[wpseo_breadcrumb]

за контакти

Телефон:
061 362 912

Адрес:
ул. Росица № 106 Сухиндол, Велико Търново 5240

към контакти

Административни услуги – гражданско състояние към Обикновени услуги

 1. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
  • необходими документи: документ за самоличност; при промяна на имената – съдебно решение
 2. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
  • необходими документи: документ за самоличност .
 3. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт
  • необходими документи: документ за самоличност
 4. Издаване на удостоверение за осиновяване /лишаване от родителски права/
  • необходими документи: документ за самоличност /за двамата осиновители/; удостоверение за сключен граждански брак
 5. Издаване на удостоверение за идентичност на имената /само за чужбина/
  • необходими документи: документ за самоличност, копия на всички документи, в които има разлика на имената
 6. Издаване на удостоверение за семейно положение
  • необходими документи: документ за самоличност
 7. Издаване на удостоверение за семейно положение /за сключване на граждански брак в чужбина/
  • необходими документи: документ за самоличност
 8. Издаване на удостоверение за семейно положение /за сключване на граждански брак в Р България/
  • необходими документи: документ за самоличност, удостоверение за раждане на чужденеца
 9. Издаване на удостоверение за наследници
  • необходими документи: документ за самоличност, удостоверение за наследници за починал наследник, който не е жител на Сухиндол копие от препис-извлечението от акта за смърт /когато не са минали 20 дни от смъртта/
 10. Издаване на удостоверение за родствени връзки
  • необходими документи: документ за самоличност
 11. Издаване на препис от актове по гражданско състояние
  • необходими документи: документ за самоличност
 12. Възстановяване /промяна/ на имена по чл.19а от ЗГР
  • необходими документи: документ за самоличност /копие/, фотокопие от актовата книга
 13. Регистриране/промяна на настоящ адрес
  • необходими документи: документ за самоличност, адресна карта /при промяна на настоящ адрес/, нотариално заверено пълномощно /ако не се подава лично/
 14. Регистриране/промяна на постоянен адрес
  • необходими документи: документ за самоличност, нотариално заверено пълномощно /ако не се подава лично/
 15. Промяна на постоянен адрес /жителство/
  • необходими документи: адресна регистрация в град Сухиндол; удостоверение за раждане; при семейно положение: женен/омъжена – удостоверение за брак, вдовец/вдовица – препис от акт за смърт, разведен/разведена – решение за развод от съда; трите имена и ЕГН на деца над 18 г. и съпруг/а/; удостоверение за раждане на деца под 18 г.; трите имена, ЕГН на родителите и местожителството им; трите имена, ЕГН на братя и сестри и местожителството им
 16. Съставяне на акт за раждане и издаване на удостоверение за раждане
  • необходими документи: документ за самоличност /на двамата родители/
 17. Съставяне на акт за брак и издаване на удостоверение за сключен граждански брак
  • необходими документи: медицински свидетелства – 2 бр.; документ за самоличност – 2 бр.; за непълнолетни – решение на съда за съгласие на родителите; за сключване на брак с чужденец – документ за самоличност на българския гражданин, документ за раждане и разрешен брак на чужденеца
 18. Съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извлечение от акта за смърт – оригинал
  • необходими документи: документ за самоличност /на обявителя и на починалото лице/
 19. Извършване на справка от регистъра на населението
  • необходими документи: документ за самоличност
print

За връзка с общината

Отправете своето запитване

Адрес: 
ул. Росица № 106 Сухиндол,
Велико Търново 5240

Email:
obsuhindol@abv.bg

Телефон:
061 362 912

Онлайн форма
Изпрати съобщение онлайн