[wpseo_breadcrumb]

за контакти

Телефон:
061 362 912

Адрес:
ул. Росица № 106 Сухиндол, Велико Търново 5240

към контакти

Харта на клиента

Община Сухиндол е административно-териториална единица за осъществяване на местното самоуправление и местната политика в областта на общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея.

Обхваща също образованието, здравеопазването, културата, благоустрояването и комуналните дейности, социалните услуги, опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси, поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници, развитието на спорта и туризма.

Община Сухиндол цели да постигне подобрение на дейността си и да спечели доверието и уважението на гражданите от общината чрез предлагане на качествени административни услуги на населението и юридическите лица, законосъобразност в управлението на общинската собственост и местната политика в условията на прозрачност, ефективност и ефикасност в действията.

Дейността на администрацията се основава на принципите на законност, откритост, достъпност, отговорност и координация.

 • да подобрим достъпа до услуги, като подробно Ви информираме за Вашите права, за това откъде и как можете да получите съответните административни услуги;
 • да постигнем високо качество на предоставяните услуги, като намалим личните Ви разходи и време за получаване на услуги и осигурим добро отношение и желание за съдействие от страна на служителите, които Ви обслужват;
 • да Ви насърчим да изказвате мнението си за получаваните от нас услуги.

С тази Харта искаме да Ви запознаем с услугите, които нашата администрация предоставя на потребителите. 

Искаме да Ви информираме за нивото на обслужване, на което можете да 
разчитате от страна на нашите служители, да споделим какво очакваме от Вас и какво следва да предприемете, ако стандартите не се изпълняват и не сте доволни от нивото на обслужване.

НИЕ:

 • Ще се отнасяме с уважение и търпение към Вас;
 • Ще се държим професионално и ще отговаряме на въпросите Ви точно и ясно в кръга на своята компетентност;
 • Ще бъдем честни с Вас и ще се стремим да вникнем в проблема Ви , като предложим оптимално решение;
 • Ще спазваме стриктно предварително обявеното приемно време;
 • Ще предоставяме услугите в нормативно определените срокове, а при възможност – предсрочно;
 • Ще изискваме от нашите служители да са любезни, да се въздържат от предубеденост или пристрастия;
 • Ще се стремим да разширяваме начините за достъп и предоставянето на информация и услуги.
 • Да се отнасяте с уважение към нас и да не проявявате агресивно поведение;
 • Да бъдете внимателни и търпеливи към останалите клиенти;
 • Да спазвате предварително обявеното приемно време на административните звена, които предоставят услуги;
 • Да предоставяте информацията, която ни е необходима за изпълнение на исканата от Вас услуга, както и да ни уведомявате своевременно за настъпилите промени;
 • Да се отнасяте позитивно и с доверие към възможностите, които дават предоставяните услуги или информация.
 • като ни посетите или ни пишете на адреса на общината– гр. Сухиндол, ул. “Росица” № 106
 • можете да използвате и телефона на общината: 061 362 926 
 • информация можете да получавате всеки работен ден от 08.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа на Гишето за информация и услуги на гражданите;

Попълнете анкетната карта, която ще намерите в Гишето за информация и услуги на гражданите.

Ако имате оплаквания, ние искаме да знаем за това. Процедурата ни е ясна и леснодостъпна – изпратете Вашата жалба срещу незаконни и неправилни, според Вас, действия или бездействия на служители от Общинската администрация на адреса на общината до кмета.

Ние ще извършим проверка и ще Ви отговорим писмено в рамките на 7 дни от получаването на жалбата.

Ако не можем да отговорим в посочения законов срок, ще Ви уведомим за причините, ще Ви съобщим, ако е необходимо да направите нещо допълнително или ако ние трябва да направим допълнителни проучвания , кога да очаквате пълен отговор.

За нас е важно да получаваме Вашите мнения, предложения, коментари и оплаквания, за да можем да анализираме получената информация и да предприемем необходимите действия за подобряване качеството на предоставяните услуги.

За изграждане на доверие между Вас и администрацията ние ще огласяваме публично действията, които сме предприели в отговор на Вашите предложения.

Отчетите за резултатите от административното обслужване публикуваме на период от шест месеца на информационно табло.

 

 • Закон за местното самоуправление и местната администрация;
 • Закон за администрацията
 • Административно процесуален кодекс
 • Закон за българското гражданство;
 • Закон за водите;
 • Закон за гражданската регистрация;
 • Закон за държавния служител;
 • Закон за достъп до обществена информация;
 • Закон за защита на класифицираната информация;
 • Закон за защита на личните данни;
 • Закон за задълженията и договорите;
 • Закон за кадастъра и имотния регистър;
 • Закон за местните данъци и такси;
 • Закон за общинската собственост;
 • Закон за опазване на околната среда;
 • Закон за предложенията, сигналите, жалбите и молбите;
 • Закон за собствеността;
 • Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;
 • Закон за устройство на територията;
 • Закон за туризма;
 • Закон за управление на отпадъците;

Тази Харта е утвърдена от кмета на Община Сухиндол със заповед.

Хартата ще се преразглежда и актуализира периодично, съобразно настъпили устройствени изменения и допълнения в дейността на Общинската администрация и в отговор на изискванията на клиентите ни.

print

За връзка с общината

Отправете своето запитване

Адрес: 
ул. Росица № 106 Сухиндол,
Велико Търново 5240

Email:
obsuhindol@abv.bg

Телефон:
061 362 912

Онлайн форма
Изпрати съобщение онлайн