Начало » Информация » Политика за достъпност

за контакти

Телефон:
061 362 912

Адрес:
ул. Росица № 106 Сухиндол, Велико Търново 5240

към контакти

Политика за достъпност

Декларация за достъпност

Общинска администрация Сухиндол се ангажира да осигури достъп до институционалния си уебсайт, в съответствие с чл. 58в, ал. 4 от Закона за електронното управление (ЗЕУ), чл. 19, ал. 2 и 4 и чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор – по-долу „Директивата“ (ОВ L 327, 2.12.2016 г., стр. 1), Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на Комисията от 11 октомври, 2018 г. за създаване на образец на декларация за достъпност в съответствие с Директивата и хармонизирания стандарт EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) – Изисквания за достъпността на продукти и услуги в сферата на ИКТ.

За да осигурим удобство и достъп до информацията, която порталът предлага, за всеки наш потребител – използваме практиките, установени според стандартите на World Wide Web Consortium – (W3C) – Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0).

Статус на съответствие

Настоящият уебсайт съответства отчасти с Директивата и стандарта EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), поради несъответствията и изключенията, посочени по-долу.

Недостъпно съдържание

Посоченото по-долу съдържание не е достъпно, както следва:

а) оценка на съответствието със стандарта EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) – подробно описано в Приложение 1;

б) прекомерна тежест – неприложимо;

в) съдържанието не е в обхвата на приложимото законодателство – неприложимо.

Изготвяне на настоящата декларация за достъпност

Методът, използван за изготвяне на настоящата декларация е самооценка (член 3, параграф 1 от Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на Комисията (1))

Тази декларация е изготвена на 15.01.2021 година.

Декларацията бе последно преразгледана и актуализирана на 15.01.2021 година.

Обратна информация и данни за контакт

Макар да се стремим да осигурим съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това не винаги е възможно във всеки един аспект. Ако срещате затруднения докато работите с suhindol.bg или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема – това ще ни помогне да направим подобрения.

За предоставяне на обратна информация, предложения и сигнали относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес: kmet@suhindol.egov.bg.

Приложение 1

Оценка на съответствието на публичната част на уебстраницата на Община Сухиндол със стандарта EN 301 549 V2.1.2 (2018-08).

