Обявление за откриване на нова процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Павликени, за мандат 2021-2025 година

Във връзка с изтичане мандата на действащите съдебни заседатели, участващи в разглеждането на наказателни дела в  Районен съд – Павликени и в изпълнение на Протокол №9 от проведено редовно заседание на Общински съвет – Сухиндол, съгласно Решение №111/21.10.2020 г. на ОбС – Сухиндол открива нова процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Павликени за мандат 2021-2025 г.

  1. Изисквания към кандидатите:
  2. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

1.1. е на възраст от 21 до 68 години;

1.2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

1.3. има завършено най-малко средно образование;

1.4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

1.5. не страда от психически заболявания.

  1. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

2.1. е съдебен заседател в друг съд;

2.2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

2.3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

2.4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към Районен съд – Павликени

  1. Необходими документи:

3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;  (Приложение 2. Автобиография на кандидата)

3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3.3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

3.4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

3.5. мотивационно писмо; (Приложение 7. Мотивационно писмо)

3.6. писмено съгласие;  (Приложение 4a. Декларация писмено съгласие)

3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ;    (Приложение 5a. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал.3 от СЗВ)

3.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако кандидатът за съдебен заседател е роден преди 16 юли 1973 г.   (Приложение 6a. Заявление за проверка за принадлежност)

Съгласно чл.68, ал.4 от ЗСВ  обстоятелството, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, се установява служебно от комисията по електронен път или чрез справка за съдимост, издадена от съответното бюро за съдимост по месторождение на кандидата.

Документите се подават в запечатан плик, лично или с пълномощно, в срок до 30.11-2020 г. в деловодството на Общински съвет – Сухиндол в сградата на Общинска администрация Сухиндол.

Председател на Общински съвет   /п/

                                              / Борислав Вълев/

Приложения:

  1. Заявление за кандидатстване в процедурата; Приложение 1a. Заявление за участие в процедурата
  2. Автобиография на кандидата; Приложение 2. Автобиография на кандидата
  3. Данни за лицата; Приложение 3. Данни за лицата
  4. Декларация писмено съгласие; Приложение 4a. Декларация писмено съгласие
  5. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал.3 от СЗВ; Приложение 5a. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал.3 от СЗВ
  6. Заявление за проверка за принадлежност Приложение 6a. Заявление за проверка за принадлежност

С решението на Общински съвет- Сухиндол може да се запознаете тук: РЕШЕНИЕ № 111 Нова процедура съд. заседатели Районен съд

print

Прикачени файлове

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 86 bytes written, possibly out of free disk space in /home/suhindol/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Session.php on line 75