[wpseo_breadcrumb]

за контакти

Телефон:
061 362 912

Адрес:
ул. Росица № 106 Сухиндол, Велико Търново 5240

към контакти

Природни ресурси към Геостратегическо положение

Топография и релеф

Територията на община Сухиндол спада към Предбалканския физикогеографски район, характеризиращ се с ниски хълмисти ридове.

Средната надморска височина е 300 – 400 м. Най-високата точка в границите на общината е връх “Сухиндолски връх” с 482 м надморска височина.

Най-ниските райони на територията са разположени по долината на р. Росица и имат надморска височина 130 – 150 м.

Високите части на района са изградени върху карстови варовити скали, а в терасата на р. Росица преобладават речни наслаги (алувий).

Климат

По своите климатични особености общината принадлежи към Средния или Могилен район на Дунавската хълмиста равнина, който пък е част от умереноконтиненталната Европейска климатична област.

Тя се характеризира с горещо и сравнително сухо лято, и студена зима. 
Климатичните особености на района като цяло благоприятстват за развитието на различна стопанска дейност.

Те оказват благоприятно въздействие за развитието на селското стопанство и най-вече по отношение на лозарството и отглеждането на висококачествено грозде.

Почви

Част от територията на общината попада в севернобългарската горска степна зона, а останалата в полупланинска зона.

Заради това разположение, преобладаващите почвени типове са: тъмносивите горски почви, светлосивите горски почви, излужените черноземи, планинските кафяви горски почви, слабоглинестите рендзини (които са типични лозарски почви за производство на качествени вина), алувиални и делувиални ливадни почви по поречието на река Росица (изключително благоприятни за отглеждане на овощни (ябълки) видове, вкореняване на облагородени лози и зеленчукови култури) и други почви.

Основните почвени типа в района са шест. В обработваемите земи мощността на хумусния хоризонт се движи средно на 30-40 см дълбочина, което определя и високия процент продуктивност на почвата.

Води

От водните обекти на територията на общината с най-голямо значение е язовир “Ал. Стамболийски” с обем 220 милиона кубически метра вода и водна площ 10 000 дка.

Язовирът осигурява вода за напояване, както и спомага работата на две водно-електрически централи. В землището на гр. Сухиндол и с. Горско Калугерово има по един микроязовир.

През територията на общината преминава река Росица.

print

БИБЛИОТЕКА

Намерете тук файлове, свързани с темата.

 

Title

За връзка с общината

Отправете своето запитване

Адрес: 
ул. Росица № 106 Сухиндол,
Велико Търново 5240

Email:
kmet@suhindol.egov.bg

Телефон:
061 362 912

Онлайн форма
Изпрати съобщение онлайн