№ на изискване (по WCAG 2.1) № на изискване (по EN 301 549 V2.1.2) Ниво на съответствие Изискване на стандарта
WCAG 2.1
Пояснение
1. 9.1. РЕЦЕПТОРНА ДОСТЪПНОСТ
1.1. 9.1.1. ТЕКСТОВИ АЛТЕРНАТИВИ
1.1.1. 9.1.1.1. A Цялото нетекстово съдържание, което се представя на потребителя, има текстова алтернатива. Осигурено
1.2. 9.1.2. ВРЕМЕБАЗИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ (АУДИО И ВИДЕО ПОТОЦИ)
1.2.1. 9.1.2.1. A Алтернативно представяне на записаните аудио материали. Не е приложимо
Не се публикуват записи на аудио материали
1.2.2. 9.1.2.2. A Предоставени са субтитри за цялото предварително записано аудио и/или съдържание в синхронизирани носители, с изключение на случаите, когато медията представлява алтернативно представяне на текстово съдържание и това е ясно обозначено. За публикуваните записи от телевизия са осигурени текстовете на интервютата
1.2.3. 9.1.2.3. A Аудио представяне на видео съдържанието. Неприложимо
Наличните видеоклипове са записи от интервюта, поради което не е необходимо
1.2.4. 9.1.2.4. AA Субтитри за аудио и/или видео излъчвания на живо. Неприложимо
Няма живо видео излъчване
1.2.5. 9.1.2.5. AA Синхронизирано аудио представяне на видео съдържанието. Неприложимо
Наличните видеоклипове са записи от интервюта, поради което не е необходимо
1.3. 9.1.3. АДАПТИРАНО ПРЕДСТАВЯНЕ
1.3.1. 9.1.3.1. A Информацията, структурата и взаимоотношенията, са представени така, че могат да бъдат програмно определени или са достъпни като текст. Осигурено
1.3.2. 9.1.3.2. A Когато последователността, в която е представено съдържанието, засяга неговото значение, програмно може да се определи правилната последователност за четене. Осигурено
1.3.3. 9.1.3.3. A Инструкциите, предоставени за разбиране и работа със съдържанието, не разчитат само на характеристики на възприятието на компонентите като форма, цвят, размер, визуално местоположение, ориентация или звук. Осигурено
1.3.4. 9.1.3.4. AA Съдържанието не ограничава неговия изглед и работата само с една ориентация на дисплея (портрет или пейзаж), освен в случаите, когато специфична ориентация на дисплея е от съществено значение. Осигурено
1.3.5. 9.1.3.5. AA Целта на всяко поле за въвеждане на информация от потребителя, може да бъде определена програмно. Осигурено
1.4. РАЗЛИЧИМОСТ
1.4.1. 9.1.4.1. A Цветът не се използва като единствено визуално средство за предаване на информация, показващо действие, подкана за отговор или разграничаване на визуален елемент. Осигурено
1.4.2. 9.1.4.2. A Ако на уеб страницата има аудио, което се възпроизвежда автоматично за повече от 3 секунди, е осигурен механизъм за пауза или спиране на възпроизвеждането, или е наличен механизъм за контрол на силата на звука независимо от общото ниво на силата на звука. Неприложимо
Няма аудио което се възпроизвежда като фон или се стартира автоматично
1.4.3. 9.1.4.3. AA Контрастът на цвета на текста спрямо цвета на фона да не е по-малко от 4.5:1 Осигурено
1.4.4. 9.1.4.4. AA С изключение на надписи и изображения с текст, текстът може да бъде преоразмерен без помощни технологии до 200% без загуба на съдържание или функционалност. Осигурено
1.4.5. 9.1.4.5. AA Да не се представя текст във вид на изображение. Осигурено
1.4.10. 9.1.4.10. AA Съдържанието може да бъде представено без загуба на информация или функционалност и без изискване за хоризонтално или вертикално превъртане на съдържание с ширина, еквивалентна на 320 CSS пиксела и/или височина, равна на 256 CSS пиксела. Осигурено
1.4.11. 9.1.4.11. AA Визуалното представяне на следните има съотношение на контраст най-малко 3:1 спрямо съседни цветове: Осигурено
1.4.1.11.1 AA Визуалната информация, необходима за идентифициране на компонентите на потребителския интерфейс и състояния на потребителския интерфейс, с изключение на неактивни компоненти или когато външният вид на компонента се определя от браузъра на потребителя и не се контролира от автора; Осигурено
1.4.1.11.2 AA Части от графики, необходими за разбиране на съдържанието, с изключение на случаите, когато конкретно представяне на графики е от съществено значение за предаваната информация. Осигурено
1.4.12. 9.1.4.12. AA В съдържанието, реализирано с използване на езици за маркиране, които поддържат следните свойства на стила на текст, няма случаи на загуба на съдържание или функционалност при дефиниране на всички изброени по-долу и чрез промяна на някое друго свойство на стил:Височината на реда е най-малко един път и половина размера на шрифта;Разстоянието между параграфите е поне два пъти размера на шрифта;Разстоянието между буквите е поне 0,12 пъти по-голямо от шрифта;Разстоянието между думите е поне 0,16 пъти по-голям от шрифта. Осигурено
1.4.13. 9.1.4.13. AA Когато поставянето или премахването на курсора или фокуса на клавиатурата задейства допълнително съдържание, за да стане видимо или скрито, следните сценарии са изпълнени: Осигурено
1.4.13.1. AA Осигурен е механизъм за отхвърляне на допълнителното съдържание, без да е необходимо преместване на курсора или фокуса на клавиатурата, освен ако допълнителното съдържание не съобщава грешка при въвеждане и не скрива или заменя друго съдържание. Осигурено
