Начало » За гражданите » Бюджет и финанси

За контакти

Телефон:
061 362 912

Адрес:
ул. Росица № 106 Сухиндол, Велико Търново 5240

към контакти

Бюджет и финанси

Тук можете да намерите информация и файлове относно бюджета и финансите на Община Сухиндол.

Намерете по-долу и информация за банковите сметки на общината.

Идентификационен код (БУЛСТАТ):
000133997
Идентификационен номер по ДДС:
BG000133997

МОЛ: инж. Пламен Чернев

 

print

Библиотека

Намерете тук файлове, свързани с темата.

Банкови сметки

Информация, относно банковите сметки на община Сухиндол.

Банкова сметка на Община Сухиндол за приходи от местни данъци и такси

Банкова сметка на Община Сухиндол за приходи от местни данъци и такси: 

„ЦКБ” АД – В.Търново, офис Сухиндол
IBAN: BG65CECB97908459472900
BIC: CECBBGSF

Наименование на прихода Код за вида на плащане
Окончателен годишен (патентен) данък 44 14 00
Данък върху недвижимите имоти 44 21 00
Данък върху превозните средства 44 23 00
Такси за битови отпадъци 44 24 00
Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин 44 25 00
Туристически данък 44 28 00
Други данъци 44 34 00
Вноски от приходи на общински предприятия и институции 44 37 00
Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 44 40 00
Приходи от наеми на имущество 44 41 00
Приходи от наеми на земя 44 42 00
Дивидент 44 48 00
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната 44 51 00
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина 44 52 00
Приходи от продажби на дълготрайни материални активи 44 55 00
Приходи от продажби на земя 44 56 00
Приходи от концесии 44 57 00
Приходи от продажба на нематериални активи 44 59 00
Глоби, санкции и неустойки, нак.лихви, обезщетения и начети 44 65 00
Други неданъчни приходи 44 70 00
Такси за технически услуги 44 80 01
Такси за ползване на детски градини 44 80 02
Такси за ползване на детски ясли и други по здравeопазването 44 80 03
Такси за ползване на дом. соц. патронаж и други соц. услуги 44 80 05
Такси за административни услуги 44 80 07
Такси за ползване на пазари, тържища и др. 44 80 08
Такси за притежаване на куче 44 80 13
Други общински такси 44 80 90
Такса гробно място 44 80 11
Бюджетна сметка на Община Сухиндол

Бюджетна сметка на Община Сухиндол:

„ЦКБ” АД – В.Търново, офис Сухиндол
IBAN: BG61CECB97903159472900
BIC: CECBBGSF

За връзка с общината

Отправете своето запитване

Адрес: 
ул. Росица № 106 Сухиндол,
Велико Търново 5240

Email:
kmet@suhindol.egov.bg

Телефон:
061 362 912

Онлайн форма
Изпрати съобщение онлайн