Добре дошли на официалния уебсайт на Община Сухиндол

Тук можете да намерите необходимата информация, която търсите, относно общината и нейните граждани.

четвъртък, 22 октомври 2020 7:07:52
харта на клиента
виж повече

Плати лесно онлайн

За Кмета

инж. Пламен Димитров Чернев

Кмет на Община Сухиндол

Наскоро добавени

Намерете тук всички наскоро добавени и качени файлове.

Title
Покана с Дневен ред за заседание на Общински съвет на 21.10.2020 г.
1 file(s) 3 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет октомври 20, 2020
Справка по чл.26 ЗНА Наредба за определяне и админвистрирането на местни цени на услугите предоставяне от община Сухиндол
1 file(s) 12 downloads
Проект на наредба октомври 16, 2020
Структура на общинска администрация
1 file(s) 31 downloads
Структура октомври 9, 2020
Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИТЕ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУХИНДОЛ
1 file(s) 25 downloads
Наредби, правилници, програми и планове октомври 9, 2020
Справка-по-чл.26-от-ЗНА-Наредба за реда и условията за отглеждане на селскистопански животни на територията на община Сухндол.
1 file(s) 41 downloads
Проект на наредба октомври 2, 2020
Съобщение по чл.26 , ал.2 от ЗНА Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в Община Сухиндол
1 file(s) 42 downloads
Проект на наредба октомври 1, 2020
Покана с Дневен ред за Заседание на Общински съвет Сухиндол на 21.09.2020 г.
1 file(s) 63 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет септември 21, 2020
Съобщение по чл.26 ЗНА Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни от Община Сухиндол
1 file(s) 94 downloads
Проект на наредба септември 16, 2020
Справка чл.26, ал.5 ЗНА за Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и разпорежане с общински жилища на територията на община Сухиндол.
1 file(s) 61 downloads
Проект на наредба септември 16, 2020
Съобщение по чл.26, ал.2 от ЗНА Проект на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Сухиндол
1 file(s) 84 downloads
Проект на наредба септември 1, 2020
Тримесечен отчет 2-ро трим. 2020г. – ОП
1 file(s) 129 downloads
Общ. предпр. "Спортни имоти, отдих, развл. и комун. дейности" август 7, 2020
Тримесечен отчет 1-во трим. 2020г. – ОП
1 file(s) 112 downloads
Общ. предпр. "Спортни имоти, отдих, развл. и комун. дейности" август 7, 2020
Покана с Дневен ред за заседание на Общински съвет Сухиндол на 06.08.2020 г.
1 file(s) 96 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет август 4, 2020
Продажба на общински имот, ПИ с идентификатор 07661.111.433, по кадастралната карта на с. Бяла Река, община Сухиндол, с площ 6675 кв.м . Акт за частна общинска собственост № 1610 от 21.05.2020 г.
1 file(s) 103 downloads
Обяви за търгове и конкурси юли 29, 2020
Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сухиндол
1 file(s) 108 downloads
Наредби, правилници, програми и планове юли 10, 2020
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Сухиндол
1 file(s) 75 downloads
Наредби, правилници, програми и планове юли 9, 2020
Покана с Дневен ред за заседание на Общински съвет на 30.06.2020 г.
1 file(s) 83 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет юни 30, 2020
Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата в община Сухиндол
1 file(s) 82 downloads
Наредби, правилници, програми и планове юни 26, 2020
Справка чл.26,ал.5 – Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Сухиндол
1 file(s) 73 downloads
Проект на наредба юни 23, 2020
Обява публичен търг 02.07.2020г. – кафе автомат
1 file(s) 67 downloads
Обяви за търгове и конкурси юни 16, 2020
Обява публичен търг 02.07.2020г. – гараж
1 file(s) 55 downloads
Обяви за търгове и конкурси юни 16, 2020
Регистър на Община Сухиндол на подадените декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2019 г. по чл.35, ал.1, т.1 и чл.35, ал.1, т.2
1 file(s) 76 downloads
Публичен регистър юни 10, 2020
Плащане гориво 03.06.2020г.
1 file(s) 69 downloads
Профил на купувача юни 8, 2020
Обява публичен търг отдаване под наем 29.06.2020г.
1 file(s) 58 downloads
Обяви за търгове и конкурси юни 4, 2020
плащане гориво 22.05.2020г.
1 file(s) 45 downloads
Профил на купувача юни 3, 2020
Плащане гориво 19.05.2020
1 file(s) 45 downloads
май 26, 2020
Съобщение по чл.26, ал.2 ЗНА наредба определяне на местните данъци на територията на община Сухиндол-1
1 file(s) 64 downloads
Проект на наредба май 22, 2020
Съобщение чл.26 ЗНА Наредба за определяне на местните данъци на територията на община Сухиндол
1 file(s) 63 downloads
Проект на наредба май 21, 2020
Н А Р Е Д Б А ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ И ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