1.4.13.2. AA Ако поставянето на курсора над обект може да задейства допълнителното съдържание, тогава курсорът може да бъде преместен върху допълнителното съдържание, без допълнителното съдържание да изчезне. Осигурено
1.4.13.3. AA Допълнителното съдържание остава видимо, докато е налице причината, която е предизвикала показването му (поставяне на курсора или фокусиране от клавиатурата), потребителят го отхвърли или информацията вече не е валидна. Осигурено
2. 9.2. ОПЕРАТИВНА ДОСТЪПНОСТ
2.1. 9.2.1. ДОСТЪП ЧРЕЗ КЛАВИАТУРА
2.1.1. 9.2.1.1. A Цялата функционалност на съдържанието може да се използва чрез клавиатурен интерфейс, без да се изискват конкретни времена за отделни натискания на клавишите, освен когато основната функция изисква въвеждане, което зависи от пътя на движението на потребителя, а не само от крайните точки. Осигурено
2.1.2. 9.2.1.2. A Ако фокусът на клавиатурата може да бъде преместен до компонент на екрана с помощта на клавиатурата, тогава фокусът трябва да може да бъде преместен от този компонент, като се използва само клавиатура и, ако това изисква използването на клавиши различни от стрелки и табулатор или други стандартни методи за излизане, потребителят трябва да бъде информиран за метода за извеждане на фокуса от компонента. Осигурено
2.1.4. 9.2.1.4. A Ако при навигацията в съдържанието се използват клавишни комбинации за предприемане на действие, като се използват само букви (включително главни и малки букви), препинателни знаци, цифри или други символи, поне едно от следните е изпълнено:Наличен е механизъм за изключване на клавишните комбинации;Наличен е механизъм за промяна на клавишните комбинации, с използване на функционални клавиши (например Ctrl, Alt и др.);Клавишната комбинация за компонент на потребителски интерфейс е активна само когато този компонент е фокусиран. Осигурено
2.2. 9.2.2. ДОСТАТЪЧНО ВРЕМЕ
2.2.1. 9.2.2.1. A Когато има заложени времеви ограничения, те могат да бъдат настройвани според нуждите на потребителя. Неприложимо
Не са заложени времеви ограничения
2.2.2.1. 9.2.2.2. A За всяка движеща се, мигаща или плъзгаща се информация, която (1) се стартира автоматично, (2) продължава повече от пет секунди и (3) се представя паралелно с друго съдържание, има механизъм, чрез който потребителят може да прекъсне, да спре или скрие информацията освен ако движението, мигането или плъзгането не са от съществено значение. Неприложимо
Не се използват подвижни компоненти от потребителския интерфейс
2.2.2.2. 9.2.2.2. A За всяка информация, която се актуализира автоматично (без участието на потребителя), която (1) се стартира автоматично и (2) се представя паралелно с друго съдържание, има механизъм чрез който потребителя да прекъсне, да спре или скрие информацията или да контролира честотата на актуализация, освен ако осъвременяването е от съществено значение. Неприложимо
Не се използват компоненти, които се актуализиран автоматично
2.3. 9.2.3. ФИЗИЧЕСКИ РЕАКЦИИ
2.3.1. 9.2.3.1. A Уеб страниците не съдържат нищо, което да мига повече от три пъти за период от една секунда или премигването е под общите прагове. Осигурено
2.4. 9.2.4. НАВИГАЦИЯ
2.4.1. 9.2.4.1. A Съществува механизъм за заобикаляне на блокове от съдържание, които се повтарят на множество уеб страници. Осигурено
2.4.2. 9.2.4.2. A Уеб страниците имат заглавия, които описват темата или предназначението на страницата. Осигурено
2.4.3. 9.2.4.3. A Ако уеб страница включва изпълнение на действия в стъпки, чиято последователност влияе на смисъла и функционалността, навигационните компоненти са подредени в последователност, която запазва смисъла и функционалността на съдържанието. Неприложимо
Няма съдържание изискващо действия в последователни стъпки
2.4.4. 9.2.4.4. A Предназначението на всяка хипервръзка може да бъде определено от текста на връзката или от текста на връзката, заедно с нейния програмен контекст, с изключение на случаите, когато предназначението на връзката би било нееднозначно за потребителите като цяло. Осигурено
2.4.5. 9.2.4.5. AA Осигурен е повече от един начин за достигане до определена уеб страница в сайта, с изключение на случаите, когато уеб страницата представлява етап от процес с последователни стъпки. Осигурено
2.4.6. 9.2.4.6. AA Налични са заглавията, подзаглавия и етикети, които описват темата или предназначението на съдържанието. Осигурено
2.4.7. 9.2.4.7. AA Всеки потребителски интерфейс, работещ с клавиатура, има режим на работа, при който се вижда индикаторът за фокусиране от клавиатурата. Осигурено
2.5. 9.2.5. РЕЖИМИ НА ВЪВЕЖДАНЕ
2.5.1. 9.2.5.1. A Цялата функционалност, която използва многоточков курсор или е базирана на пътя на курсора, може да се управлява с единичен курсор или да не бъде базирана на пътя на курсора, освен ако не е от съществено значение. Неприложимо
Не се използва многоточков курсор.
