Начало » План за развитие

за контакти

Телефон:
061 362 912

Адрес:
ул. Росица № 106 Сухиндол, Велико Търново 5240

към контакти

Общински план за развитие — 2021-2027 год.

В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Сухиндол (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите седем години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината – землищата на град Сухиндол и селата Бяла река, Горско Калугерово, Горско Косово, Коевци и Красно градище. Определени са зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. Планът за интегрирано развитие на общината е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 година.

ПИРО като част от системата от стратегически документи интегрира регионалното и пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на районите, общините и населените места, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. В унисон с тях е и планирането и изпълнението на интегрирани подходи за териториално и градско развитие и на местни инициативи, допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за регионално и местно развитие.

В спецификата на общината се съдържат аргументите за очертаване на нейната визия за развитие до края на програмния период. Тези аргументи произтичат от комплексните анализи на природните дадености, историята и мястото на общината в регионален и национален план от гледна точка на нейното икономическо, социално, екологично, културно и управленско ниво на развитие; наличните потенциали и съществуващите проблеми и предизвикателства. Последователността на проучванията, направените анализи и изводи в процеса на работата по плана са основната предпоставка за формулиране на аргументирана стратегическа част и като краен продукт една конкретна програма за действие.

print

Библиотека

Намерете тук файлове, свързани с темата.

Title
План за развитие май 13, 2021
План за развитие май 13, 2021
План за развитие май 13, 2021
План за развитие май 13, 2021
План за развитие декември 7, 2020
План за развитие декември 4, 2020
План за развитие ноември 11, 2020
План за развитие май 5, 2020
План за развитие май 5, 2020
План за развитие март 31, 2020
План за развитие февруари 20, 2020
План за развитие ноември 21, 2019

За връзка с общината

Отправете своето запитване

Адрес: 
ул. Росица № 106 Сухиндол,
Велико Търново 5240

Email:
obsuhindol@abv.bg

Телефон:
061 362 912

Онлайн форма
Изпрати съобщение онлайн