Начало » План за развитие

за контакти

Телефон:
061 362 912

Адрес:
ул. Росица № 106 Сухиндол, Велико Търново 5240

към контакти

Общински план за развитие — 2014-2020 год.

Общинският план за развитие (ОПР) е средносрочен планов документ, изготвен за период от седем години (2007 – 2013 г.), с цел осигуряване развитието на общината.

Той е основният документ, който стои в основата на плановия и програмния процес. Стратегическият документ е средство за поставяне на планова основа, местните инициативи и приоритети и за планиране конкретна политика за социално-икономическо развитие на дадена община.

Разработването на ОПР е съобразено с изискванията в Закона за регионалното развитие, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за устройството на територията и Методическите указания за разработване на общински планове за развитие, МРРБ, 2004г.

Съгласно приетия през 2004г. Закон за регионалното развитие е предвидено изработването на Национален план за развитие, Национална стратегия за регионално развитие, Регионални планове за развитие, Областни стратегии за развитие и Общински планове за развитие.

Подготвянето и осъществяването на общинския план за развитие е важен местен цикъл на публична политика, който е съчетан от една страна с функционирането на областната, регионалната и национална политики, а от друга – със следващия програмен период на ЕС.

Разработването на общинските планове е съобразено и със специфичните дългосрочни цели и приоритетите за развитие на областта като цяло както и на районите за целенасочено въздействие, изведени в областната стратегия, като се отчита спецификата на съответната община.

Съгласно Закона за регионално развитие, ОПР на Община Сухиндол се приема от Общинския съвет по предложение на кмета на Общината. Кметът ръководи, организира и контролира разработването и реализацията на плана.

В процеса на разработване и изпълнение на ОПР са спазени следните принципи:

  • Партньорство
  • Публичност и прозрачност
  • Концентрация на ресурсите за постигане на целите на местното развитие
  • Допълване на финансирането от национални публични източници при съвместно финансиране с други източници;
  • Междуведомствена координация на дейността на компетентните органи;
  • Съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и действия на национално, регионално и областно ниво
print

Библиотека

Намерете тук файлове, свързани с темата.

Title
План за развитие май 13, 2021
План за развитие май 13, 2021
План за развитие май 13, 2021
План за развитие май 13, 2021
План за развитие декември 7, 2020
План за развитие декември 4, 2020
План за развитие ноември 11, 2020
План за развитие май 5, 2020
План за развитие май 5, 2020
План за развитие март 31, 2020
План за развитие февруари 20, 2020
План за развитие ноември 21, 2019

За връзка с общината

Отправете своето запитване

Адрес: 
ул. Росица № 106 Сухиндол,
Велико Търново 5240

Email:
obsuhindol@abv.bg

Телефон:
061 362 912

Онлайн форма
Изпрати съобщение онлайн