Добре дошли на официалния уебсайт на Община Сухиндол

Тук можете да намерите необходимата информация, която търсите, относно общината и нейните граждани.

четвъртък, 27 януари 2022 5:13:50

Община сухиндол

ОбЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН
виж повече
харта на клиента
виж повече

Плати лесно онлайн

За Кмета

инж. Пламен Димитров Чернев

Кмет на Община Сухиндол

Наскоро добавени

Намерете тук всички наскоро добавени и качени файлове.

Title
Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на 7 броя незастроени имоти – частна общинска собственост в гр. Сухиндол
0 file(s) 2 downloads
Обяви за търгове и конкурси януари 21, 2022
Обява за провеждане на публично оповестен конкурс с тайно наддаване за продажба на 3 броя имоти- частна общинска собственост в местност Каптажа и местност Калинката, землище гр. Сухиндол
0 file(s) 3 downloads
Обяви за търгове и конкурси януари 21, 2022
Обява конкурс за длъжността „Ръководител на звено за вътрешен одит“
0 file(s) 19 downloads
декември 21, 2021
Съобщение на основание чл.26, ал.2 от ЗНА за приемане на Етичен кодекс на общинския съветник
1 file(s) 18 downloads
Общински съвет, Проект на наредба декември 10, 2021
Съобщение на основание чл.26, ал.2 от ЗНА за изменение и допълнение на Правилника на ОП
1 file(s) 15 downloads
Проект на наредба декември 2, 2021
Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ
1 file(s) 10 downloads
Енергийна ефективност ноември 30, 2021
Покана с Дневен ред за редовно заседание на ОбС Сухиндол на 30.11.2021 г.
1 file(s) 10 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет ноември 29, 2021
Обявление за Подробен устройствен план (ПУП)
1 file(s) 9 downloads
Съобщения и обявления ноември 26, 2021
Заповед РД-02-06-332
1 file(s) 14 downloads
Сметосъбиране ноември 18, 2021
Регистър на техническите паспорти на строежите
1 file(s) 4 downloads
Съобщения и обявления ноември 18, 2021
Регистър на рекламно-информационни елементи
1 file(s) 4 downloads
Съобщения и обявления ноември 18, 2021
План-сметка 2022
2 file(s) 35 downloads
Местни данъци и такси, Сметосъбиране декември 16, 2021
Регистър на разрешенията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Сухиндол
1 file(s) 3 downloads
Съобщения и обявления ноември 18, 2021
Регистър на заверените технически паспорти на сгради
1 file(s) 4 downloads
Съобщения и обявления ноември 18, 2021
РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
1 file(s) 6 downloads
Съобщения и обявления ноември 18, 2021
Регистър на обектите, въведени в експлоатация
1 file(s) 4 downloads
Съобщения и обявления ноември 18, 2021
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ
1 file(s) 6 downloads
Съобщения и обявления ноември 18, 2021
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И НА ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ
1 file(s) 4 downloads
Съобщения и обявления ноември 18, 2021
Обява за провеждане на 01.12.2021 г. на публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински нежилищен имот в ПИ 70295.400.13, гр. Сухиндол.
1 file(s) 35 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 12, 2021
Обява за провеждане на 01.12.2021 г. на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот ПОС, намираща се в ПИ 17192.501.145, с. Горско Калугерово, с предназначение за търговско обслужване на населението.
1 file(s) 29 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 12, 2021
Обява за провеждане на 01.12.2021 г. на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот ЧОС, построен в ПИ 17208.501.136, с. Горско Косово, с предназначение хотел.
1 file(s) 25 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 12, 2021
Обява за провеждане на 01.12.2021 г. на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на незастроена площ представляваща част от имот ПОС за поставяне на преместваемо съоръжение за продажба на хранителни стоки и навес към него.
1 file(s) 32 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 12, 2021
Обява за провеждане на 01.12.2021 г. на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот ЧОС – помещение № 3 от сграда и идентификатор 700295.400.1844.1, представляващо гараж.
1 file(s) 24 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 12, 2021
Регистър на Община Сухиндол на подадените декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2021 г. по чл.35, ал.1, т.1 и чл.35, ал.1, т.2
1 file(s) 21 downloads
Публичен регистър ноември 11, 2021
Разрешение за строеж №8
1 file(s) 18 downloads
Съобщения и обявления ноември 9, 2021
Обявление РС
1 file(s) 18 downloads
Съобщения и обявления ноември 9, 2021
КАСОВ ОТЧЕТ ОП 3-ТО ТРИМ. 2021 Г.
0 file(s) 43 downloads
Общ. предпр. "Спортни имоти, отдих, развл. и комун. дейности" ноември 2, 2021
Покана с Дневен ред за редовно заседание на ОбС Сухиндол на 29.10.2021 г.
1 file(s) 50 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет октомври 27, 2021
Покана с Дневен ред за редовно заседание на ОбС на 30.09.2021 г.
1 file(s) 120 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет септември 27, 2021
Обява за отдаване под наем на земед. земи в земл. Сухиндол и в земл. Г. Косово
0 file(s) 222 downloads
Обяви за търгове и конкурси септември 16, 2021
Заповед 37в ал 1 ЗСПЗЗ ЗЕМЛИЩА СУХИНДОЛ 2021-2022 ПО-09-33 04 08 2021
1 file(s) 395 downloads
Селско стопанство август 18, 2021
Тримесечен отчет 2-ро трим. 2021г. ; 10.08.2021г.
1 file(s) 211 downloads
Общ. предпр. "Спортни имоти, отдих, развл. и комун. дейности" август 10, 2021
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет – Сухиндол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
1 file(s) 262 downloads
Наредби, правилници, програми и планове август 9, 2021
Заповед за забрана къпането във всички водоеми и водни площи на територията на Община Сухиндол
1 file(s) 133 downloads
юли 28, 2021
Заповед за забрана къпането във всички водоеми и водни площи на територията на Община Сухиндол
1 file(s) 360 downloads
Достъп до информация юли 28, 2021
Покана с Дневен ред за Заседание на Общински съвет Сухиндол на 19.07.2021 г.
1 file(s) 102 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет юли 16, 2021
Съобщение за издадени разрешения за строеж №6 и №7 от 06.07.2021 г.
1 file(s) 108 downloads
Съобщения и обявления юли 7, 2021
Обявление на ЗАПОВЕД №1/23.06.2021 г. за изменения на РС №1 от 12.01.2021 г.
1 file(s) 140 downloads
Съобщения и обявления юни 24, 2021
Справка по чл.26 , ал.5 от Закона за нормативните актове
1 file(s) 383 downloads
Проект на наредба юни 24, 2021
Съобщение по чл.32 от ДОПК
1 file(s) 125 downloads
Съобщения юни 24, 2021
Инвестиционно предложение по предварително третиране на строителни отпадъци
1 file(s) 178 downloads
Екология юни 21, 2021
Обявление на РС №5 от 17.06.2021 г.
1 file(s) 157 downloads
Съобщения и обявления юни 18, 2021
Обявление на заповед РД-02-06-176/08.06.2021 г. на кмета на Община Сухиндол по чл.150 от ЗУТ
1 file(s) 97 downloads
Съобщения и обявления юни 9, 2021
Наредба за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от общински поземлен фонд на територията на община Сухиндол
1 file(s) 262 downloads
Наредби, правилници, програми и планове юни 2, 2021
Заповед РД 02-06-148/20.05.2021 г. дерегистрация на настоящ адрес
1 file(s) 465 downloads
Достъп до информация май 21, 2021
НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставени от община Сухиндол
1 file(s) 325 downloads
Наредби, правилници, програми и планове май 21, 2021
Регистър на Община Сухиндол на подадените декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2020 г.
1 file(s) 104 downloads
Публичен регистър май 20, 2021
Съобщение по чл.26, ал.2 от ЗНА – Проект Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Сухиндол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
1 file(s) 316 downloads
Проект на наредба май 20, 2021
Решение №176
1 file(s) 80 downloads
Съобщения и обявления май 18, 2021
Годишен доклад ОПР 2020
1 file(s) 88 downloads
План за развитие май 13, 2021
Годишен доклад ОПР 2016
1 file(s) 61 downloads
План за развитие май 13, 2021
Годишен доклад ОПР 2015
1 file(s) 36 downloads
План за развитие май 13, 2021
Годишен доклад ОПР 2014
1 file(s) 43 downloads
План за развитие май 13, 2021
ЗАПОВЕД РД 02-06-131 / 12.05.2021 г.
1 file(s) 282 downloads
Достъп до информация май 12, 2021
Тримесечни отчети 1-во трим. 2021г. – ОП
1 file(s) 59 downloads
Общ. предпр. "Спортни имоти, отдих, развл. и комун. дейности" май 7, 2021
Тримесечни отчети – 2021 год.
3 file(s) 394 downloads
Бюджет и финанси, Тримесечни отчети ноември 2, 2021
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА МЛАДЕЖТА 2021
1 file(s) 584 downloads
Наредби, правилници, програми и планове, Проект на наредба април 29, 2021
ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2021
1 file(s) 285 downloads
Проект на наредба април 29, 2021
Покана с Дневен ред за заседание на Общински съвет Сухиндол на 29.04.2021 г.
1 file(s) 89 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет април 26, 2021
СТРАТЕГИЯ за управление на общинската собственост 2019-2023
1 file(s) 62 downloads
Стратегии април 22, 2021
Разширение на съществуваща стопанска сграда: обект на производство на млечни продукти
1 file(s) 70 downloads
Съобщения и обявления април 22, 2021
Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА относно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставени в община Сухиндол
1 file(s) 403 downloads
Проект на наредба април 7, 2021
Годишен доклад по наблюдението и контрола – Устройствен план 2019-2020 г.
1 file(s) 507 downloads
Общ устройствен план март 25, 2021
Заповед РД-02-06-76
1 file(s) 721 downloads
Обяви за търгове и конкурси март 23, 2021
Покана с Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет на 19.03.2021 г.
1 file(s) 491 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет март 23, 2021
Заповед РД-02-06-65 от 09.03.21
1 file(s) 1441 downloads
Избори и референдуми март 9, 2021
СПИСЪК на категориите информация, създавана, обработвана, съхранявана и подлежаща на публикуване за Общинска администрация Сухиндол, както и форматите, в които е достъпна за 2021 г
0 file(s) 1631 downloads
Категории информация март 5, 2021
СПИСЪК на категориите информация, създавана, обработвана, съхранявана и подлежаща на публикуване за Общинска администрация Сухиндол, както и форматите, в които е достъпна за 2021 г.
0 file(s) 2085 downloads
Достъп до информация март 17, 2021
Списък на допуснати кандидати – конкурс НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „Местни приходи“ в Община Сухиндол
1 file(s) 2286 downloads
Обяви за търгове и конкурси март 5, 2021
СПИСЪК на категориите информация, създавана, обработвана и съхранявана в Общинска администрация Сухиндол, подлежаща на класификация като служебна тайна
1 file(s) 1856 downloads
март 5, 2021
Регистър на общи административни актове 2017-2019 г.
1 file(s) 2033 downloads
Достъп до информация март 5, 2021
Протокол за устно заявяване АУ2094
1 file(s) 1924 downloads
март 2, 2021
Протокол за устно заявяване АУ2072
1 file(s) 1775 downloads
март 2, 2021
Протокол за устно заявяване АУ2015
1 file(s) 1915 downloads
март 2, 2021
Съобщение на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актова относно изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставени в община Сухиндол
1 file(s) 2356 downloads
Проект на наредба март 2, 2021
Провеждане на публично оповестен конкурс с тайно наддаване за продажба на бензиностанция с идентификатор 70295.400.1502
1 file(s) 2255 downloads
Обяви за търгове и конкурси февруари 26, 2021
БЮДЖЕТ 2021 г. ОП
1 file(s) 2127 downloads
Общ. предпр. "Спортни имоти, отдих, развл. и комун. дейности" февруари 25, 2021
Тримесечен отчет 4-то трим. 2020г. ; 25.02.2021г.
1 file(s) 2052 downloads
Общ. предпр. "Спортни имоти, отдих, развл. и комун. дейности" февруари 25, 2021
Обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000609 Река Росица
1 file(s) 2332 downloads
Екология февруари 23, 2021
Месечни отчети – 2021 г.
11 file(s) 3801 downloads
Месечни отчети декември 14, 2021
Изпълнение ОПНИЕВИБГ за 2020г.
1 file(s) 3584 downloads
Енергийна ефективност февруари 11, 2021
Заповед 02-06-27
1 file(s) 4101 downloads
Избори и референдуми февруари 5, 2021
Покана с Дневен ред за заседание на Общински съвет Сухиндол на 08.02.2021 г.
2 file(s) 4184 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет февруари 15, 2021
Заповед №РД-02-06-269/30.11.2020 г
1 file(s) 4195 downloads
Сметосъбиране февруари 4, 2021
Годишен отчет чл.12 ЗЕЕ за 2020г.
1 file(s) 4342 downloads
Енергийна ефективност февруари 3, 2021
Уведомление инвестиционно предложение, отводнителен канал
1 file(s) 4587 downloads
Съобщения и обявления януари 29, 2021
Съобщение по чл.32 от ДОПК
1 file(s) 4513 downloads
Съобщения януари 22, 2021
Уведомление данък таксиметров превоз 2021г.
1 file(s) 4104 downloads
Съобщения януари 22, 2021
Заповед за освобождаване от ТБО 2021г.
1 file(s) 4404 downloads
Сметосъбиране януари 22, 2021
Заповед № РД-02-06-10/ 18.01.21 г.
1 file(s) 4750 downloads
Сметосъбиране януари 18, 2021
ГОДИШЕН ДОКЛАД за постъпилите и обработени заявления по Закона за достъп до обществена информация в Община Сухиндол през 2020 г.
1 file(s) 5431 downloads
Достъп до информация януари 15, 2021
Бюджети -2021г.
4 file(s) 4829 downloads
Бюджети октомври 14, 2021
Обявление
1 file(s) 4229 downloads
Съобщения януари 13, 2021
Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Община Сухиндол
1 file(s) 5194 downloads
Достъп до информация януари 7, 2021
НАРЕДБА за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Сухиндол
1 file(s) 4991 downloads
Наредби, правилници, програми и планове декември 29, 2020
НАРЕДБА за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в община Сухиндол
1 file(s) 4942 downloads
Наредби, правилници, програми и планове декември 29, 2020
Покана с Дневен ред за заседание на Общински съвет Сухиндол на 29.12.2020 г.
1 file(s) 4586 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет декември 29, 2020
Обявление 23.12.2020 г.
1 file(s) 4058 downloads
Съобщения и обявления декември 23, 2020
Разрешение за строеж №4 от 15.12.2020 г
1 file(s) 4067 downloads
Съобщения и обявления декември 22, 2020
Заявления на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Павликени
2 file(s) 4514 downloads
Общински съвет декември 10, 2020
Решение №121 План за интегрирано развитие 2021-2027 г.
1 file(s) 4579 downloads
План за развитие декември 7, 2020
План за интегрирано развитие на Община Сухиндол 2021г – 2027 г.
1 file(s) 4702 downloads
План за развитие декември 4, 2020
Справка по чл.26, ал.5 ЗНА Наредба за отглеждане селскостопански животни
1 file(s) 4957 downloads
Проект на наредба ноември 26, 2020
Справка 26, ал.5 ЗНА Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в Община Сухиндол
1 file(s) 4998 downloads
Проект на наредба ноември 25, 2020
Обявление за изготвен проект на частично изменение на ПУП
1 file(s) 4551 downloads
Съобщения и обявления ноември 16, 2020
Обява за публичен търг
1 file(s) 4975 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 13, 2020
Обява за публично оповестен конкурс
1 file(s) 4978 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 13, 2020
Обява за публичен търг
1 file(s) 4951 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 13, 2020
Заповед сметосъбиране 2021 година
1 file(s) 4750 downloads
Сметосъбиране ноември 13, 2020
Проект на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Сухиндол.
1 file(s) 5027 downloads
Проект на наредба ноември 12, 2020
Проект на План-сметка за 2021г.; 11.11.2020г.
1 file(s) 4696 downloads
Сметосъбиране ноември 11, 2020
Становище Екологична оценка – ПИРО Сухиндол
1 file(s) 4767 downloads
План за развитие ноември 11, 2020
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА СУХИНДОЛ
1 file(s) 4799 downloads
Архив на Общински съвет май 21, 2021
Тримесечен отчет 3-то трим. 2020г.
1 file(s) 4592 downloads
Общ. предпр. "Спортни имоти, отдих, развл. и комун. дейности" ноември 2, 2020
Заявление за освобождаване от „сметосъбиране и сметоизвозване“ по чл. 71 от Закона за местните данъци и такси на община Сухиндол
1 file(s) 4207 downloads
Сметосъбиране октомври 28, 2020
Покана с Дневен ред за заседание на Общински съвет на 21.10.2020 г.
1 file(s) 4535 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет октомври 20, 2020
Справка по чл.26 ЗНА Наредба за определяне и админвистрирането на местни цени на услугите предоставяне от община Сухиндол
1 file(s) 4912 downloads
Проект на наредба октомври 16, 2020
Структура на общинска администрация
0 file(s) 5013 downloads
Структура март 4, 2021
Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИТЕ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУХИНДОЛ
1 file(s) 4952 downloads
Наредби, правилници, програми и планове октомври 9, 2020
Справка-по-чл.26-от-ЗНА-Наредба за реда и условията за отглеждане на селскистопански животни на територията на община Сухндол.
1 file(s) 4977 downloads
Проект на наредба октомври 2, 2020
Съобщение по чл.26 , ал.2 от ЗНА Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в Община Сухиндол
1 file(s) 5062 downloads
Проект на наредба октомври 1, 2020
Покана с Дневен ред за Заседание на Общински съвет Сухиндол на 21.09.2020 г.
1 file(s) 4535 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет септември 21, 2020
Съобщение по чл.26 ЗНА Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни от Община Сухиндол
1 file(s) 4766 downloads
Проект на наредба септември 16, 2020
Справка чл.26, ал.5 ЗНА за Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и разпорежане с общински жилища на територията на община Сухиндол.
1 file(s) 5000 downloads
Проект на наредба септември 16, 2020
Съобщение по чл.26, ал.2 от ЗНА Проект на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Сухиндол
1 file(s) 4786 downloads
Проект на наредба септември 1, 2020
Тримесечен отчет 2-ро трим. 2020г. – ОП
1 file(s) 4700 downloads
Общ. предпр. "Спортни имоти, отдих, развл. и комун. дейности" август 7, 2020
Тримесечен отчет 1-во трим. 2020г. – ОП
1 file(s) 4697 downloads
Общ. предпр. "Спортни имоти, отдих, развл. и комун. дейности" август 7, 2020
Покана с Дневен ред за заседание на Общински съвет Сухиндол на 06.08.2020 г.
1 file(s) 4590 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет август 4, 2020
Продажба на общински имот, ПИ с идентификатор 07661.111.433, по кадастралната карта на с. Бяла Река, община Сухиндол, с площ 6675 кв.м . Акт за частна общинска собственост № 1610 от 21.05.2020 г.
1 file(s) 4124 downloads
Обяви за търгове и конкурси юли 29, 2020
Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сухиндол
1 file(s) 5011 downloads
Наредби, правилници, програми и планове юли 10, 2020
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Сухиндол
1 file(s) 4948 downloads
Наредби, правилници, програми и планове юли 9, 2020
Покана с Дневен ред за заседание на Общински съвет на 30.06.2020 г.
1 file(s) 4568 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет юни 30, 2020
Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата в община Сухиндол
1 file(s) 4890 downloads
Наредби, правилници, програми и планове юни 26, 2020
Справка чл.26,ал.5 – Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Сухиндол
1 file(s) 4937 downloads
Проект на наредба юни 23, 2020
Обява публичен търг 02.07.2020г. – кафе автомат
1 file(s) 4947 downloads
Обяви за търгове и конкурси юни 16, 2020
Обява публичен търг 02.07.2020г. – гараж
1 file(s) 4936 downloads
Обяви за търгове и конкурси юни 16, 2020
Регистър на Община Сухиндол на подадените декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2019 г. по чл.35, ал.1, т.1 и чл.35, ал.1, т.2
1 file(s) 4615 downloads
Публичен регистър юни 10, 2020
Плащане гориво 03.06.2020г.
1 file(s) 4743 downloads
Профил на купувача юни 8, 2020
Обява публичен търг отдаване под наем 29.06.2020г.
1 file(s) 5077 downloads
Обяви за търгове и конкурси юни 4, 2020
плащане гориво 22.05.2020г.
1 file(s) 4673 downloads
Профил на купувача юни 3, 2020
Плащане гориво 19.05.2020
1 file(s) 4525 downloads
май 26, 2020
Съобщение по чл.26, ал.2 ЗНА наредба определяне на местните данъци на територията на община Сухиндол-1
1 file(s) 4887 downloads
Проект на наредба май 22, 2020
Съобщение чл.26 ЗНА Наредба за определяне на местните данъци на територията на община Сухиндол
1 file(s) 4941 downloads
Проект на наредба май 21, 2020
Н А Р Е Д Б А ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ И ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
1 file(s) 4908 downloads
Наредби, правилници, програми и планове май 12, 2020
НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУХИНДОЛ
1 file(s) 4944 downloads
Наредби, правилници, програми и планове май 12, 2020
Анкетна карта План за интегрирано развитие община Сухиндол
1 file(s) 4743 downloads
План за развитие май 5, 2020
Съобщение във връзка с подготовка на План за интегрирано развитие на община Сухиндол за периода 2021 -2027 г.
1 file(s) 4132 downloads
План за развитие май 5, 2020
Обявление ПУП- ПП за АМ Хемус за землище на гр. Сухиндол
1 file(s) 4552 downloads
Съобщения и обявления май 5, 2020
Плашане гориво 10.04.2020г.
1 file(s) 4719 downloads
Профил на купувача април 24, 2020
Покана с Дневен ред за заседание на Общински съвет Сухиндол на 10.04.2020 г.
1 file(s) 4602 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет април 8, 2020
Справка по чл. 26,ал.5 от ЗНА за Правилник за организацията и дейността на ОКБД
1 file(s) 4994 downloads
Проект на наредба април 7, 2020
Съобщение по чл.26, ал.2 за Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища на територията на община Сухиндол
1 file(s) 4992 downloads
Проект на наредба април 3, 2020
Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА по проект на наредба за упражняване на правата на общинска собственост в капитала на търговските дружества с общинско участие и за участие на общината в граждански дружества и сдружения с нестопонска цел. дружества с общинско участие и за участие на общинатна
1 file(s) 4995 downloads
Проект на наредба март 31, 2020
Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА по проект на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и за рекламната дейност на територията на община Сухиндол
1 file(s) 4953 downloads
Проект на наредба март 31, 2020
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР 2014- 2020г. на община Сухиндол за периода 01.01.2019г. -31.12.2019г.
1 file(s) 4621 downloads
План за развитие март 31, 2020
Плащане гориво
1 file(s) 4771 downloads
Профил на купувача март 24, 2020
Плащане гориво 05.03.2020г.
1 file(s) 4767 downloads
Профил на купувача март 18, 2020
Отчет на постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2019 г.
1 file(s) 5143 downloads
Достъп до информация март 6, 2020
Съобщение по чл.26, ал.2 от ЗНА за приемане на правилник за организацията и дейността на Общинска комисия по безопастност на движението по пътищата на територията на Община Сухиндол.
1 file(s) 5012 downloads
Проект на наредба март 6, 2020
Обявление засегнати частни имоти от концесионна площ
1 file(s) 4519 downloads
Съобщения и обявления март 2, 2020
Обявление Специализиран подробен устройствен план
1 file(s) 4612 downloads
Съобщения и обявления февруари 25, 2020
Плащане гориво 19.02.2020г.
1 file(s) 4674 downloads
Профил на купувача февруари 24, 2020
Обявление на Решение № 45-31.01.2020 на Общински съвет Сухиндол
1 file(s) 4614 downloads
Съобщения и обявления февруари 21, 2020
Приложения към Общински план за развитие 2013- 2020 г.
1 file(s) 4588 downloads
План за развитие февруари 20, 2020
Обявление и Заповед за одобряване на ПУП – план за застрояване
2 file(s) 4679 downloads
Съобщения и обявления февруари 20, 2020
плащане гориво
1 file(s) 4719 downloads
Профил на купувача февруари 19, 2020
Информация за изпълнение на ОПНИЕВИ за 2019 год.
1 file(s) 4729 downloads
Енергийна ефективност февруари 12, 2020
Годишен отчет по чл.12 от ЗЕЕ за 2019 год.
1 file(s) 4669 downloads
Енергийна ефективност февруари 12, 2020
Гори по вид собственост
1 file(s) 5130 downloads
Общ устройствен план февруари 11, 2020
Карта интегриран риск
0 file(s) 4233 downloads
Общ устройствен план февруари 11, 2020
Карта геология
1 file(s) 4295 downloads
Общ устройствен план февруари 11, 2020
Карта почви
1 file(s) 4570 downloads
Общ устройствен план февруари 11, 2020
Карта КИН
1 file(s) 4352 downloads
Общ устройствен план февруари 11, 2020
Карта собственост
1 file(s) 4281 downloads
Общ устройствен план февруари 11, 2020
Карта защитени територии
1 file(s) 4419 downloads
Общ устройствен план февруари 11, 2020
Общ.предприятие бюджет 2020; 11.02.2020г.
1 file(s) 4525 downloads
Общ. предпр. "Спортни имоти, отдих, развл. и комун. дейности" февруари 11, 2020
Окончателен проект ОУП
1 file(s) 4918 downloads
Общ устройствен план февруари 11, 2020
Записка окончателен проект на ОУП
1 file(s) 4499 downloads
Общ устройствен план февруари 11, 2020
Списък на свободните имоти, земеделски земи които общината има намерени да предостави под наем през 2020/2021 на земеделски производители отговарящи на изискванията на чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ
1 file(s) 5095 downloads
Селско стопанство февруари 10, 2020
НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
1 file(s) 5291 downloads
Наредби, правилници, програми и планове февруари 10, 2020
НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
0 file(s) 4125 downloads
Архив на Общински съвет февруари 10, 2020
НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на община Сухиндол
1 file(s) 4628 downloads
Архив на Общински съвет юли 9, 2020
Годишен отчет ЕЕ- 2019год
1 file(s) 4546 downloads
януари 30, 2020
Плащане гориво 20.02.20 год.
1 file(s) 4691 downloads
Профил на купувача януари 29, 2020
Дневен ред за Заседание на Общински съвет Сухиндол на 31.01.2020 г.
1 file(s) 4568 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет януари 28, 2020
Съобщение по чл.26 от ЗНА изменение на Наредбата за упражняване на правата на собственост на Общината в капитала на търговските дружества с общинско участие и за участието на общината в граждански дружества и сдружения
1 file(s) 5007 downloads
Проект на наредба януари 24, 2020
Плащане гориво 06.01.2020г.
1 file(s) 4683 downloads
Профил на купувача януари 24, 2020
Съобщение на основание чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове за изменение на „Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и за рекламна дейност на територията на община Сухиндол“
1 file(s) 4975 downloads
Проект на наредба януари 24, 2020
Справка за постъпилите предложение от обществените консултации по Проект на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
1 file(s) 4920 downloads
Проект на наредба януари 23, 2020
Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди ОТМЕНЕНА
1 file(s) 4540 downloads
Архив на Общински съвет януари 22, 2020
Заповед Специализиран ПУП и Транспортна схема
1 file(s) 4574 downloads
Съобщения и обявления януари 21, 2020
Предложение към съобщение по чл.26 ЗНА, към проект на Наредба придобиване на общинско имущество
1 file(s) 4901 downloads
Проект на наредба януари 21, 2020
Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие Спортни имоти, отдих, развлечения и комунални дейности
1 file(s) 4859 downloads
Наредби, правилници, програми и планове януари 13, 2020
ПУП- Парцеларен план – свлачище
1 file(s) 4575 downloads
Подробни устройствени планове януари 8, 2020
Декларации на кмета на община Сухиндол и общински съветници при Общински съвет Сухиндол
4 file(s) 4668 downloads
Декларации ноември 4, 2020
Актуализация на РПУО Севлиево, Дряново и Сухиндол
1 file(s) 4771 downloads
Екология януари 8, 2020
Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет Сухиндол
2 file(s) 4574 downloads
Декларации, Наредби, правилници, програми и планове януари 8, 2020
Програма за енергийна ефективност на община Сухиндол
2 file(s) 4707 downloads
Енергийна ефективност януари 6, 2020
Краткосрочна програма насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Сухиндол
1 file(s) 4706 downloads
Енергийна ефективност януари 6, 2020
Обявление
1 file(s) 4520 downloads
Съобщения и обявления декември 20, 2019
Дневен ред за Заседание на Общински съвет Сухиндол на 23.12.2019 г.
1 file(s) 4099 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет декември 20, 2019
Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
0 file(s) 4527 downloads
Проект на наредба декември 18, 2019
Плащане гориво 03.12.2019
1 file(s) 4737 downloads
Профил на купувача декември 11, 2019
Съобщение по чл.26, ал.2 от ЗНА на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Сухиндол
1 file(s) 4905 downloads
Проект на наредба декември 11, 2019
Решения Общински съвет мандат 2015- 2019
1 file(s) 4765 downloads
Решения януари 9, 2020
Решения 2015-2019
1 file(s) 4670 downloads
Архив на Общински съвет декември 3, 2019
Заключителна пресконференция
1 file(s) 4799 downloads
Екология декември 3, 2019
Официална церемония
1 file(s) 4783 downloads
Екология декември 3, 2019
Карта на вилни зони „Мъгъра“ и „Куза“
1 file(s) 4706 downloads
Общ устройствен план декември 3, 2019
Годишен отчет съгл. чл.12 и чл.63 от ЗЕЕ за 2018 год.
1 file(s) 4677 downloads
Енергийна ефективност декември 2, 2019
Наредба за опазване на обществения ред и чистотата на община Сухиндол
1 file(s) 4915 downloads
Наредби, правилници, програми и планове януари 9, 2020
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
1 file(s) 4499 downloads
Архив на Общински съвет февруари 10, 2020
ГФО – 2019 год.
1 file(s) 4152 downloads
Годишен финансов отчет юли 15, 2020
ГФО – 2017 год.
7 file(s) 3866 downloads
Годишен финансов отчет ноември 25, 2019
ГФО – 2018 год.
5 file(s) 4575 downloads
Годишен финансов отчет ноември 25, 2019
ГФО – 2019 год.
0 file(s) 3979 downloads
ноември 25, 2019
ГФО – 2020 год.
1 file(s) 4148 downloads
Годишен финансов отчет август 10, 2021
Тримесечни отчети – 2020 год.
8 file(s) 4149 downloads
Тримесечни отчети февруари 25, 2021
Месечни отчети – 2020 год.
12 file(s) 5031 downloads
Месечни отчети януари 13, 2021
Бюджети – 2020 год.
7 file(s) 4408 downloads
Бюджети юни 10, 2021
Разрешение за строеж
1 file(s) 4485 downloads
Съобщения и обявления ноември 24, 2019
Общински обекти от първостепенно значение
1 file(s) 4883 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 22, 2019
Съобщение по чл.32 от ДОПК
1 file(s) 4461 downloads
Съобщения ноември 22, 2019
Дългосрочна програма – ВЕИ
4 file(s) 4729 downloads
Енергийна ефективност ноември 22, 2019
Протоколи на Общински съвет – мандат 2019-2023 год.
21 file(s) 5869 downloads
Протоколи на общ. съвет декември 15, 2021
Решения на Общински съвет – мандат 2019-2023 год.
21 file(s) 5723 downloads
Решения декември 15, 2021
ПУП – Смяна предназначение
1 file(s) 4509 downloads
Съобщения и обявления ноември 22, 2019
ПУП – Складова база
1 file(s) 4633 downloads
Съобщения и обявления ноември 22, 2019
Изм-Наред-за-услов-и-реда-за-съставяне-на-бюджетна-прогноза.pdf
1 file(s) 5048 downloads
Проект на наредба ноември 26, 2019
Проект на наредба за опазване на обществения ред и чистотата на територията на община Сухиндол – съобщение по чл.26, ал.2 от ЗНА.PDF
1 file(s) 5056 downloads
Проект на наредба ноември 26, 2019
Съобщение по чл.26, ал.2 от зна – изменение на правилника за организацията и дейността на общински съвет сухиндол.PDF
1 file(s) 4983 downloads
Проект на наредба ноември 22, 2019
Наредба за изграждане и опазване на зелената система в Община Сухиндол.pdf ОТМЕНЕНА
1 file(s) 4518 downloads
Архив на Общински съвет януари 9, 2020
Наредба за условията и реда за предоставяне на концесии от общински съвет Сухиндол.pdf
1 file(s) 4901 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 21, 2019
Наредба за условията и реда за записване и преместване на деца в общинската детска градина и училището в община Сухиндол.docx
1 file(s) 4940 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 21, 2019
Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти-редовно обучение.pdf
1 file(s) 4885 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 21, 2019
Наредба за условията и управлението на гробищните паркове.pdf
1 file(s) 5012 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 21, 2019
Правилник за организацията и дейността на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СУХИНДОЛ
1 file(s) 4922 downloads
Архив на Общински съвет август 9, 2021
Наредба за чистотата на улици, паркове, градини и площади в населените места в община Сухиндол – отменена
1 file(s) 4076 downloads
Архив на Общински съвет януари 9, 2020
Програма за развитие на туризма в община Сухиндол.pdf
1 file(s) 4916 downloads
Наредби, правилници, програми и планове февруари 20, 2020
Проект за наредба овладяване популацията на безстопанствени кучета.pdf
1 file(s) 5029 downloads
Проект на наредба ноември 26, 2019
Наредба за обществения ред и безопасността на движението в Община Сухиндол ОТМЕНЕНА
1 file(s) 4501 downloads
Архив на Общински съвет януари 9, 2020
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Сухиндол.doc
1 file(s) 4616 downloads
Архив на Общински съвет февруари 10, 2020
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни в община Сухиндол.doc
1 file(s) 4607 downloads
Архив на Общински съвет ноември 4, 2020
Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите в община Сухиндол.pdf
1 file(s) 4954 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 21, 2019
Наредба за символите, почетните знаци,отличията и почетните звания на град Сухиндол.pdf
1 file(s) 4512 downloads
Архив на Общински съвет декември 29, 2020
Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и за рекламна дейност на територията на община Сухиндол.doc
1 file(s) 4792 downloads
Архив на Общински съвет декември 29, 2020
Наредба за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на община Сухиндол.doc
1 file(s) 4340 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 21, 2019
Наредба за управление на общинските пътища в община Сухиндол.doc
1 file(s) 4885 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 21, 2019
Наредба за управление на отпадъци на територията на община Сухиндол.doc
1 file(s) 4818 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 21, 2019
Наредба за упражняване правата на собственост на общината върху капитала на търговски дружества с общинско участие.pdf
1 file(s) 5018 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 21, 2019
Съобщение по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове
2 file(s) 5298 downloads
Проект на наредба ноември 22, 2019
Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие Спортни имоти, отдих, развлечения и комунални дейности
2 file(s) 4678 downloads
Архив на Общински съвет януари 13, 2020
Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на община Сухиндол
2 file(s) 4917 downloads
Наредби, правилници, програми и планове февруари 10, 2020
Наредба за условията и реда за водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Сухиндол
5 file(s) 5168 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 21, 2019
Proekt izm pravil za org i dein na OS Suhindol.pdf
1 file(s) 4828 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
изм.Наредба местни данъци 3данък недвижими имоти.doc
1 file(s) 4528 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
Приложение 2.doc
1 file(s) 4552 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
Наредба-чл.22-ЗУО-Сухиндол.doc
1 file(s) 4894 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
Приложение 3.doc
1 file(s) 4514 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
pr_SY_DG.doc
1 file(s) 4125 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
Приложение 1.doc
1 file(s) 4506 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
проект за изм.и доп.Наредбата за общинския дълг 2016 1.docx
1 file(s) 4934 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
проект изм.и доп.наредба бюджет 2016 г. 1.doc
1 file(s) 4932 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
Проект-наредба-преместваеми-съоражения.doc
1 file(s) 5041 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
Приложение 4.doc
1 file(s) 4528 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
Проект на наредба за управление на отпадъците на територията на община Сухиндол
1 file(s) 5029 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
Проект на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и за рекламна дейност на територията на община Сухиндол
1 file(s) 5251 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
Протокол 1 от 03.11.2011 г. – 23 Май 2012.pdf
1 file(s) 4876 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Покана за заседание на общински съвет сухиндол на 25.03.2019 г. – 22 Март 2019.PDF
1 file(s) 4519 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет ноември 26, 2019
Протокол 59 от 26.05.2011 г. – 21 Май 2012.pdf
1 file(s) 4825 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 62 от 17.06.2011 – 22 Май 2012.pdf
