Начало » Услуги » Административни услуги » Административни услуги – общинска собственост

за контакти

Телефон:
061 362 912

Адрес:
ул. Росица № 106 Сухиндол, Велико Търново 5240

към контакти

Административни услуги – общинска собственост към Административни услуги

  1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот
  Е-УСЛУГА 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот
    Заявление за издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот
     
  2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
  Е-УСЛУГА 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
    Заявление за издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
     
  2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост
  Е-УСЛУГА 2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост
    Заявление за справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост
     
  2059 Издаване на заповед за изземване на имот
  Е-УСЛУГА 2059 Издаване на заповед за изземване на имот
    Заявление за издаване на заповед за изземване на имот
     
  2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
  Е-УСЛУГА 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
    Заявление за издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост  
     
  2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
  Е-УСЛУГА 2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
    Заявление за издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
     
  2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
  Е-УСЛУГА 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
    Заявление за справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
     
  2105 Установяване на жилищни нужди – картокетиране и издаване на удостоверение
  Е-УСЛУГА 2105 Установяване на жилищни нужди – картокетиране и издаване на удостоверение
    Заявление за установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение
     
  2470 Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове
  Е-УСЛУГА 2470 Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове
    Заявление за отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове
    Декларация по чл. 2, ал. 1 от Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове
     
  2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка
  Е-УСЛУГА 2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка
    Заявление за признаване право на собственост върху недвижим имот чрез извършване на обстоятелствена проверка на основание чл. 587 от Граждански процесуален кодекс (ГПК) и чл. 79 от Закона за собствеността (ЗС)
     
  2982 Издаване на сертификат за инвестиция клас В по Закона за насърчаване на инвестициите
  Е-УСЛУГА 2982 Издаване на сертификат за инвестиция клас В по Закона за насърчаване на инвестициите
    Заявление за издаване на сертификат за инвестиция клас В по Закона за насърчаване на инвестициите
     
  2984 Определяне на прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост и предоставянето й на съответната етажна собственост за поддържане и използване
  Е-УСЛУГА 2984 Определяне на прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост и предоставянето й на съответната етажна собственост за поддържане и използване
    Заявление за определяне на прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост и предоставянето й на съответната етажна собственост за поддържане и използване
print

За връзка с общината

Отправете своето запитване

Адрес: 
ул. Росица № 106 Сухиндол,
Велико Търново 5240

Email:
obsuhindol@abv.bg

Телефон:
061 362 912

Онлайн форма
Изпрати съобщение онлайн