Начало » Услуги » Административни услуги » Административни услуги – гражданско състояние

за контакти

Телефон:
061 362 912

Адрес:
ул. Росица № 106 Сухиндол, Велико Търново 5240

към контакти

Административни услуги – гражданско състояние към административни услуги

 
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
  1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
  Е-УСЛУГА 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
    ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО: издаване на удостоверение за настоящ адрес.
     
  1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал
     
  2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
  Е-УСЛУГА 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
    Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние 
     
  2016 Издаване на удостоверение за наследници
  Е-УСЛУГА 2016 Издаване на удостоверение за наследници
    ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ
     
  2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
  Е-УСЛУГА 2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
    ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО
     
  2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път
     
  2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
  Е-УСЛУГА 2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
    ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО
     
  2033 Възстановяване или промяна на име
  Е-УСЛУГА 2033 Възстановяване или промяна на име
    З А Я В Л Е Н И Е за възстановяване или промяна на име по чл. 19а и § 17 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация
     
  2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
  Е-УСЛУГА 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
    Заявление за издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
     
  2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
  Е-УСЛУГА 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
    Заявление за издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
     
  2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
  Е-УСЛУГА 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
    Заявление за издаване на дубликат на удостоверение за сключен граждански брак 
     
  2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
  Е-УСЛУГА 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
    З А Я В Л Е Н И Е за издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /акт за раждане и акт за смърт/
     
  2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.
  Е-УСЛУГА 2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.
    ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО: отбелязва се че се иска препис от семеен регистър, воден до 1978 г.
     
  2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
  Е-УСЛУГА 2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
    З А Я В Л Е Н И Е за отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
     
  2052 Издаване на удостоверение за раждане – оригинал
     
  2053 Припознаване на дете
  Е-УСЛУГА 2053 Припознаване на дете
    Заявление за припознаване Декларация за припознаване
     
  2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
  Е-УСЛУГА 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
    Заявление за издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
     
  2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца
  Е-УСЛУГА 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца
    Заявление за издаване на удостоверение за родените от майката деца
     
  2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
  Е-УСЛУГА 2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
    ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО
     
  2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
  Е-УСЛУГА 2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
    ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО
     
  2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
  Е-УСЛУГА 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
    Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
     
  2076 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
  Е-УСЛУГА 2076 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
    Заявление за на удостоверение за раждане – дубликат
     
  2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
  Е-УСЛУГА 2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
    Заявление за постоянен адрес 
     
  2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
  Е-УСЛУГА 2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
    Заявление за съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина – акт за брак
    Заявление за съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина – акт за раждане
    Заявление за съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина – акт за смърт
     
  2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
  Е-УСЛУГА 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
    Искане за издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
     
  2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
  Е-УСЛУГА 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
    Заявление за издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
     
  2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
  Е-УСЛУГА 2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
    Адресна карта за настоящ адрес
     
  2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение
  Е-УСЛУГА 2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение
     Заявление за издаване на удостоверение за правно ограничение
     
  2109 Издаване на удостоверение за семейно положение
  Е-УСЛУГА 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение
    Искане за издаване на удостоверение за семейно положение
     
  2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
  Е-УСЛУГА 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
    Заявление за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
     
  2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
  Е-УСЛУГА 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
    Заявление за издаване на удостоверение за постоянен адрес
     
  2132 Промяна в актовете за гражданско състояние
  Е-УСЛУГА 2132 Промяна в актовете за гражданско състояние
    ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО
     
  2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
  Е-УСЛУГА 2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
    Заявление за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
     
  2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
  Е-УСЛУГА 2390 Установяване на наличие на българско гражданство
    Молба за установяване наличието на българско гражданство
     
  2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право – по чл. 173 от СК)
  Е-УСЛУГА 2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право – по чл. 173 от СК)
    Заявление за удостоверение за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право – по чл. 173 от СК)
    Декларация за попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право – по чл. 173 от СК)
    Декларация за настойничество (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право – по чл. 173 от СК)
     
Административни услуги Нотариална дейност
  2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване
    Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване
     
  2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа
    Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа
     
  2094 Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите
    Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите
     
Правни и административно-технически услуги
  1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган
  Е-УСЛУГА 1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган
    Заявление за признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган
    ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.117, т.3 и т.4 от Кодекса на международното частно право
     
  2784 Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията
  Е-УСЛУГА 2784 Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията
    Заявление за вписване в регистър на местните поделения на вероизповеданията
print

За връзка с общината

Отправете своето запитване

Адрес: 
ул. Росица № 106 Сухиндол,
Велико Търново 5240

Email:
obsuhindol@abv.bg

Телефон:
061 362 912

Онлайн форма
Изпрати съобщение онлайн