Противоепидемични мерки на територията на община Сухиндол до 29.03.2020 г.

ОБЩИНА   СУХИНДОЛ

ЗАПОВЕД

РД-02-06-71/16.03.2020 г., гр.Сухиндол

 

На основание чл.44, ал.2 и ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, последните препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 от 26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България и актуализираната Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването,

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

В съответствие с препоръките на Националния оперативен щаб, за социална дистанция:

I.Въвеждат се следните Противоепидемични мерки на територията на община Сухиндол до 29.03.2020 г.:

1.Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, завeдения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешава доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

2.Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, детските градини и детски ясли. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

3.Преустановяват се посещенията в детска ясла „Осми март“ и детска градина „Соня“.

4.Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната  им форма.

5.Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

6.Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, фитнес-зали и др.).

7.Преустановяват се детските консултации, профилактичните прегледи и профилактичните имунизации.

8.Затварят се за външни посетители всички културни институции, читалища и сгради, както и местата за провеждане на танци и репетиции.

9.Да се ограничат частните мероприятия с масов характер на открито и закрито.

10.Всички управители на търговски обекти, банкови клонове и др., работещи с клиенти, да създадат организация за дезинфекция на клиентските пространства, плотове, дръжки на врати и др.

11.Да се преустановят пазарните дни на територията на общината.

12.В административните сгради на общинската администрация:

  • Въвеждам стриктен пропускателен режим.
  • Служителите работещи в отдел „Местни данъци и такси” и в Гишето за информация и услуги да обслужват гражданите при повишени мерки за сигурност.
  • Служителите и работниците в Общинска администрация – Сухиндол, в това число и второстепенните разпоредители на бюджетни средства да бъдат пряко отговорни за здравето и собственото си състояние, като при първи симптоми на треска, кашлица, затруднено дишане, мускулни болки и отпадналост незабавно да се обръщан към личните лекари, най-напред с обаждания по телефона.

13.Кметските наместници и служителите от общинската администрация незабавно да докладват при получаване на данни за лица, завърнали се от държави с разпространение на COV1D-19  .

14.На всички лица, завърнали се от рискови държави, в официално потвърдени случаи на заразени с COV1D-19, се осъществява задължително медицинско наблюдение и се прилагат задължителни здравни мерки, като извършване на медицински прегледи и изследвания, карантина за срок от 14 дни в домашни условия или лечебно заведение и други, по преценка на държавния здравен контрол за всеки конкретен случай. В тази връзка кметските наместници по населени места, при постъпване на сигнал за неспазване на 14-дневна карантина незабавно уведомяват органите на МВР, които оказват съдействие, като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнение на разпоредените мерки.

II.Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването да се съобщи на всички институции и заинтересовани страни, имащи отношение към изпълнение на разпоредените мерки чрез публикуване на интернет страницата на община Сухиндол, а на кметските наместници се изпрати чрез служебната електронна поща. Копие от заповедта да се връчи срещу подпис на търговските и туристически обекти на територията на общината.

III.Контролът на разпоредените мерки се осъществява от кметските наместници и определени служители на общинската администрация, съвместно с органите на Министерство на вътрешните работи

IV.Срокът и обхвата на мерките по т. I може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица – за сведение и изпълнение и се обяви на интернет страницата на община Сухиндол.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на г-н Петьо Русев – заместник кмет на община Сухиндол.

инж. ПЛАМЕН ЧЕРНЕВ /П/

кмет на община Сухиндол

ЗАПОВЕД-COVID-19-1

print

Прикачени файлове

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *