Добре дошли на официалния уебсайт на Община Сухиндол

Тук можете да намерите необходимата информация, която търсите, относно общината и нейните граждани.

неделя, 20 юни 2021 12:49:12

Община сухиндол

ОбЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН
виж повече
харта на клиента
виж повече

Услуги

Плати лесно онлайн

За Кмета

инж. Пламен Димитров Чернев

Кмет на Община Сухиндол

Наскоро добавени

Намерете тук всички наскоро добавени и качени файлове.

Title
Обявление на РС №5 от 17.06.2021 г.
1 file(s) 4 downloads
Съобщения и обявления юни 18, 2021
Регистър на Община Сухиндол на подадените декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2021 г. по чл.35, ал.1, т.1 и чл.35, ал.1, т.2
1 file(s) 11 downloads
Публичен регистър юни 16, 2021
Обявление на заповед РД-02-06-176/08.06.2021 г. на кмета на Община Сухиндол по чл.150 от ЗУТ
1 file(s) 23 downloads
Съобщения и обявления юни 9, 2021
Наредба за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от общински поземлен фонд на територията на община Сухиндол
1 file(s) 38 downloads
Наредби, правилници, програми и планове юни 2, 2021
Заповед РД 02-06-148/20.05.2021 г. дерегистрация на настоящ адрес
1 file(s) 86 downloads
Достъп до информация май 21, 2021
НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставени от община Сухиндол
1 file(s) 76 downloads
Наредби, правилници, програми и планове май 21, 2021
Регистър на Община Сухиндол на подадените декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2020 г.
1 file(s) 68 downloads
Публичен регистър май 20, 2021
Съобщение по чл.26, ал.2 от ЗНА – Проект Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Сухиндол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
1 file(s) 58 downloads
Проект на наредба май 20, 2021
Решение №176
1 file(s) 54 downloads
Съобщения и обявления май 18, 2021
Годишен доклад ОПР 2020
1 file(s) 62 downloads
План за развитие май 13, 2021
Годишен доклад ОПР 2016
1 file(s) 45 downloads
План за развитие май 13, 2021
Годишен доклад ОПР 2015
1 file(s) 18 downloads
План за развитие май 13, 2021
Годишен доклад ОПР 2014
1 file(s) 18 downloads
План за развитие май 13, 2021
ЗАПОВЕД РД 02-06-131 / 12.05.2021 г.
1 file(s) 39 downloads
Достъп до информация май 12, 2021
Тримесечни отчети 1-во трим. 2021г. – ОП
1 file(s) 35 downloads
Общ. предпр. "Спортни имоти, отдих, развл. и комун. дейности" май 7, 2021
Тримесечни отчети – 2021 год.
1 file(s) 30 downloads
Бюджет и финанси, Тримесечни отчети май 7, 2021
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА МЛАДЕЖТА 2021
1 file(s) 84 downloads
Наредби, правилници, програми и планове, Проект на наредба април 29, 2021
ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2021
1 file(s) 54 downloads
Проект на наредба април 29, 2021
Покана с Дневен ред за заседание на Общински съвет Сухиндол на 29.04.2021 г.
1 file(s) 40 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет април 26, 2021
СТРАТЕГИЯ за управление на общинската собственост 2019-2023
1 file(s) 55 downloads
Стратегии април 22, 2021
Разширение на съществуваща стопанска сграда: обект на производство на млечни продукти
1 file(s) 54 downloads
Съобщения и обявления април 22, 2021
Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА относно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставени в община Сухиндол
1 file(s) 129 downloads
Проект на наредба април 7, 2021
Годишен доклад по наблюдението и контрола – Устройствен план 2019-2020 г.
1 file(s) 322 downloads
Общ устройствен план март 25, 2021
Заповед РД-02-06-76
1 file(s) 548 downloads
Обяви за търгове и конкурси март 23, 2021
Покана с Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет на 19.03.2021 г.
1 file(s) 441 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет март 23, 2021
Заповед РД-02-06-65 от 09.03.21
1 file(s) 1369 downloads
Избори и референдуми март 9, 2021
СПИСЪК на категориите информация, създавана, обработвана, съхранявана и подлежаща на публикуване за Общинска администрация Сухиндол, както и форматите, в които е достъпна за 2021 г
0 file(s) 1491 downloads
Категории информация март 5, 2021
СПИСЪК на категориите информация, създавана, обработвана, съхранявана и подлежаща на публикуване за Общинска администрация Сухиндол, както и форматите, в които е достъпна за 2021 г.
0 file(s) 1615 downloads
Достъп до информация март 17, 2021
Списък на допуснати кандидати – конкурс НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ “Местни приходи” в Община Сухиндол
1 file(s) 1827 downloads
Обяви за търгове и конкурси март 5, 2021
СПИСЪК на категориите информация, създавана, обработвана и съхранявана в Общинска администрация Сухиндол, подлежаща на класификация като служебна тайна
1 file(s) 1628 downloads
март 5, 2021
Регистър на общи административни актове 2017-2019 г.
1 file(s) 1685 downloads
Достъп до информация март 5, 2021
Протокол за устно заявяване АУ2094
1 file(s) 1762 downloads
март 2, 2021
Протокол за устно заявяване АУ2072
1 file(s) 1770 downloads
март 2, 2021
Протокол за устно заявяване АУ2015
1 file(s) 1787 downloads
март 2, 2021
Съобщение на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актова относно изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставени в община Сухиндол
1 file(s) 1897 downloads
Проект на наредба март 2, 2021
Провеждане на публично оповестен конкурс с тайно наддаване за продажба на бензиностанция с идентификатор 70295.400.1502
1 file(s) 1949 downloads
Обяви за търгове и конкурси февруари 26, 2021
БЮДЖЕТ 2021 г. ОП
1 file(s) 2116 downloads
Общ. предпр. "Спортни имоти, отдих, развл. и комун. дейности" февруари 25, 2021
Тримесечен отчет 4-то трим. 2020г. ; 25.02.2021г.
1 file(s) 2039 downloads
Общ. предпр. "Спортни имоти, отдих, развл. и комун. дейности" февруари 25, 2021
Обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000609 Река Росица
1 file(s) 2310 downloads
Екология февруари 23, 2021
Месечни отчети – 2021 г.
5 file(s) 3358 downloads
Месечни отчети юни 10, 2021
Изпълнение ОПНИЕВИБГ за 2020г.
1 file(s) 3522 downloads
Енергийна ефективност февруари 11, 2021
Заповед 02-06-27
1 file(s) 4059 downloads
Избори и референдуми февруари 5, 2021
Покана с Дневен ред за заседание на Общински съвет Сухиндол на 08.02.2021 г.
2 file(s) 4160 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет февруари 15, 2021
Заповед №РД-02-06-269/30.11.2020 г
1 file(s) 4140 downloads
Сметосъбиране февруари 4, 2021
Годишен отчет чл.12 ЗЕЕ за 2020г.
1 file(s) 4304 downloads
Енергийна ефективност февруари 3, 2021
Уведомление инвестиционно предложение, отводнителен канал
1 file(s) 4573 downloads
Съобщения и обявления януари 29, 2021
Съобщение по чл.32 от ДОПК
1 file(s) 4503 downloads
Съобщения януари 22, 2021
Уведомление данък таксиметров превоз 2021г.
1 file(s) 4094 downloads
Съобщения януари 22, 2021
Заповед за освобождаване от ТБО 2021г.
1 file(s) 3986 downloads
Сметосъбиране януари 22, 2021
Заповед № РД-02-06-10/ 18.01.21 г.
1 file(s) 4700 downloads
Сметосъбиране януари 18, 2021
ГОДИШЕН ДОКЛАД за постъпилите и обработени заявления по Закона за достъп до обществена информация в Община Сухиндол през 2020 г.
1 file(s) 4733 downloads
Достъп до информация януари 15, 2021
Бюджети -2021г.
3 file(s) 4724 downloads
Бюджети февруари 15, 2021
Обявление
1 file(s) 4065 downloads
Съобщения януари 13, 2021
Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Община Сухиндол
1 file(s) 4690 downloads
Достъп до информация януари 7, 2021
НАРЕДБА за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Сухиндол
1 file(s) 4691 downloads
Наредби, правилници, програми и планове декември 29, 2020
НАРЕДБА за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в община Сухиндол
1 file(s) 4737 downloads
Наредби, правилници, програми и планове декември 29, 2020
Покана с Дневен ред за заседание на Общински съвет Сухиндол на 29.12.2020 г.
1 file(s) 4573 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет декември 29, 2020
Обявление 23.12.2020 г.
1 file(s) 4048 downloads
Съобщения и обявления декември 23, 2020
Разрешение за строеж №4 от 15.12.2020 г
1 file(s) 4057 downloads
Съобщения и обявления декември 22, 2020
Заявления на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Павликени
2 file(s) 4503 downloads
Общински съвет декември 10, 2020
Решение №121 План за интегрирано развитие 2021-2027 г.
1 file(s) 4553 downloads
План за развитие декември 7, 2020
План за интегрирано развитие на Община Сухиндол 2021г – 2027 г.
1 file(s) 4670 downloads
План за развитие декември 4, 2020
Справка по чл.26, ал.5 ЗНА Наредба за отглеждане селскостопански животни
1 file(s) 4688 downloads
Проект на наредба ноември 26, 2020
Справка 26, ал.5 ЗНА Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в Община Сухиндол
1 file(s) 4733 downloads
Проект на наредба ноември 25, 2020
Обявление за изготвен проект на частично изменение на ПУП
1 file(s) 4542 downloads
Съобщения и обявления ноември 16, 2020
Обява за публичен търг
1 file(s) 4725 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 13, 2020
Обява за публично оповестен конкурс
1 file(s) 4747 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 13, 2020
Обява за публичен търг
1 file(s) 4741 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 13, 2020
Заповед сметосъбиране 2021 година
1 file(s) 4617 downloads
Сметосъбиране ноември 13, 2020
Проект на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Сухиндол.
1 file(s) 4668 downloads
Проект на наредба ноември 12, 2020
Проект на План-сметка за 2021г.; 11.11.2020г.
1 file(s) 4611 downloads
Сметосъбиране ноември 11, 2020
Становище Екологична оценка – ПИРО Сухиндол
1 file(s) 4597 downloads
План за развитие ноември 11, 2020
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА СУХИНДОЛ
1 file(s) 4762 downloads
Архив на Общински съвет май 21, 2021
Тримесечен отчет 3-то трим. 2020г.
1 file(s) 4582 downloads
Общ. предпр. "Спортни имоти, отдих, развл. и комун. дейности" ноември 2, 2020
Заявление за освобождаване от “сметосъбиране и сметоизвозване” по чл. 71 от Закона за местните данъци и такси на община Сухиндол
1 file(s) 4114 downloads
Сметосъбиране октомври 28, 2020
Покана с Дневен ред за заседание на Общински съвет на 21.10.2020 г.
1 file(s) 4515 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет октомври 20, 2020
Справка по чл.26 ЗНА Наредба за определяне и админвистрирането на местни цени на услугите предоставяне от община Сухиндол
1 file(s) 4654 downloads
Проект на наредба октомври 16, 2020
Структура на общинска администрация
0 file(s) 4568 downloads
Структура март 4, 2021
Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИТЕ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУХИНДОЛ
1 file(s) 4667 downloads
Наредби, правилници, програми и планове октомври 9, 2020
Справка-по-чл.26-от-ЗНА-Наредба за реда и условията за отглеждане на селскистопански животни на територията на община Сухндол.
1 file(s) 4717 downloads
Проект на наредба октомври 2, 2020
Съобщение по чл.26 , ал.2 от ЗНА Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в Община Сухиндол
1 file(s) 4712 downloads
Проект на наредба октомври 1, 2020
Покана с Дневен ред за Заседание на Общински съвет Сухиндол на 21.09.2020 г.
1 file(s) 4521 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет септември 21, 2020
Съобщение по чл.26 ЗНА Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни от Община Сухиндол
1 file(s) 4190 downloads
Проект на наредба септември 16, 2020
Справка чл.26, ал.5 ЗНА за Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и разпорежане с общински жилища на територията на община Сухиндол.
1 file(s) 4739 downloads
Проект на наредба септември 16, 2020
Съобщение по чл.26, ал.2 от ЗНА Проект на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Сухиндол
1 file(s) 4192 downloads
Проект на наредба септември 1, 2020
Тримесечен отчет 2-ро трим. 2020г. – ОП
1 file(s) 4690 downloads
Общ. предпр. "Спортни имоти, отдих, развл. и комун. дейности" август 7, 2020
Тримесечен отчет 1-во трим. 2020г. – ОП
1 file(s) 4685 downloads
Общ. предпр. "Спортни имоти, отдих, развл. и комун. дейности" август 7, 2020
Покана с Дневен ред за заседание на Общински съвет Сухиндол на 06.08.2020 г.
1 file(s) 4572 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет август 4, 2020
Продажба на общински имот, ПИ с идентификатор 07661.111.433, по кадастралната карта на с. Бяла Река, община Сухиндол, с площ 6675 кв.м . Акт за частна общинска собственост № 1610 от 21.05.2020 г.
1 file(s) 4113 downloads
Обяви за търгове и конкурси юли 29, 2020
Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сухиндол
1 file(s) 4741 downloads
Наредби, правилници, програми и планове юли 10, 2020
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Сухиндол
1 file(s) 4699 downloads
Наредби, правилници, програми и планове юли 9, 2020
Покана с Дневен ред за заседание на Общински съвет на 30.06.2020 г.
1 file(s) 4558 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет юни 30, 2020
Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата в община Сухиндол
1 file(s) 4685 downloads
Наредби, правилници, програми и планове юни 26, 2020
Справка чл.26,ал.5 – Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Сухиндол
1 file(s) 4694 downloads
Проект на наредба юни 23, 2020
Обява публичен търг 02.07.2020г. – кафе автомат
1 file(s) 4734 downloads
Обяви за търгове и конкурси юни 16, 2020
Обява публичен търг 02.07.2020г. – гараж
1 file(s) 4699 downloads
Обяви за търгове и конкурси юни 16, 2020
Регистър на Община Сухиндол на подадените декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2019 г. по чл.35, ал.1, т.1 и чл.35, ал.1, т.2
1 file(s) 4599 downloads
Публичен регистър юни 10, 2020
Плащане гориво 03.06.2020г.
1 file(s) 4628 downloads
Профил на купувача юни 8, 2020
Обява публичен търг отдаване под наем 29.06.2020г.
1 file(s) 4800 downloads
Обяви за търгове и конкурси юни 4, 2020
плащане гориво 22.05.2020г.
1 file(s) 4577 downloads
Профил на купувача юни 3, 2020
Плащане гориво 19.05.2020
1 file(s) 4520 downloads
май 26, 2020
Съобщение по чл.26, ал.2 ЗНА наредба определяне на местните данъци на територията на община Сухиндол-1
1 file(s) 4640 downloads
Проект на наредба май 22, 2020
Съобщение чл.26 ЗНА Наредба за определяне на местните данъци на територията на община Сухиндол
1 file(s) 4668 downloads
Проект на наредба май 21, 2020
Н А Р Е Д Б А ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ И ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
1 file(s) 4690 downloads
Наредби, правилници, програми и планове май 12, 2020
НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУХИНДОЛ
1 file(s) 4668 downloads
Наредби, правилници, програми и планове май 12, 2020
Анкетна карта План за интегрирано развитие община Сухиндол
1 file(s) 4593 downloads
План за развитие май 5, 2020
Съобщение във връзка с подготовка на План за интегрирано развитие на община Сухиндол за периода 2021 -2027 г.
1 file(s) 4119 downloads
План за развитие май 5, 2020
Обявление ПУП- ПП за АМ Хемус за землище на гр. Сухиндол
1 file(s) 4545 downloads
Съобщения и обявления май 5, 2020
Плашане гориво 10.04.2020г.
1 file(s) 4620 downloads
Профил на купувача април 24, 2020
Покана с Дневен ред за заседание на Общински съвет Сухиндол на 10.04.2020 г.
1 file(s) 4595 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет април 8, 2020
Справка по чл. 26,ал.5 от ЗНА за Правилник за организацията и дейността на ОКБД
1 file(s) 4722 downloads
Проект на наредба април 7, 2020
Съобщение по чл.26, ал.2 за Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища на територията на община Сухиндол
1 file(s) 4672 downloads
Проект на наредба април 3, 2020
Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА по проект на наредба за упражняване на правата на общинска собственост в капитала на търговските дружества с общинско участие и за участие на общината в граждански дружества и сдружения с нестопонска цел. дружества с общинско участие и за участие на общинатна
1 file(s) 4721 downloads
Проект на наредба март 31, 2020
Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА по проект на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и за рекламната дейност на територията на община Сухиндол
1 file(s) 4710 downloads
Проект на наредба март 31, 2020
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР 2014- 2020г. на община Сухиндол за периода 01.01.2019г. -31.12.2019г.
1 file(s) 4604 downloads
План за развитие март 31, 2020
Плащане гориво
1 file(s) 4657 downloads
Профил на купувача март 24, 2020
Плащане гориво 05.03.2020г.
1 file(s) 4672 downloads
Профил на купувача март 18, 2020
Отчет на постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2019 г.
1 file(s) 4721 downloads
Достъп до информация март 6, 2020
Съобщение по чл.26, ал.2 от ЗНА за приемане на правилник за организацията и дейността на Общинска комисия по безопастност на движението по пътищата на територията на Община Сухиндол.
1 file(s) 4704 downloads
Проект на наредба март 6, 2020
Обявление засегнати частни имоти от концесионна площ
1 file(s) 4512 downloads
Съобщения и обявления март 2, 2020
Обявление Специализиран подробен устройствен план
1 file(s) 4605 downloads
Съобщения и обявления февруари 25, 2020
Плащане гориво 19.02.2020г.
1 file(s) 4583 downloads
Профил на купувача февруари 24, 2020
Обявление на Решение № 45-31.01.2020 на Общински съвет Сухиндол
1 file(s) 4606 downloads
Съобщения и обявления февруари 21, 2020
Приложения към Общински план за развитие 2013- 2020 г.
1 file(s) 4575 downloads
План за развитие февруари 20, 2020
Обявление и Заповед за одобряване на ПУП – план за застрояване
2 file(s) 4650 downloads
Съобщения и обявления февруари 20, 2020
плащане гориво
1 file(s) 4630 downloads
Профил на купувача февруари 19, 2020
Информация за изпълнение на ОПНИЕВИ за 2019 год.
1 file(s) 4639 downloads
Енергийна ефективност февруари 12, 2020
Годишен отчет по чл.12 от ЗЕЕ за 2019 год.
1 file(s) 4618 downloads
Енергийна ефективност февруари 12, 2020
Гори по вид собственост
1 file(s) 4777 downloads
Общ устройствен план февруари 11, 2020
Карта интегриран риск
0 file(s) 3978 downloads
Общ устройствен план февруари 11, 2020
Карта геология
1 file(s) 3990 downloads
Общ устройствен план февруари 11, 2020
Карта почви
1 file(s) 4529 downloads
Общ устройствен план февруари 11, 2020
Карта КИН
1 file(s) 3933 downloads
Общ устройствен план февруари 11, 2020
Карта собственост
1 file(s) 4002 downloads
Общ устройствен план февруари 11, 2020
Карта защитени територии
1 file(s) 4032 downloads
Общ устройствен план февруари 11, 2020
Общ.предприятие бюджет 2020; 11.02.2020г.
1 file(s) 4515 downloads
Общ. предпр. "Спортни имоти, отдих, развл. и комун. дейности" февруари 11, 2020
Окончателен проект ОУП
1 file(s) 4788 downloads
Общ устройствен план февруари 11, 2020
Записка окончателен проект на ОУП
1 file(s) 4023 downloads
Общ устройствен план февруари 11, 2020
Списък на свободните имоти, земеделски земи които общината има намерени да предостави под наем през 2020/2021 на земеделски производители отговарящи на изискванията на чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ
1 file(s) 4724 downloads
Селско стопанство февруари 10, 2020
НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
1 file(s) 4839 downloads
Наредби, правилници, програми и планове февруари 10, 2020
НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
0 file(s) 3969 downloads
Архив на Общински съвет февруари 10, 2020
НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на община Сухиндол
1 file(s) 4581 downloads
Архив на Общински съвет юли 9, 2020
Годишен отчет ЕЕ- 2019год
1 file(s) 4541 downloads
януари 30, 2020
Плащане гориво 20.02.20 год.
1 file(s) 4588 downloads
Профил на купувача януари 29, 2020
Дневен ред за Заседание на Общински съвет Сухиндол на 31.01.2020 г.
1 file(s) 4560 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет януари 28, 2020
Съобщение по чл.26 от ЗНА изменение на Наредбата за упражняване на правата на собственост на Общината в капитала на търговските дружества с общинско участие и за участието на общината в граждански дружества и сдружения
1 file(s) 4721 downloads
Проект на наредба януари 24, 2020
Плащане гориво 06.01.2020г.
1 file(s) 4580 downloads
Профил на купувача януари 24, 2020
Съобщение на основание чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове за изменение на “Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и за рекламна дейност на територията на община Сухиндол”
1 file(s) 4700 downloads
Проект на наредба януари 24, 2020
Справка за постъпилите предложение от обществените консултации по Проект на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
1 file(s) 4677 downloads
Проект на наредба януари 23, 2020
Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди ОТМЕНЕНА
1 file(s) 4523 downloads
Архив на Общински съвет януари 22, 2020
Заповед Специализиран ПУП и Транспортна схема
1 file(s) 4563 downloads
Съобщения и обявления януари 21, 2020
Предложение към съобщение по чл.26 ЗНА, към проект на Наредба придобиване на общинско имущество
1 file(s) 4632 downloads
Проект на наредба януари 21, 2020
Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие Спортни имоти, отдих, развлечения и комунални дейности
1 file(s) 4636 downloads
Наредби, правилници, програми и планове януари 13, 2020
ПУП- Парцеларен план – свлачище
1 file(s) 4556 downloads
Подробни устройствени планове януари 8, 2020
Декларации на кмета на община Сухиндол и общински съветници при Общински съвет Сухиндол
4 file(s) 4637 downloads
Декларации ноември 4, 2020
Актуализация на РПУО Севлиево, Дряново и Сухиндол
1 file(s) 4711 downloads
Екология януари 8, 2020
Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет Сухиндол
2 file(s) 4185 downloads
Декларации, Наредби, правилници, програми и планове януари 8, 2020
Програма за енергийна ефективност на община Сухиндол
2 file(s) 4655 downloads
Енергийна ефективност януари 6, 2020
Краткосрочна програма насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Сухиндол
1 file(s) 4677 downloads
Енергийна ефективност януари 6, 2020
Обявление
1 file(s) 4514 downloads
Съобщения и обявления декември 20, 2019
Дневен ред за Заседание на Общински съвет Сухиндол на 23.12.2019 г.
1 file(s) 4075 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет декември 20, 2019
Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
0 file(s) 4160 downloads
Проект на наредба декември 18, 2019
Плащане гориво 03.12.2019
1 file(s) 4616 downloads
Профил на купувача декември 11, 2019
Съобщение по чл.26, ал.2 от ЗНА на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Сухиндол
1 file(s) 4632 downloads
Проект на наредба декември 11, 2019
Решения Общински съвет мандат 2015- 2019
1 file(s) 4744 downloads
Решения януари 9, 2020
Решения 2015-2019
1 file(s) 4660 downloads
Архив на Общински съвет декември 3, 2019
Заключителна пресконференция
1 file(s) 4562 downloads
Екология декември 3, 2019
Официална церемония
1 file(s) 4539 downloads
Екология декември 3, 2019
Карта на вилни зони “Мъгъра” и “Куза”
1 file(s) 4556 downloads
Общ устройствен план декември 3, 2019
Годишен отчет съгл. чл.12 и чл.63 от ЗЕЕ за 2018 год.
1 file(s) 4647 downloads
Енергийна ефективност декември 2, 2019
Наредба за опазване на обществения ред и чистотата на община Сухиндол
1 file(s) 4706 downloads
Наредби, правилници, програми и планове януари 9, 2020
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
1 file(s) 4493 downloads
Архив на Общински съвет февруари 10, 2020
ГФО – 2019 год.
1 file(s) 4010 downloads
Годишен финансов отчет юли 15, 2020
ГФО – 2017 год.
7 file(s) 3860 downloads
Годишен финансов отчет ноември 25, 2019
ГФО – 2018 год.
5 file(s) 4538 downloads
Годишен финансов отчет ноември 25, 2019
ГФО – 2019 год.
0 file(s) 3972 downloads
ноември 25, 2019
ГФО – 2020 год.
0 file(s) 3944 downloads
Годишен финансов отчет ноември 25, 2019
Тримесечни отчети – 2020 год.
8 file(s) 4078 downloads
Тримесечни отчети февруари 25, 2021
Месечни отчети – 2020 год.
12 file(s) 4531 downloads
Месечни отчети януари 13, 2021
Бюджети – 2020 год.
7 file(s) 4039 downloads
Бюджети юни 10, 2021
Разрешение за строеж
1 file(s) 4479 downloads
Съобщения и обявления ноември 24, 2019
Общински обекти от първостепенно значение
1 file(s) 4657 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 22, 2019
Съобщение по чл.32 от ДОПК
1 file(s) 4456 downloads
Съобщения ноември 22, 2019
Дългосрочна програма – ВЕИ
4 file(s) 4699 downloads
Енергийна ефективност ноември 22, 2019
Протоколи на Общински съвет – мандат 2019-2023 год.
16 file(s) 4975 downloads
Протоколи на общ. съвет май 21, 2021
Решения на Общински съвет – мандат 2019-2023 год.
16 file(s) 5322 downloads
Решения май 21, 2021
ПУП – Смяна предназначение
1 file(s) 4503 downloads
Съобщения и обявления ноември 22, 2019
ПУП – Складова база
1 file(s) 4479 downloads
Съобщения и обявления ноември 22, 2019
Изм-Наред-за-услов-и-реда-за-съставяне-на-бюджетна-прогноза.pdf
1 file(s) 4689 downloads
Проект на наредба ноември 26, 2019
Проект на наредба за опазване на обществения ред и чистотата на територията на община Сухиндол – съобщение по чл.26, ал.2 от ЗНА.PDF
1 file(s) 4736 downloads
Проект на наредба ноември 26, 2019
Съобщение по чл.26, ал.2 от зна – изменение на правилника за организацията и дейността на общински съвет сухиндол.PDF
1 file(s) 4663 downloads
Проект на наредба ноември 22, 2019
Наредба за изграждане и опазване на зелената система в Община Сухиндол.pdf ОТМЕНЕНА
1 file(s) 4501 downloads
Архив на Общински съвет януари 9, 2020
Наредба за условията и реда за предоставяне на концесии от общински съвет Сухиндол.pdf
1 file(s) 4681 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 21, 2019
Наредба за условията и реда за записване и преместване на деца в общинската детска градина и училището в община Сухиндол.docx
1 file(s) 4714 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 21, 2019
Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти-редовно обучение.pdf
1 file(s) 4690 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 21, 2019
Наредба за условията и управлението на гробищните паркове.pdf
1 file(s) 4725 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 21, 2019
Правилник за организацията и дейността на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СУХИНДОЛ
1 file(s) 4637 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 26, 2019
Наредба за чистотата на улици, паркове, градини и площади в населените места в община Сухиндол – отменена
1 file(s) 4071 downloads
Архив на Общински съвет януари 9, 2020
Програма за развитие на туризма в община Сухиндол.pdf
1 file(s) 4730 downloads
Наредби, правилници, програми и планове февруари 20, 2020
Проект за наредба овладяване популацията на безстопанствени кучета.pdf
1 file(s) 4691 downloads
Проект на наредба ноември 26, 2019
Наредба за обществения ред и безопасността на движението в Община Сухиндол ОТМЕНЕНА
1 file(s) 4497 downloads
Архив на Общински съвет януари 9, 2020
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Сухиндол.doc
1 file(s) 4532 downloads
Архив на Общински съвет февруари 10, 2020
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни в община Сухиндол.doc
1 file(s) 4590 downloads
Архив на Общински съвет ноември 4, 2020
Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите в община Сухиндол.pdf
1 file(s) 4589 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 21, 2019
Наредба за символите, почетните знаци,отличията и почетните звания на град Сухиндол.pdf
1 file(s) 4505 downloads
Архив на Общински съвет декември 29, 2020
Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и за рекламна дейност на територията на община Сухиндол.doc
1 file(s) 4609 downloads
Архив на Общински съвет декември 29, 2020
Наредба за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на община Сухиндол.doc
1 file(s) 4169 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 21, 2019
Наредба за управление на общинските пътища в община Сухиндол.doc
1 file(s) 4659 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 21, 2019
Наредба за управление на отпадъци на територията на община Сухиндол.doc
1 file(s) 4626 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 21, 2019
Наредба за упражняване правата на собственост на общината върху капитала на търговски дружества с общинско участие.pdf
1 file(s) 4645 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 21, 2019
Съобщение по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове
2 file(s) 4697 downloads
Проект на наредба ноември 22, 2019
Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие Спортни имоти, отдих, развлечения и комунални дейности
2 file(s) 4524 downloads
Архив на Общински съвет януари 13, 2020
Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на община Сухиндол
2 file(s) 4580 downloads
Наредби, правилници, програми и планове февруари 10, 2020
Наредба за условията и реда за водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Сухиндол
5 file(s) 4739 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 21, 2019
Proekt izm pravil za org i dein na OS Suhindol.pdf
1 file(s) 4676 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
изм.Наредба местни данъци 3данък недвижими имоти.doc
1 file(s) 4248 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
Приложение 2.doc
1 file(s) 4163 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
Наредба-чл.22-ЗУО-Сухиндол.doc
1 file(s) 4654 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
Приложение 3.doc
1 file(s) 4134 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
pr_SY_DG.doc
1 file(s) 4083 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
Приложение 1.doc
1 file(s) 4101 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
проект за изм.и доп.Наредбата за общинския дълг 2016 1.docx
1 file(s) 4641 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
проект изм.и доп.наредба бюджет 2016 г. 1.doc
1 file(s) 4674 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
Проект-наредба-преместваеми-съоражения.doc
1 file(s) 4640 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
Приложение 4.doc
1 file(s) 4157 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
Проект на наредба за управление на отпадъците на територията на община Сухиндол
1 file(s) 4657 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
Проект на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и за рекламна дейност на територията на община Сухиндол
1 file(s) 4673 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
Протокол 1 от 03.11.2011 г. – 23 Май 2012.pdf
1 file(s) 4594 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Покана за заседание на общински съвет сухиндол на 25.03.2019 г. – 22 Март 2019.PDF
1 file(s) 4511 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет ноември 26, 2019
Протокол 59 от 26.05.2011 г. – 21 Май 2012.pdf
1 file(s) 4625 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 62 от 17.06.2011 – 22 Май 2012.pdf
1 file(s) 4587 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 22, 2019
Протокол 67 от 20.09.2011 г. – 23 Май 2012.pdf
1 file(s) 4584 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Одитно становище и одитен доклад СП ГФО 2017.pdf
1 file(s) 3821 downloads
Одитни доклади ноември 22, 2019
Отчет Енергийна Ефективност 2017г..pdf
1 file(s) 4613 downloads
Енергийна ефективност ноември 21, 2019
РПУО _Севлиево, Дряново, Сухиндол_2016.doc
2 file(s) 4563 downloads
Екология ноември 22, 2019
ОТЧЕТ ЗДОИ 2016Г..docx
1 file(s) 4082 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
Отчет ЗДОИ 2012.doc
1 file(s) 4058 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
Отчет ЗДОИ 2013.doc
1 file(s) 4032 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
Отчет ЗДОИ 2014.doc
1 file(s) 4106 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
отчет за достъп до информация.jpg
1 file(s) 4846 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
Ред за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване.docx
1 file(s) 4160 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
Dostap do inf 2015.pdf
1 file(s) 4560 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
ОТЧЕТ ДОИ 2018 1.docx
1 file(s) 4137 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
dostap-do-informatziya.html
1 file(s) 3979 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
20-informatziya.html
1 file(s) 3983 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
ОТЧЕТ ДОИ 2017.docx
1 file(s) 4074 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
instrukcia_za_dostup_do_informacia.doc
1 file(s) 4134 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
Отчет ЗДОИ 2013.doc
1 file(s) 4053 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
отчет за достъп до информация.jpg
1 file(s) 4787 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
Отчет ЗДОИ 2014.doc
1 file(s) 4065 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
Ред за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване.docx
1 file(s) 4151 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
Dostap do inf 2015.pdf
1 file(s) 4520 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
ОТЧЕТ ДОИ 2018 1.docx
1 file(s) 4078 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
20-informatziya.html
1 file(s) 4030 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
instrukcia_za_dostup_do_informacia.doc
1 file(s) 4082 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
dostap-do-informatziya.html
1 file(s) 4021 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
ОТЧЕТ ДОИ 2017.docx
1 file(s) 4066 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
ОТЧЕТ ЗДОИ 2016Г..docx
1 file(s) 4099 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
Отчет ЗДОИ 2012.doc
1 file(s) 4101 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
49-Красно Градищенови рег. граници предложение.jpg
1 file(s) 4725 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
48-Сухиндолнови рег. граници предложение.jpg
1 file(s) 4660 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
43-Карта-Напоителен канал-А3.jpg
1 file(s) 4694 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
5-КАРТА-ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННА-СИСТЕМА.jpg
1 file(s) 4675 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
51-А-АМ Хемус-плакат ОВОС.jpg
1 file(s) 4682 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
51-Карта-трасе на АМ Хемус_A3.jpg
1 file(s) 4740 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
52-Селищни характеристики – справки от кметствата.docx
1 file(s) 4608 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
23-КАРТА-ЗЕМ-покритие-ПРОМЕНИ-2009-2016.pdf
1 file(s) 4625 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
22-ПОУП_Карта на Референтен слой Земно покритие.jpg
1 file(s) 4722 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
24-КАРТА-ЗЕМ-ПОКРИТИЕ-LANDSAT-2016.pdf
1 file(s) 4651 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
42-КАРТА-САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНИ-ЗОНИ-Водоизточници.pdf
1 file(s) 4510 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
43-Водни тела и обекти.jpg
1 file(s) 4699 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
43-КАРТА-ВОДНИ ОБЕКТИ-СУХИНДОЛ.pdf
1 file(s) 4637 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
44-Бяла Река нови рег. граници предложение.jpg
1 file(s) 4698 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
46-Горско Косовонови рег. граници предложение.jpg
1 file(s) 4692 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
47-Коевцинови рег. граници предложение.jpg
1 file(s) 4638 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
45-Горско Калугерово- нови рег. граници предложение.jpg
1 file(s) 4711 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
39-КАРТА-РИСК-ЗЕМЕТРЪС-СУХИНДОЛ.pdf
1 file(s) 4666 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
4-КАРТА-ИНЖЕНЕРНА-ИНФРАСТРУКТУРА-СУХИНДОЛ.jpg
1 file(s) 3972 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
40-КАРТА-РИСК-ЗЕМЕТРЪС-СГРАДИ-СУХИНДОЛ.pdf
1 file(s) 4650 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
41-Карта-свачище-път-извадка.jpg
1 file(s) 4680 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
41-КАРТА-РИСК-СВЛАЧИЩА-СУХИНДОЛ.pdf
1 file(s) 4640 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
38-КАРТА-РИСК-НАВОДНЕНИЕ-СУХИНДОЛ.jpg
1 file(s) 4656 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
37-Сухиндол- разлики-гори-извадка.jpg
1 file(s) 4688 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
36-Коевци – несъответствия гори- извадка.jpg
1 file(s) 4704 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
34-Карта общински гори.jpg
1 file(s) 4603 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
31-Б-Горски фонд – разлики-пример_2.jpg
1 file(s) 4811 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
35-Бяла река-несъответствия гори – извадка пример.jpg
1 file(s) 4705 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
13-Приложение 3-Регистър на военни паметници.pdf
1 file(s) 4574 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
26-ПОУП_КВС и СИЗП-обща карта.pdf
1 file(s) 4664 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
27-ПОУП_Примери- Детайли – КВС и СИЗП-граници.pdf
1 file(s) 4609 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
28-ПОУП-Карта на разлики-земно покритие-регулация-КВС-пример-Коевци.pdf
1 file(s) 4535 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
28-ПОУП_КВС-2016 и регулация – кадастър – обща карта.pdf
1 file(s) 4627 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
29-Красно-градище-KVS_Kadaster.jpg
1 file(s) 4681 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
3-1-КАРТА-ЛАНДШАФТ.pdf
1 file(s) 4597 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
30-СО_Куза_Mъгъра_A3.pdf
1 file(s) 4627 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
3-КАРТА-ЛАНДШАФТ ЗЕМИ С ВИСОКА ПРИРОДНА СТОЙНОСТ.jpg
1 file(s) 4694 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
31-А-Гори – разлики-пример_1.jpg
1 file(s) 4700 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
10-КАРТА-ИНТЕГРИРАН-РИСК-СУХИНДОЛ.pdf
1 file(s) 4643 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
12-Приложение 2-Справка АИС-АКБ.pdf
1 file(s) 4511 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
1-КАРТА-ФУНКЦИОНАЛНО-ЗАНИРАНЕ-СУХИНДОЛ.pdf
1 file(s) 4543 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
11-Приложение 1-НКЦ-НИНКН.pdf
1 file(s) 4473 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
14-Приложение-4-НКЦ-пълен списък.pdf
1 file(s) 4505 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
15-A- Приложение 5-A-Устройствени зони.pdf
1 file(s) 4657 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
15-Б-Приложение 5-Б- Режими по видове.pdf
1 file(s) 4475 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
17-21-Приложения III-1 2 3 4 5_Оперативен капацитет и услуги.pdf
1 file(s) 4609 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
2019-04-30 114014.PDF
1 file(s) 4465 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
22-КАРТА-РЕФ-СЛОЙ-ЗЕМ-ПОКРИТИЕ-СУХИНДОЛ.pdf
1 file(s) 4612 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
обява-ПИ17208.501.255-с.Горско_Косово-23.03.2015-11.00ч.doc
1 file(s) 4156 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява търг имоти Сухиндол, Коевци и Бяла Река 19-05-2015, 13.46.pdf
1 file(s) 4724 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
обява за търг негодни за ползване активи 09.05.2014 11.30 ч.doc
1 file(s) 4254 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
обява_-_УПИ_Х-342_кв.26_-_с._Коевци_04.12.2014_-_11_30_ч.doc
1 file(s) 4166 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
обява_за_продажба_-_имот_000036.doc
1 file(s) 4177 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
ОБЯВА за публичен търг на 28.03.2016 г. за отдаване под наем на помещение в с. Горско Калугерово.11-03-2016.pdf
1 file(s) 4830 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
ОБЯВА за публичен търг на 28.03.2016 г. за продажба на 202 бр. имоти – земеделски земи (ниви). 11-03-2016, 11.47.pdf
1 file(s) 4819 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява публично оповестен конкурс с тайно наддаване 24.04.2019г..PDF
1 file(s) 4815 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Публичен търг за продажба на 20 бр. новообразувани имоти в месността Куза землище с. Горско Косово.PDF
1 file(s) 4713 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи землище Сухиндол и с. Горско Косово.PDF
1 file(s) 4738 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Публичен търг за продажба на хотел-ресторант с. Горско Косово.PDF
1 file(s) 4698 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Търг за продажба на хотел-ресторант с. Горско Косово на 28.09.2018 г. от 11.30 часа.PDF
1 file(s) 4710 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Търг за продажба на 20 бр. имоти в местността КУЗА землище с. Горско Косово на 28.09.2018г 11.00 часа..PDF
1 file(s) 4688 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
обява УПИ ІХ-342 кв.26 с.Коевци 09.05.2014г.12 00ч.doc
1 file(s) 4219 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява за конкурс за наем на помощение с. Б. Река 05-01-2018 – 2.pdf
1 file(s) 4718 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява за публичен търг 03-11-2016, 11-55.pdf
1 file(s) 4666 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява за конкурс за наем на помощение с. Б. Река 05-01-2018.pdf
1 file(s) 4702 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява за търг за наем на земеделски земи на 21.12.2015 – 04-12-2015, 14.14.pdf
1 file(s) 4676 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява за търг за наем на земеделски земи на 21.12.2015 04-12-2015, 14.14.pdf
1 file(s) 4691 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява за търг за наем на земеделски земи на 21.12.2015.pdf
1 file(s) 4733 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява провеждане на публичен търг на 03.09.2018г. за продажба на движими вещи – автомобили.pdf
1 file(s) 4688 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява публичен търг тайно наддаване на 10.05.2019г. гр. Сухиндол ул. Изгрев 22.PDF
1 file(s) 4716 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява – търг за продажба на имоти Мъгара и Куза – 10.08.2015 г. приложение.pdf
1 file(s) 4697 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява – търг за продажба на имоти Мъгара и Куза – 10.08.2015 г. приложение 05-06-2015, 10.58.pdf
1 file(s) 4820 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
5_обява_за_търг_-_негодни_за_ползване_активи_04.12.2014_-_10.30_ч.doc
1 file(s) 4251 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
ОБЯВА_за_търг_за_продажба_на_ДМА_-_автомобили.doc
1 file(s) 4253 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сухиндол 2018г.г..pdf
1 file(s) 4541 downloads
Програми ноември 21, 2019
Програма ОС 2019.PDF
1 file(s) 4513 downloads
Програми ноември 21, 2019
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сухиндол 2017г..pdf
1 file(s) 4483 downloads
Програми ноември 21, 2019
Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Сухиндол през 2016 г..pdf
1 file(s) 4512 downloads
Програми ноември 21, 2019
План – сметка – сметосъбиране 2020 година
1 file(s) 4557 downloads
Сметосъбиране ноември 21, 2019
Стратегия за управление на общинска собственост в община Сухиндол мандат 2015 – 2019 г.
1 file(s) 4626 downloads
Стратегии ноември 21, 2019
Протокол по чл.37 и ал.6 жт ЗСПЗЗ- 2018г..pdf
1 file(s) 4706 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
zapoed 14-84 suh.pdf
1 file(s) 4598 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
spisak sv imoti25.06.15.pdf
1 file(s) 4657 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
правила за ползването на мерите.pdf
1 file(s) 4730 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед 37в ал 4 – Красно градище 2017-2018 U2013 193 02 10 2017.pdf
1 file(s) 4688 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед 37в ал 4 – Сухиндол 2017-2018 U2013 РД 14-319 30 10 2017.pdf
1 file(s) 4623 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед РД-14-27230.09.2015г. на ОД Земеделие – В. Търново за землище с. Горско Косово за стопанската 20152016г.pdf
1 file(s) 4728 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
ОБЯВА.pdf
1 file(s) 4623 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Протокол 1мирчева.pdf
1 file(s) 4656 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Протокол по чл. 37 И ал.6 от ЗСПЗЗ.PDF
1 file(s) 4750 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
СПИСЪК.pdf
1 file(s) 4703 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Зап 369.pdf
1 file(s) 4717 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед 37в ал 4 – Горско Калугерово 2017-2018 U2013 РД 14 320 01 11 2017.pdf
1 file(s) 4677 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед 37в ал 4 – Бяла река 2017-2018 РД 14 321 01 11 2017.pdf
1 file(s) 4663 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед 37в ал 4 – Горско Косово 2017-2018 U2013 РД 14 271 02 10 2017.pdf
1 file(s) 4657 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед 37в ал 4 – Коевци 2017-2018 U2013 РД 14 224 02 10 2017.pdf
1 file(s) 4602 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Зап 302.pdf
1 file(s) 4699 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
ЗАПОВЕД ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ.pdf
1 file(s) 4675 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
zapoed 14-85 koevci.pdf
1 file(s) 4563 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Зап 303.pdf
1 file(s) 4662 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Зап 325.pdf
1 file(s) 4611 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Зап 342.pdf
1 file(s) 4697 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Зап 326.pdf
1 file(s) 4766 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
11042016140522.pdf
1 file(s) 4624 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Zapoved masivi.pdf
1 file(s) 4582 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
protokol 2 ot 27.08.15.pdf
1 file(s) 4587 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
predvar registr imoti.pdf
1 file(s) 4569 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
publ targ imoti.pdf
1 file(s) 4661 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
zapoed 14-74 koevci.pdf
1 file(s) 4611 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
zapoed 14-76 suh.pdf
1 file(s) 4650 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
spisyk pasishta meri za otdavane pod naem prez 2016.pdf
1 file(s) 4650 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
zapoed 14-75 g kalugrerowo.pdf
1 file(s) 4694 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Zapoved ODZ RD14-150 02.08.17.pdf
1 file(s) 4589 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
2018-10-12 135651.PDF
1 file(s) 4563 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
11082016103434.pdf
1 file(s) 4623 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
2018-10-12 135225.PDF
1 file(s) 4597 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
04072016121428.pdf
1 file(s) 4617 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Zap RD 14271.30.09.15 na OD zem.pdf
1 file(s) 4573 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Spisak na zem zemi OS s nachin na tr polzv.pdf
1 file(s) 4702 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
OBQVA.pdf
1 file(s) 4546 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Spisak na pasichta i meri za 2017.pdf
1 file(s) 4584 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
2019-02-22 134738.PDF
1 file(s) 4523 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
DOC222.pdf
1 file(s) 4600 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
2018-10-12 140051.PDF
1 file(s) 4587 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
2018-10-12 140333.PDF
1 file(s) 4539 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
2018-10-12 140704.PDF
1 file(s) 4609 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
2018-10-12 140951.PDF
1 file(s) 4483 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед сметосъбиране 2019 год.
1 file(s) 4557 downloads
Сметосъбиране ноември 22, 2019
Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 година
4 file(s) 4564 downloads
Избори и референдуми ноември 21, 2019
Заповед сметосъбиране 2020
1 file(s) 4532 downloads
Сметосъбиране януари 9, 2020
Местни избори – 2019 год.
7 file(s) 4585 downloads
Избори и референдуми ноември 21, 2019
Обществени поръчки преди 06.04.2017 год.
36 file(s) 4003 downloads
Профил на купувача ноември 21, 2019
Вътрешни правила
1 file(s) 4649 downloads
Профил на купувача ноември 21, 2019
Изготвяне на оценки на общински имоти
1 file(s) 4574 downloads
Профил на купувача ноември 21, 2019
Обществена поръчка за осигуряване на информация и публичност по проект „Повишаване квалификацията на служителите в община Сухиндол“
19 file(s) 4071 downloads
Профил на купувача ноември 21, 2019
Обяви за търгове и конкурси по общинска собственост
19 file(s) 5100 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 22, 2019
Публична покана гориво автомобили – 2014
1 file(s) 4585 downloads
Профил на купувача ноември 21, 2019
Публична покана по проект 0431300182 – Историческо и културно наследство
11 file(s) 4622 downloads
Профил на купувача ноември 21, 2019
Публична покана по проект ОПАК 13-13-143
5 file(s) 4578 downloads
Профил на купувача ноември 21, 2019
Публична покана по проект ОПАК 13-22-31
3 file(s) 4590 downloads
Профил на купувача ноември 21, 2019
Публични регистри на Община Сухиндол на подадените декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2018 година
2 file(s) 4017 downloads
Публичен регистър ноември 21, 2019
Декларация по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
5 file(s) 4650 downloads
Публичен регистър ноември 21, 2019
Списък на категориите информация, създавана, обработвана и съхранявана в община Сухиндол
1 file(s) 4582 downloads
Категории информация ноември 21, 2019
Общински план за развитие на община Сухиндол (2014-2020)
1 file(s) 4689 downloads
План за развитие ноември 21, 2019
Заповед за освобождаване за 2019.doc
1 file(s) 4067 downloads
Сметосъбиране ноември 22, 2019
Проект на план сметка за 2019 година.PDF
1 file(s) 4507 downloads
Сметосъбиране ноември 22, 2019
Заповед сметосъбиране 2019 год..PDF
1 file(s) 4526 downloads
Сметосъбиране ноември 22, 2019
Приложение 1 към заповед за освобождаване.xls
1 file(s) 4521 downloads
Сметосъбиране ноември 22, 2019
Бюджети – 2019 год.
5 file(s) 3981 downloads
Бюджети юни 10, 2020
Месечни отчети – 2019 год.
12 file(s) 3921 downloads
Месечни отчети януари 15, 2020
Тримесечни отчети – 2019 год.
13 file(s) 3903 downloads
Тримесечни отчети юни 5, 2020
Тримесечни отчети – 2018 год.
12 file(s) 3789 downloads
Тримесечни отчети ноември 25, 2019
Бюджети – 2018 год.
3 file(s) 4646 downloads
Бюджети ноември 25, 2019
Месечни отчети – 2018 год.
12 file(s) 3875 downloads
Месечни отчети ноември 25, 2019
Месечни отчети – 2017 год.
6 file(s) 3884 downloads
Месечни отчети ноември 25, 2019
Тримесечни отчети – 2017 год.
11 file(s) 3784 downloads
Тримесечни отчети ноември 25, 2019
Бюджети – 2017 год.
0 file(s) 4152 downloads
Бюджети ноември 25, 2019
Избори за президент и вицепрезидент – 2016 год
9 file(s) 4544 downloads
Избори и референдуми ноември 21, 2019
Съобщение 28.06.2016
1 file(s) 4647 downloads
Проект на наредба ноември 24, 2019
Месечни отчети – 2016 год.
2 file(s) 3839 downloads
Месечни отчети ноември 25, 2019
Бюджети – 2016 год.
3 file(s) 4717 downloads
Бюджети ноември 25, 2019
11.08.2015 Избори за общ. съветници и кметове и Национален референдум – 2015 год
17 file(s) 4561 downloads
Избори и референдуми ноември 24, 2019
Проект за наредба за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от общински поземлен фонд на триторията на община Сухиндол 04.09.2014
1 file(s) 4200 downloads
Проект на наредба ноември 24, 2019
Търг с тайно наддаване – 17 Декември 2011
0 file(s) 4113 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 25, 2019
Протокол 8 от 02.04.2012 – 16 Юни 2012
7 file(s) 4669 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 7 от 09.03.2012 – 16 Юни 2012
4 file(s) 4586 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 6 от 02.03.2012 – 16 Юни 2012
3 file(s) 4620 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 5 от 16.02.2012 – 16 Юни 2012
13 file(s) 4628 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 4 от 27.01.2012 – 16 Юни 2012
5 file(s) 4554 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 3 от 19.12.2011 – 16 Юни 2012
6 file(s) 4628 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 2 от 17.11.2011 – 16 Юни 2012
13 file(s) 4652 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 66 от 16.09.2011 г. – 23 Май 2012
7 file(s) 4541 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 65 от 02.08.2011 г. – 23 Май 2012
2 file(s) 4550 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 63 от 30.06.2011 г. – 22 Май 2012
4 file(s) 4607 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 64 от 01.08.2011 г. – 22 Май 2012
8 file(s) 4605 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 60 от 30.05.2011 – 21 Май 2012
7 file(s) 4565 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 61 от 09.06.2011 г. – 22 Май 2012
3 file(s) 4557 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 58 от 15.04.2011 – 19 Март 2012
15 file(s) 4599 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 57 от 21.02.2012 – 19 Март 2012
9 file(s) 4574 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 56 от 31.01.2011 – 19 Март 2012
15 file(s) 4612 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Публичен търг с тайно наддаване – 17 Декември 2011
0 file(s) 4102 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 26, 2019