1 file(s) 4829 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 22, 2019
Протокол 67 от 20.09.2011 г. – 23 Май 2012.pdf
1 file(s) 4782 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Одитно становище и одитен доклад СП ГФО 2017.pdf
1 file(s) 3825 downloads
Одитни доклади ноември 22, 2019
Отчет Енергийна Ефективност 2017г..pdf
1 file(s) 4666 downloads
Енергийна ефективност ноември 21, 2019
РПУО _Севлиево, Дряново, Сухиндол_2016.doc
2 file(s) 4597 downloads
Екология ноември 22, 2019
ОТЧЕТ ЗДОИ 2016Г..docx
1 file(s) 4306 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
Отчет ЗДОИ 2012.doc
1 file(s) 4242 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
Отчет ЗДОИ 2013.doc
1 file(s) 4229 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
Отчет ЗДОИ 2014.doc
1 file(s) 4314 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
отчет за достъп до информация.jpg
1 file(s) 5380 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
Ред за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване.docx
1 file(s) 4509 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
Dostap do inf 2015.pdf
1 file(s) 4606 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
ОТЧЕТ ДОИ 2018 1.docx
1 file(s) 4389 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
dostap-do-informatziya.html
1 file(s) 4062 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
20-informatziya.html
1 file(s) 4043 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
ОТЧЕТ ДОИ 2017.docx
1 file(s) 4210 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
instrukcia_za_dostup_do_informacia.doc
1 file(s) 4231 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
Отчет ЗДОИ 2013.doc
1 file(s) 4280 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
отчет за достъп до информация.jpg
1 file(s) 5266 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
Отчет ЗДОИ 2014.doc
1 file(s) 4311 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
Ред за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване.docx
1 file(s) 4457 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
Dostap do inf 2015.pdf
1 file(s) 4601 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
ОТЧЕТ ДОИ 2018 1.docx
1 file(s) 4309 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
20-informatziya.html
1 file(s) 4107 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
instrukcia_za_dostup_do_informacia.doc
1 file(s) 4179 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
dostap-do-informatziya.html
1 file(s) 4138 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
ОТЧЕТ ДОИ 2017.docx
1 file(s) 4315 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
ОТЧЕТ ЗДОИ 2016Г..docx
1 file(s) 4365 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
Отчет ЗДОИ 2012.doc
1 file(s) 4339 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
49-Красно Градищенови рег. граници предложение.jpg
1 file(s) 4833 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
48-Сухиндолнови рег. граници предложение.jpg
1 file(s) 4766 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
43-Карта-Напоителен канал-А3.jpg
1 file(s) 4784 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
5-КАРТА-ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННА-СИСТЕМА.jpg
1 file(s) 4792 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
51-А-АМ Хемус-плакат ОВОС.jpg
1 file(s) 4773 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
51-Карта-трасе на АМ Хемус_A3.jpg
1 file(s) 4831 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
52-Селищни характеристики – справки от кметствата.docx
1 file(s) 4728 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
23-КАРТА-ЗЕМ-покритие-ПРОМЕНИ-2009-2016.pdf
1 file(s) 4738 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
22-ПОУП_Карта на Референтен слой Земно покритие.jpg
1 file(s) 4829 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
24-КАРТА-ЗЕМ-ПОКРИТИЕ-LANDSAT-2016.pdf
1 file(s) 4753 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
42-КАРТА-САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНИ-ЗОНИ-Водоизточници.pdf
1 file(s) 4625 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
43-Водни тела и обекти.jpg
1 file(s) 4806 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
43-КАРТА-ВОДНИ ОБЕКТИ-СУХИНДОЛ.pdf
1 file(s) 4874 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
44-Бяла Река нови рег. граници предложение.jpg
1 file(s) 4812 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
46-Горско Косовонови рег. граници предложение.jpg
1 file(s) 4797 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
47-Коевцинови рег. граници предложение.jpg
1 file(s) 4754 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
45-Горско Калугерово- нови рег. граници предложение.jpg
1 file(s) 4829 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
39-КАРТА-РИСК-ЗЕМЕТРЪС-СУХИНДОЛ.pdf
1 file(s) 4898 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
4-КАРТА-ИНЖЕНЕРНА-ИНФРАСТРУКТУРА-СУХИНДОЛ.jpg
1 file(s) 4061 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
40-КАРТА-РИСК-ЗЕМЕТРЪС-СГРАДИ-СУХИНДОЛ.pdf
1 file(s) 4905 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
41-Карта-свачище-път-извадка.jpg
1 file(s) 4769 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
41-КАРТА-РИСК-СВЛАЧИЩА-СУХИНДОЛ.pdf
1 file(s) 4900 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
38-КАРТА-РИСК-НАВОДНЕНИЕ-СУХИНДОЛ.jpg
1 file(s) 4746 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
37-Сухиндол- разлики-гори-извадка.jpg
1 file(s) 4779 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
36-Коевци – несъответствия гори- извадка.jpg
1 file(s) 4823 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
34-Карта общински гори.jpg
1 file(s) 4693 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
31-Б-Горски фонд – разлики-пример_2.jpg
1 file(s) 4925 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
35-Бяла река-несъответствия гори – извадка пример.jpg
1 file(s) 4818 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
13-Приложение 3-Регистър на военни паметници.pdf
1 file(s) 4687 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
26-ПОУП_КВС и СИЗП-обща карта.pdf
1 file(s) 4927 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
27-ПОУП_Примери- Детайли – КВС и СИЗП-граници.pdf
1 file(s) 4877 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
28-ПОУП-Карта на разлики-земно покритие-регулация-КВС-пример-Коевци.pdf
1 file(s) 4792 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
28-ПОУП_КВС-2016 и регулация – кадастър – обща карта.pdf
1 file(s) 4739 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
29-Красно-градище-KVS_Kadaster.jpg
1 file(s) 4754 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
3-1-КАРТА-ЛАНДШАФТ.pdf
1 file(s) 4802 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
30-СО_Куза_Mъгъра_A3.pdf
1 file(s) 4840 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
3-КАРТА-ЛАНДШАФТ ЗЕМИ С ВИСОКА ПРИРОДНА СТОЙНОСТ.jpg
1 file(s) 4800 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
31-А-Гори – разлики-пример_1.jpg
1 file(s) 4791 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
10-КАРТА-ИНТЕГРИРАН-РИСК-СУХИНДОЛ.pdf
1 file(s) 4890 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
12-Приложение 2-Справка АИС-АКБ.pdf
1 file(s) 4630 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
1-КАРТА-ФУНКЦИОНАЛНО-ЗАНИРАНЕ-СУХИНДОЛ.pdf
1 file(s) 4659 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
11-Приложение 1-НКЦ-НИНКН.pdf
1 file(s) 4546 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
14-Приложение-4-НКЦ-пълен списък.pdf
1 file(s) 4631 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
15-A- Приложение 5-A-Устройствени зони.pdf
1 file(s) 4784 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
15-Б-Приложение 5-Б- Режими по видове.pdf
1 file(s) 4610 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
17-21-Приложения III-1 2 3 4 5_Оперативен капацитет и услуги.pdf
1 file(s) 4708 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
2019-04-30 114014.PDF
1 file(s) 4490 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
22-КАРТА-РЕФ-СЛОЙ-ЗЕМ-ПОКРИТИЕ-СУХИНДОЛ.pdf
1 file(s) 4745 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
обява-ПИ17208.501.255-с.Горско_Косово-23.03.2015-11.00ч.doc
1 file(s) 4372 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява търг имоти Сухиндол, Коевци и Бяла Река 19-05-2015, 13.46.pdf
1 file(s) 4954 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
обява за търг негодни за ползване активи 09.05.2014 11.30 ч.doc
1 file(s) 4557 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