2.5.2. 9.2.5.2. A За всяка функционалността, която се използва чрез курсора на мишката, важи поне едно от следните:Натискането на бутона не се използва за изпълнение на която и да е част от функцията;Изпълнението на функцията е свързано със събитието на пускане на натиснатия бутон, като е осигурен механизъм за прекратяване на функцията преди завършването или механизъм за отмяна на резултата след приключване;Събитието на пускане на натиснатия бутон отменя резултата от предхождащото събитие на натискане на бутона;Изпълнението на функцията на събитието при натискане на бутона е от съществено значение. Осигурено
2.5.3. 9.2.5.3. A За компоненти на потребителския интерфейс с етикети, които включват текст или изображения на текст, името съдържа текста, който се представя визуално. Осигурено
2.5.4. 9.2.5.4. A Функционалността, която може да се управлява от движение на устройството или движението на потребителя, може да се управлява и от компоненти на потребителския интерфейс и реакцията на движението може да бъде деактивирана, за да се предотврати случайно задействане. Неприложимо
Не се използват функционалности управлявани от движението на устройството или потребителя.
3. 9.3. РАЗБИРАЕМОСТ
3.1. 9.3.1. ЧЕТИМОСТ
3.1.1. 9.3.1.1. AA Езикът по подразбиране на всяка уеб страница може да бъде програмно установен. Осигурено
3.1.2. 9.3.1.2. AA Езикът на всяка отделна част от съдържанието на страницата може да бъде програмно установен. Неприложимо
Няма страници със смесено съдържание на различни езици
3.2. 9.3.2. ПРЕДСКАЗУЕМО ПОВЕДЕНИЕ
3.2.1. 9.3.2.1. A Когато компонент на потребителския интерфейс получава фокуса, това не предизвиква промяна на контекста. Осигурено
3.2.2. 9.3.2.2. A Промяната на настройката на компонент на потребителския интерфейс не предизвиква автоматично промяна на контекста, освен ако потребителят не е бил информиран за поведението, преди да използва компонента. Осигурено
3.2.3. 9.3.2.3. AA Когато се използват компоненти от потребителския интерфейс за навигация, които се повтарят в повече от една страница, тяхното поведение, последователност и разположение на всички страници е еднакво, освен ако потребителят няма възможност да променя поведението, последователността и разположението им. Осигурено
3.2.4. 9.3.2.4. AA Когато се използват компоненти от потребителския интерфейс с еднаква функционалност и предназначение, които се повтарят в повече от една страница, те могат да бъдат еднозначно идентифицирани като еднакви компоненти. Осигурено
3.3. 9.3.3. ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ
3.3.1. 9.3.3.1. A Ако при въвеждане на информация автоматично бъде установено несъответствие, елементът от интерфейса, който е съдържа несъответствието, се идентифицира и грешката се описва на потребителя чрез текст. Осигурено
3.3.2. 9.3.3.2. A Когато се изисква въвеждане на съдържание от потребителя са осигурени етикети за компонентите или инструкции. Осигурено
3.3.3. 9.3.3.3. AA Ако бъде установено несъответствие в данни въведени от потребителя и е възможно да се отправят предложения за корекция, то предложенията се предоставят на потребителите, освен ако това не застрашава сигурността или е в разрез с предназначението на въведената информация. Неприложимо
Няма установени такива случаи
3.3.4. 9.3.3.4. AA Ако въвеждането на информация води до правни последици, финансови трансакции, промяна в състоянието на потребителски данни съхранявани в масиви от данни или записване на резултати от тестове на потребителя, важи поне едно от следните:Действието на въвеждане на данни е обратимо.Данните, въведени от потребителя, се проверяват за несъответствия при въвеждане и на потребителя се предоставя възможност да ги коригира.Наличен е механизъм за преглед, потвърждаване и коригиране на информация преди финализиране на подаването. Неприложимо
Чрез сайта не се извършват действия водещи до правно или финансово обвързване на потребителите
4. 9.4. УСТОЙЧИВОСТ НА КОДА
4.1. 9.4.1. БЪДЕЩА СЪВМЕСТИМОСТ
4.1.1. 9.4.1.1. A В съдържанието, реализирано с използване на езици за маркиране, елементите имат пълни начални и крайни маркери, елементите са вложени в съответствие със съответните спецификации, елементите не съдържат дублиращи се атрибути и всички идентификатори са уникални, с изключение на случаите, когато спецификациите позволяват това. Осигурено
4.1.2. 9.4.1.2. A За всички компоненти на потребителския интерфейс (включително, но не само: елементи на форми, хипервръзки и компоненти, генерирани от скриптове), името и ролята могат да бъдат установени програмно; състояния, свойства и стойности, които могат да бъдат зададени от потребителя, могат да бъдат зададени програмно; и уведомяването за промените в тези елементи е достъпно за потребителските агенти, включително и за помощните технологии. Осигурено
4.1.3. 9.4.1.3. AA В съдържанието, реализирано с помощта на езици за маркиране, съобщенията за състоянието могат да бъдат установени програмно чрез роля или свойства, така че да могат да бъдат представени на потребителя чрез помощни технологии, без да получават фокус. Осигурено

 

print

БИБЛИОТЕКА

Намерете тук файлове, свързани с темата.

 

Title

За връзка с общината

Отправете своето запитване

Адрес: 
ул. Росица № 106 Сухиндол,
Велико Търново 5240

Email:
obsuhindol@abv.bg

Телефон:
061 362 912

Онлайн форма
Изпрати съобщение онлайн