Начало » Услуги » Административни услуги » Административни услуги – икономика, социални дейности и екология

за контакти

Телефон: 061 362 912 Адрес: ул. Росица № 106 Сухиндол, Велико Търново 5240
към контакти

Административни услуги – икономика, социални дейности и екология към Административни услуги

Административни услуги „Зелена система“
  1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар
  Е-УСЛУГА 1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар
    З А Я В Л Е Н И Е за издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дървета по ЗОСИ
     
  2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение
  Е-УСЛУГА 2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение
    Заявление за издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение
     
  2046 Експертна оценка на дървесина и храстова растителност
  Е-УСЛУГА 2046 Експертна оценка на дървесина и храстова растителност
    Заявление за за експертна оценка на дървесина и храстова растителност
     
  2067 Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация
  Е-УСЛУГА 2067 Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация
    З А Я В Л Е Н И Е ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ С ОГЛЕД НА ФУНКЦИОНАЛНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРАВИЛНАТА ИМ ЕКСПЛОАТАЦИЯ
     
  2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии
  Е-УСЛУГА 2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии
    Заявление за издаване на позволително за транспортиране на дървесина добита извън горския фонд
     
Административни услуги „Селско стопанство и екология“
  2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд
  Е-УСЛУГА 2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд
    Заявление за измерване, кубиране и маркиране на дървесина добита извън горския фонд и/или издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горски територии
     
  2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения
  Е-УСЛУГА 2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения
    З А Я В Л Е Н И Е за издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения
     
  2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)
  Е-УСЛУГА 2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)
    З А Я В Л Е Н И Е за регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства
     
  2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии
  Е-УСЛУГА 2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии
    Заявление за издаване на разрешително за достъп до горски територии
     
  2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения
  Е-УСЛУГА 2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения
    З А Я В Л Е Н И Е за издаване на  позволително за ползване на лечебни растения  
     
  2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи
  Е-УСЛУГА 2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи
    Заявление за издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи
     
  2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци
  Е-УСЛУГА 2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци
    Заявление за издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на битови и производствени отпадъци, строителни и земни маси
     
  2122 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър
  Е-УСЛУГА 2122 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър
    Заявление за издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър
     
Административни услуги „Социални дейности“
  2127 Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии
  Е-УСЛУГА 2127 Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии
    Заявление за приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии
     
Административни услуги „Транспорт“
  2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране
  Е-УСЛУГА 2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране
    Заявление за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания
     
  2051 Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари
  Е-УСЛУГА 2051 Издаване на разрешително за тежки и извънгабаритни товари
    Заявление за определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари
     
  2070 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя
  Е-УСЛУГА 2070 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя
    Заявление за издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя
     
  2103 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя
  Е-УСЛУГА 2103 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя
    Заявление за издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя
     
  2394 Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица
  Е-УСЛУГА 2394 Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица
    Заявление за съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица
     
Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт“
  2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение
  Е-УСЛУГА 2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение
    Заявление за вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение
     
  2009 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него
  Е-УСЛУГА 2009 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него
    Заявление за издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него
     
  2010 Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон
  Е-УСЛУГА 2010 Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон
    Заявление за издаване на разрешително за ползване на плувен басейн през летния сезон
     
  2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства
  Е-УСЛУГА 2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства
    Заявление за издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства
     
  2047 Категоризация на места за настаняване
  Е-УСЛУГА 2047 Категоризация на места за настаняване
    З А Я В Л Е Н И Е ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ
     
  2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение
  Е-УСЛУГА 2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение
    З А Я В Л Е Н И Е за вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение
     
  2050 Прекратяване на категория на туристически обект
  Е-УСЛУГА 2050 Прекратяване на категория на туристически обект
    З А Я В Л Е Н И Е за прекратяване на категория на туристически обект
     
  2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите
  Е-УСЛУГА 2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите
    Заявление за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите
     
  2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга
  Е-УСЛУГА 2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга
    З А Я В Л Е Н И Е за регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга
     
  2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение
  Е-УСЛУГА 2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение
    З А Я В Л Е Н И Е ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
     
  2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект
  Е-УСЛУГА 2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект
    З А Я В Л Е Н И Е за потвърждаване или промяна категорията на туристически обект на основание чл. 133, ал. 3 от Закон за туризма
     
  2090 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него
  Е-УСЛУГА 2090 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него
    Заявление за издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него
     
  2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект
  Е-УСЛУГА 2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обекти
    Заявление за издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект
     
  2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници
  Е-УСЛУГА 2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници
    Заявление за издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници
     
  3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта
  Е-УСЛУГА 3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта
    Уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта
     
  3122 Регистриране на места за настаняване клас „В“ – апартаменти за гости и стаи за гости
  Е-УСЛУГА 3122 Регистриране на места за настаняване клас „В“ – апартаменти за гости и стаи за гости 
    ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за регистриране за упражняване на дейност хотелиерство в стая за гости или апартамент за гости
     
  594 Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници
    Заявление за извършване на регистрация и издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз
    Списък на превозните средства, с които ще се осъществява таксиметров превоз на пътници
    Списък с данни на водачите, които ще осъществяват таксиметров превоз на пътници


За връзка с общината

print

Отправете своето запитване Адрес:  ул. Росица № 106 Сухиндол, Велико Търново 5240 Email: obsuhindol@abv.bg Телефон: 061 362 912 Онлайн форма Изпрати съобщение онлайн

Прикачени файлове