обява_-_УПИ_Х-342_кв.26_-_с._Коевци_04.12.2014_-_11_30_ч.doc
1 file(s) 4354 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
обява_за_продажба_-_имот_000036.doc
1 file(s) 4407 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
ОБЯВА за публичен търг на 28.03.2016 г. за отдаване под наем на помещение в с. Горско Калугерово.11-03-2016.pdf
1 file(s) 5053 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
ОБЯВА за публичен търг на 28.03.2016 г. за продажба на 202 бр. имоти – земеделски земи (ниви). 11-03-2016, 11.47.pdf
1 file(s) 5077 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява публично оповестен конкурс с тайно наддаване 24.04.2019г..PDF
1 file(s) 5033 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Публичен търг за продажба на 20 бр. новообразувани имоти в месността Куза землище с. Горско Косово.PDF
1 file(s) 4933 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи землище Сухиндол и с. Горско Косово.PDF
1 file(s) 5049 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Публичен търг за продажба на хотел-ресторант с. Горско Косово.PDF
1 file(s) 4970 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Търг за продажба на хотел-ресторант с. Горско Косово на 28.09.2018 г. от 11.30 часа.PDF
1 file(s) 4939 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Търг за продажба на 20 бр. имоти в местността КУЗА землище с. Горско Косово на 28.09.2018г 11.00 часа..PDF
1 file(s) 4911 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
обява УПИ ІХ-342 кв.26 с.Коевци 09.05.2014г.12 00ч.doc
1 file(s) 4410 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява за конкурс за наем на помощение с. Б. Река 05-01-2018 – 2.pdf
1 file(s) 4958 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява за публичен търг 03-11-2016, 11-55.pdf
1 file(s) 4898 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява за конкурс за наем на помощение с. Б. Река 05-01-2018.pdf
1 file(s) 4931 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява за търг за наем на земеделски земи на 21.12.2015 – 04-12-2015, 14.14.pdf
1 file(s) 4956 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява за търг за наем на земеделски земи на 21.12.2015 04-12-2015, 14.14.pdf
1 file(s) 4961 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява за търг за наем на земеделски земи на 21.12.2015.pdf
1 file(s) 5011 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява провеждане на публичен търг на 03.09.2018г. за продажба на движими вещи – автомобили.pdf
1 file(s) 4992 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява публичен търг тайно наддаване на 10.05.2019г. гр. Сухиндол ул. Изгрев 22.PDF
1 file(s) 4968 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява – търг за продажба на имоти Мъгара и Куза – 10.08.2015 г. приложение.pdf
1 file(s) 4959 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява – търг за продажба на имоти Мъгара и Куза – 10.08.2015 г. приложение 05-06-2015, 10.58.pdf
1 file(s) 5084 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
5_обява_за_търг_-_негодни_за_ползване_активи_04.12.2014_-_10.30_ч.doc
1 file(s) 4465 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
ОБЯВА_за_търг_за_продажба_на_ДМА_-_автомобили.doc
1 file(s) 4508 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сухиндол 2018г.г..pdf
1 file(s) 4546 downloads
Програми ноември 21, 2019
Програма ОС 2019.PDF
1 file(s) 4520 downloads
Програми ноември 21, 2019
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сухиндол 2017г..pdf
1 file(s) 4489 downloads
Програми ноември 21, 2019
Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Сухиндол през 2016 г..pdf
1 file(s) 4521 downloads
Програми ноември 21, 2019
План – сметка – сметосъбиране 2020 година
1 file(s) 4690 downloads
Сметосъбиране ноември 21, 2019
Стратегия за управление на общинска собственост в община Сухиндол мандат 2015 – 2019 г.
1 file(s) 4635 downloads
Стратегии ноември 21, 2019
Протокол по чл.37 и ал.6 жт ЗСПЗЗ- 2018г..pdf
1 file(s) 5067 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
zapoed 14-84 suh.pdf
1 file(s) 4662 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
spisak sv imoti25.06.15.pdf
1 file(s) 4748 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
правила за ползването на мерите.pdf
1 file(s) 5152 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед 37в ал 4 – Красно градище 2017-2018 U2013 193 02 10 2017.pdf
1 file(s) 5014 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед 37в ал 4 – Сухиндол 2017-2018 U2013 РД 14-319 30 10 2017.pdf
1 file(s) 4905 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед РД-14-27230.09.2015г. на ОД Земеделие – В. Търново за землище с. Горско Косово за стопанската 20152016г.pdf
1 file(s) 5075 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
ОБЯВА.pdf
1 file(s) 4959 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Протокол 1мирчева.pdf
1 file(s) 4909 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Протокол по чл. 37 И ал.6 от ЗСПЗЗ.PDF
1 file(s) 5159 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
СПИСЪК.pdf
1 file(s) 4916 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Зап 369.pdf
1 file(s) 4870 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед 37в ал 4 – Горско Калугерово 2017-2018 U2013 РД 14 320 01 11 2017.pdf
1 file(s) 4954 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед 37в ал 4 – Бяла река 2017-2018 РД 14 321 01 11 2017.pdf
1 file(s) 4954 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед 37в ал 4 – Горско Косово 2017-2018 U2013 РД 14 271 02 10 2017.pdf
1 file(s) 4930 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед 37в ал 4 – Коевци 2017-2018 U2013 РД 14 224 02 10 2017.pdf
1 file(s) 4834 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Зап 302.pdf
1 file(s) 4941 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
ЗАПОВЕД ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ.pdf
1 file(s) 5030 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
zapoed 14-85 koevci.pdf
1 file(s) 4630 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Зап 303.pdf
1 file(s) 4932 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Зап 325.pdf
1 file(s) 4836 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Зап 342.pdf
1 file(s) 4870 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Зап 326.pdf
1 file(s) 5012 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
11042016140522.pdf
1 file(s) 4650 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Zapoved masivi.pdf
1 file(s) 4641 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
protokol 2 ot 27.08.15.pdf
1 file(s) 4645 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
predvar registr imoti.pdf
1 file(s) 4764 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
publ targ imoti.pdf
1 file(s) 4704 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
zapoed 14-74 koevci.pdf
1 file(s) 4715 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
zapoed 14-76 suh.pdf
1 file(s) 4737 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
spisyk pasishta meri za otdavane pod naem prez 2016.pdf
1 file(s) 4811 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
zapoed 14-75 g kalugrerowo.pdf
1 file(s) 4753 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Zapoved ODZ RD14-150 02.08.17.pdf
1 file(s) 4683 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
2018-10-12 135651.PDF
1 file(s) 4584 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
11082016103434.pdf
1 file(s) 4783 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
2018-10-12 135225.PDF
1 file(s) 4634 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
04072016121428.pdf
1 file(s) 4637 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Zap RD 14271.30.09.15 na OD zem.pdf
1 file(s) 4691 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Spisak na zem zemi OS s nachin na tr polzv.pdf
1 file(s) 4960 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
OBQVA.pdf
1 file(s) 4559 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Spisak na pasichta i meri za 2017.pdf
1 file(s) 4748 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
2019-02-22 134738.PDF
1 file(s) 4548 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
DOC222.pdf
1 file(s) 4642 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
2018-10-12 140051.PDF
1 file(s) 4609 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
2018-10-12 140333.PDF
1 file(s) 4567 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
2018-10-12 140704.PDF
1 file(s) 4647 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
2018-10-12 140951.PDF
1 file(s) 4500 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед сметосъбиране 2019 год.
1 file(s) 4633 downloads
Сметосъбиране ноември 22, 2019
Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 година
4 file(s) 4777 downloads
Избори и референдуми ноември 21, 2019
Заповед сметосъбиране 2020
1 file(s) 4633 downloads
Сметосъбиране януари 9, 2020
Местни избори – 2019 год.
7 file(s) 4731 downloads
Избори и референдуми ноември 21, 2019
Обществени поръчки преди 06.04.2017 год.
36 file(s) 5123 downloads
Профил на купувача ноември 21, 2019
Вътрешни правила
1 file(s) 4851 downloads
Профил на купувача ноември 21, 2019
Изготвяне на оценки на общински имоти
1 file(s) 4695 downloads
Профил на купувача ноември 21, 2019
Обществена поръчка за осигуряване на информация и публичност по проект „Повишаване квалификацията на служителите в община Сухиндол“
19 file(s) 4183 downloads
Профил на купувача ноември 21, 2019
Обяви за търгове и конкурси по общинска собственост
19 file(s) 6230 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 22, 2019
Публична покана гориво автомобили – 2014
1 file(s) 4748 downloads
Профил на купувача ноември 21, 2019
Публична покана по проект 0431300182 – Историческо и културно наследство
11 file(s) 4940 downloads
Профил на купувача ноември 21, 2019
Публична покана по проект ОПАК 13-13-143
5 file(s) 4901 downloads
Профил на купувача ноември 21, 2019
Публична покана по проект ОПАК 13-22-31
3 file(s) 4932 downloads
Профил на купувача ноември 21, 2019
Публични регистри на Община Сухиндол на подадените декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2018 година
2 file(s) 4192 downloads
Публичен регистър ноември 21, 2019
Декларация по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
5 file(s) 4970 downloads
Публичен регистър ноември 21, 2019
Списък на категориите информация, създавана, обработвана и съхранявана в община Сухиндол
1 file(s) 4789 downloads
Категории информация ноември 21, 2019
Общински план за развитие на община Сухиндол (2014-2020)
1 file(s) 4714 downloads
План за развитие ноември 21, 2019
Заповед за освобождаване за 2019.doc
1 file(s) 4166 downloads
Сметосъбиране ноември 22, 2019
Проект на план сметка за 2019 година.PDF
1 file(s) 4582 downloads
Сметосъбиране ноември 22, 2019
Заповед сметосъбиране 2019 год..PDF
1 file(s) 4599 downloads
Сметосъбиране ноември 22, 2019
Приложение 1 към заповед за освобождаване.xls
1 file(s) 4591 downloads
Сметосъбиране ноември 22, 2019
Бюджети – 2019 год.
5 file(s) 4116 downloads
Бюджети юни 10, 2020
Месечни отчети – 2019 год.
12 file(s) 3948 downloads
Месечни отчети януари 15, 2020
Тримесечни отчети – 2019 год.
13 file(s) 3965 downloads
Тримесечни отчети юни 5, 2020
Тримесечни отчети – 2018 год.
12 file(s) 3977 downloads
Тримесечни отчети ноември 25, 2019
Бюджети – 2018 год.
3 file(s) 4666 downloads
Бюджети ноември 25, 2019
Месечни отчети – 2018 год.
12 file(s) 3927 downloads
Месечни отчети ноември 25, 2019
Месечни отчети – 2017 год.
6 file(s) 3890 downloads
Месечни отчети ноември 25, 2019
Тримесечни отчети – 2017 год.
11 file(s) 3790 downloads
Тримесечни отчети ноември 25, 2019
Бюджети – 2017 год.
0 file(s) 4188 downloads
Бюджети ноември 25, 2019
Избори за президент и вицепрезидент – 2016 год
9 file(s) 4762 downloads
Избори и референдуми ноември 21, 2019
Месечни отчети – 2016 год.
2 file(s) 3847 downloads
Месечни отчети ноември 25, 2019
Бюджети – 2016 год.
3 file(s) 4739 downloads
Бюджети ноември 25, 2019
11.08.2015 Избори за общ. съветници и кметове и Национален референдум – 2015 год
17 file(s) 5017 downloads
Избори и референдуми ноември 24, 2019
Проект за наредба за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от общински поземлен фонд на триторията на община Сухиндол 04.09.2014
1 file(s) 4509 downloads
Проект на наредба ноември 24, 2019
Търг с тайно наддаване – 17 Декември 2011
0 file(s) 4313 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 25, 2019
Протокол 8 от 02.04.2012 – 16 Юни 2012
7 file(s) 5095 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 7 от 09.03.2012 – 16 Юни 2012
4 file(s) 4989 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 6 от 02.03.2012 – 16 Юни 2012
3 file(s) 5122 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 5 от 16.02.2012 – 16 Юни 2012
13 file(s) 5030 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 4 от 27.01.2012 – 16 Юни 2012
5 file(s) 4893 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 3 от 19.12.2011 – 16 Юни 2012
6 file(s) 5110 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 2 от 17.11.2011 – 16 Юни 2012
13 file(s) 4970 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 66 от 16.09.2011 г. – 23 Май 2012
7 file(s) 4978 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 65 от 02.08.2011 г. – 23 Май 2012
2 file(s) 4834 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 63 от 30.06.2011 г. – 22 Май 2012
4 file(s) 5007 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 64 от 01.08.2011 г. – 22 Май 2012
8 file(s) 5103 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 60 от 30.05.2011 – 21 Май 2012
7 file(s) 4974 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 61 от 09.06.2011 г. – 22 Май 2012
3 file(s) 4931 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 58 от 15.04.2011 – 19 Март 2012
15 file(s) 5081 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 57 от 21.02.2012 – 19 Март 2012
9 file(s) 5063 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 56 от 31.01.2011 – 19 Март 2012
15 file(s) 5055 downloads