[wpseo_breadcrumb]

за контакти

Телефон:
061 362 912

Адрес:
ул. Росица № 106 Сухиндол, Велико Търново 5240

към контакти

Административни услуги – устройство на територията към Обикновени услуги

 1. Регистрация на технически паспорт
 2. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по устройство на територията
 3. Извършване на проверка за незаконно строителство по сигнали на граждани
 4. Заверка на преписи от документи и копия от планове и документацията към тях
 5. Издаване на Удостоверение по чл.202 от ЗУТ
 6. Издаване на Удостоверение за търпимост на строеж
 7. Издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект
 8. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж
 9. Издаване на Разрешение за строеж
 10. Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект, за който е извършена ОСИП въз основа на Комплексен доклад от лицензирана фирма – консултант и издаване на Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект
 11. Съгласуване и одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
 12. Издаване на скица за недвижим имот
 13. Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване – виза
 14. Издаване на скица недвижими имоти за цял квартал и формат по-голям от А4
 15. Презаверяване на скица
 16. Виза от главен архитект върху скица от поземлена комисия и агенция по кадастъра
 17. Презаверяване разрешение за строеж – 50% от предвидената такса по общия ред
 18. Проверка на място, относно установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването и становище от гл.архитект, относно разрешение за ползване пред РДНСК
 19. Издаване на удостоверения и други за факти по ЗУТ и ЗКИР
 20. Издаване разрешения за поставяне на временни съоръжения за търговия – маси, павилиони, кабини и други
 21. Одобряване възстановяване на проект по чл.145, ал.5
 22. Одобряване на нови инвестиционни проекти при съществени изменения
 23. Одобряване на нови инвестиционни проекти при съществени изменения
 24. Издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на завършен строеж ІV категория
 25. Издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на завършен строеж V категория
 26. Изменение на влезли в сила ПУП и създаване на нов ПУП / до 3 квартала/ – експертен съвет
 27. Съгласуване на проекти за рекламни съоръжения
 28. За издаване на удостоверение за търпимост на строежите
 29. Заверяване на преписи от документи и данни от геодезични документи
print

За връзка с общината

Отправете своето запитване

Адрес: 
ул. Росица № 106 Сухиндол,
Велико Търново 5240

Email:
obsuhindol@abv.bg

Телефон:
061 362 912

Онлайн форма
Изпрати съобщение онлайн