъци и такси 
     
  2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
  Е-УСЛУГА 2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
    ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА  ДОКУМЕНТ – Местни данъци и такси
     
  2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни
  Е-УСЛУГА 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни
    Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни
     
  2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
  Е-УСЛУГА 2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
    ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА  ДОКУМЕНТ – Местни данъци и такси
     
  2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация
  Е-УСЛУГА 2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация
    Искане за издаване на заверено копие от подадена данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси
     
  2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина
  Е-УСЛУГА 2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина
    ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА  ДОКУМЕНТ по Закона за местни данъци и такси
     
  2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
  Е-УСЛУГА 2131 Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства
    ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ – Местни данъци и такси
     
  2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
  Е-УСЛУГА 2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
    ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ – Местни данъци и такси 
     
  2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
  Е-УСЛУГА 2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
    ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ – Местни данъци и такси
     
  2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
  Е-УСЛУГА 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство
    ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ – Местни данъци и такси
     
  2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения
  Е-УСЛУГА 2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения
    Заявление за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения
     
  Е-УСЛУГА 9000 Заявление за заплащане на глоба по електронен път
    Заявление за заплащане на глоба по електронен път
     
  Е-УСЛУГА 9401 Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти
    Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти
     
  Е-УСЛУГА 9402 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона
    Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона
     
  Е-УСЛУГА 9403 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство – не повече от 3,5 тона
    Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона
     
  Е-УСЛУГА 9404 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство
    Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство
     
  Е-УСЛУГА 9405 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство
    Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство
     
  Е-УСЛУГА 9406 Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея 
    Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси 
     
  Е-УСЛУГА 9407 Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение
    Данъчна декларация по по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение
     
  Е-УСЛУГА 9408 Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества
    Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества
     
  Е-УСЛУГА 9409 Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата
    Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от ЗМТД за облагане с данък върху наследствата
     
  Е-УСЛУГА 9410 Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
    Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
     
     
  Е-УСЛУГА 9411 ИСКАНЕ за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ
    ИСКАНЕ за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ
     
  Е-УСЛУГА 9412 Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък
    Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък
     
  Е-УСЛУГА 9413 Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК
    Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК
     
  Е-УСЛУГА 9414 Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници 
    Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници
     
     
  Е-УСЛУГА 9415 Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък
    Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък
print

За връзка с общината

Отправете своето запитване

Адрес: 
ул. Росица № 106 Сухиндол,
Велико Търново 5240

Email:
obsuhindol@abv.bg

Телефон:
061 362 912

Онлайн форма
Изпрати съобщение онлайн