Община Сухиндол разкрива нова социална услуга „Асистентска подкрепа“

Община Сухиндол в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, делегирана от държавата дейност в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 26.01.2021 г. стартира прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

 1. Лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 2. Деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“ по настоящ адрес, като необходимите документи са следните:

 1. Заявление-декларация (по образец);
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие).
 4. Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

Лицата, желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да подадат следните документи:

 1. Заявление-декларация (по образец);
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Автобиография;
 4. Документ за придобита образователно-квалификационна степен (копие);
 5. За кандидати, завършили обучителен курс по сходни програми/проекти – копие на удостоверение/сертификат или декларация – свободен текст, с описание на завършения обучителен курс;
 6. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (копие, ако е приложимо);
 7. Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи по трудов договор).

С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ ще бъдат сключени трудови договори, като един „социален асистент“ ще предоставя подкрепа на минимум 3-ма потребители.

Документите от кандидат потребителите и документи от кандидатите за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават в деловодство, в сградата на Община Сухиндол, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

        Кандидат потребителите могат да заявят желанието се за сключване в услугата „Асистентка подкрепа“  и  чрез  заявяване устно или по телефона или по електронна поща – документът се попълва от служител на Община Сухиндол, приемащ заявката, обаждането, електронната поща, а се подписва при провеждането на срещата със социален работник.

         Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Сухиндол на адрес: suhindol.bg

За допълнителна информация тел. 06136/2912,

Мирослава Иванова – старши експерт „Хуманитарни дейности“

Заявленията може да изтеглите от тук:

Заявление_потребители Заявление_асистент(2)

print

Прикачени файлове

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 86 bytes written, possibly out of free disk space in /home/suhindol/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Session.php on line 75