1 file(s) 71 downloads
Наредби, правилници, програми и планове май 12, 2020
НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУХИНДОЛ
1 file(s) 71 downloads
Наредби, правилници, програми и планове май 12, 2020
Анкетна карта План за интегрирано развитие община Сухиндол
1 file(s) 82 downloads
План за развитие май 5, 2020
Съобщение във връзка с подготовка на План за интегрирано развитие на община Сухиндол за периода 2021 -2027 г.
1 file(s) 96 downloads
План за развитие май 5, 2020
Обявление ПУП- ПП за АМ Хемус за землище на гр. Сухиндол
1 file(s) 77 downloads
Съобщения и обявления май 5, 2020
Плашане гориво 10.04.2020г.
1 file(s) 62 downloads
Профил на купувача април 24, 2020
Покана с Дневен ред за заседание на Общински съвет Сухиндол на 10.04.2020 г.
1 file(s) 113 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет април 8, 2020
Справка по чл. 26,ал.5 от ЗНА за Правилник за организацията и дейността на ОКБД
1 file(s) 84 downloads
Проект на наредба април 7, 2020
Съобщение по чл.26, ал.2 за Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища на територията на община Сухиндол
1 file(s) 99 downloads
Проект на наредба април 3, 2020
Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА по проект на наредба за упражняване на правата на общинска собственост в капитала на търговските дружества с общинско участие и за участие на общината в граждански дружества и сдружения с нестопонска цел. дружества с общинско участие и за участие на общинатна
1 file(s) 88 downloads
Проект на наредба март 31, 2020
Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА по проект на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и за рекламната дейност на територията на община Сухиндол
1 file(s) 92 downloads
Проект на наредба март 31, 2020
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР 2014- 2020г. на община Сухиндол за периода 01.01.2019г. -31.12.2019г.
1 file(s) 90 downloads
План за развитие март 31, 2020
Плащане гориво
1 file(s) 74 downloads
Профил на купувача март 24, 2020
Плащане гориво 05.03.2020г.
1 file(s) 84 downloads
Профил на купувача март 18, 2020
Отчет на постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2019 г.
1 file(s) 81 downloads
Достъп до информация март 6, 2020
Съобщение по чл.26, ал.2 от ЗНА за приемане на правилник за организацията и дейността на Общинска комисия по безопастност на движението по пътищата на територията на Община Сухиндол.
1 file(s) 86 downloads
Проект на наредба март 6, 2020
Обявление засегнати частни имоти от концесионна площ
1 file(s) 85 downloads
Съобщения и обявления март 2, 2020
Обявление Специализиран подробен устройствен план
1 file(s) 107 downloads
Съобщения и обявления февруари 25, 2020
Плащане гориво 19.02.2020г.
1 file(s) 88 downloads
Профил на купувача февруари 24, 2020
Обявление на Решение № 45-31.01.2020 на Общински съвет Сухиндол
1 file(s) 99 downloads
Съобщения и обявления февруари 21, 2020
Приложения към Общински план за развитие 2013- 2020 г.
1 file(s) 105 downloads
План за развитие февруари 20, 2020
Обявление и Заповед за одобряване на ПУП – план за застрояване
2 file(s) 76 downloads
Съобщения и обявления февруари 20, 2020
плащане гориво
1 file(s) 49 downloads
Профил на купувача февруари 19, 2020
Информация за изпълнение на ОПНИЕВИ за 2019 год.
1 file(s) 93 downloads
Енергийна ефективност февруари 12, 2020
Годишен отчет по чл.12 от ЗЕЕ за 2019 год.
1 file(s) 80 downloads
Енергийна ефективност февруари 12, 2020
Гори по вид собственост
1 file(s) 40 downloads
Общ устройствен план февруари 11, 2020
Карта интегриран риск
0 file(s) 39 downloads
Общ устройствен план февруари 11, 2020
Карта геология
1 file(s) 37 downloads
Общ устройствен план февруари 11, 2020
Карта почви
1 file(s) 32 downloads
Общ устройствен план февруари 11, 2020
Карта КИН
1 file(s) 29 downloads
Общ устройствен план февруари 11, 2020
Карта собственост
1 file(s) 33 downloads
Общ устройствен план февруари 11, 2020
Карта защитени територии
1 file(s) 33 downloads
Общ устройствен план февруари 11, 2020
Общ.предприятие бюджет 2020; 11.02.2020г.
1 file(s) 49 downloads
Общ. предпр. "Спортни имоти, отдих, развл. и комун. дейности" февруари 11, 2020
Окончателен проект ОУП
1 file(s) 22 downloads
Общ устройствен план февруари 11, 2020
Записка окончателен проект на ОУП
1 file(s) 17 downloads
Общ устройствен план февруари 11, 2020
Списък на свободните имоти, земеделски земи които общината има намерени да предостави под наем през 2020/2021 на земеделски производители отговарящи на изискванията на чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ
1 file(s) 15 downloads
Селско стопанство февруари 10, 2020
НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
1 file(s) 48 downloads
Наредби, правилници, програми и планове февруари 10, 2020
НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
0 file(s) 27 downloads
Архив на Общински съвет февруари 10, 2020
НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на община Сухиндол
1 file(s) 98 downloads
Архив на Общински съвет юли 9, 2020
Годишен отчет ЕЕ- 2019год
1 file(s) 34 downloads
януари 30, 2020
Плащане гориво 20.02.20 год.
1 file(s) 45 downloads
Профил на купувача януари 29, 2020
Дневен ред за Заседание на Общински съвет Сухиндол на 31.01.2020 г.
1 file(s) 70 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет януари 28, 2020
Съобщение по чл.26 от ЗНА изменение на Наредбата за упражняване на правата на собственост на Общината в капитала на търговските дружества с общинско участие и за участието на общината в граждански дружества и сдружения
1 file(s) 63 downloads
Проект на наредба януари 24, 2020
Плащане гориво 06.01.2020г.
1 file(s) 53 downloads
Профил на купувача януари 24, 2020
Съобщение на основание чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове за изменение на “Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и за рекламна дейност на територията на община Сухиндол”
1 file(s) 64 downloads
Проект на наредба януари 24, 2020
Справка за постъпилите предложение от обществените консултации по Проект на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
1 file(s) 58 downloads
Проект на наредба януари 23, 2020
Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди ОТМЕНЕНА
1 file(s) 61 downloads
Архив на Общински съвет януари 22, 2020
Заповед Специализиран ПУП и Транспортна схема
1 file(s) 60 downloads
Съобщения и обявления януари 21, 2020
Предложение към съобщение по чл.26 ЗНА, към проект на Наредба придобиване на общинско имущество
1 file(s) 48 downloads
Проект на наредба януари 21, 2020
Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие Спортни имоти, отдих, развлечения и комунални дейности
1 file(s) 36 downloads
Наредби, правилници, програми и планове януари 13, 2020
СЪОБЩЕНИЕ МЕСТНИ ДАНЪЦИ
1 file(s) 23 downloads
Съобщения януари 13, 2020
ПУП- Парцеларен план – свлачище
1 file(s) 15 downloads
Подробни устройствени планове януари 8, 2020
Декларации на кмета на община Сухиндол и общински съветници при Общински съвет Сухиндол
3 file(s) 32 downloads
Декларации януари 8, 2020
Актуализация на РПУО Севлиево, Дряново и Сухиндол
1 file(s) 33 downloads
Екология януари 8, 2020
Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет Сухиндол
2 file(s) 35 downloads
Декларации, Наредби, правилници, програми и планове януари 8, 2020
Програма за енергийна ефективност на община Сухиндол
2 file(s) 51 downloads
Енергийна ефективност януари 6, 2020
Краткосрочна програма насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Сухиндол
1 file(s) 52 downloads
Енергийна ефективност януари 6, 2020
Обявление
1 file(s) 48 downloads
Съобщения и обявления декември 20, 2019
Дневен ред за Заседание на Общински съвет Сухиндол на 23.12.2019 г.
1 file(s) 48 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет декември 20, 2019
Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
0 file(s) 49 downloads
Проект на наредба декември 18, 2019
Плащане гориво 03.12.2019
1 file(s) 61 downloads
Профил на купувача декември 11, 2019
Съобщение по чл.26, ал.2 от ЗНА на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Сухиндол
1 file(s) 65 downloads
Проект на наредба декември 11, 2019
Решения Общински съвет мандат 2015- 2019
1 file(s) 120 downloads
Решения януари 9, 2020
Решения 2015-2019
1 file(s) 74 downloads
Архив на Общински съвет декември 3, 2019
Заключителна пресконференция
1 file(s) 90 downloads
Екология декември 3, 2019
Официална церемония
1 file(s) 85 downloads
Екология декември 3, 2019
Карта на вилни зони “Мъгъра” и “Куза”
1 file(s) 66 downloads
Общ устройствен план декември 3, 2019
Годишен отчет съгл. чл.12 и чл.63 от ЗЕЕ за 2018 год.
1 file(s) 85 downloads
Енергийна ефективност декември 2, 2019
Наредба за опазване на обществения ред и чистотата на община Сухиндол
1 file(s) 77 downloads
Наредби, правилници, програми и планове януари 9, 2020
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
1 file(s) 56 downloads
Архив на Общински съвет февруари 10, 2020
ГФО – 2019 год.
1 file(s) 155 downloads
Годишен финансов отчет юли 15, 2020
ГФО – 2017 год.
7 file(s) 28 downloads
Годишен финансов отчет ноември 25, 2019
ГФО – 2018 год.
5 file(s) 22 downloads
Годишен финансов отчет ноември 25, 2019
ГФО – 2019 год.
0 file(s) 10 downloads
ноември 25, 2019
ГФО – 2020 год.
0 file(s) 22 downloads
Годишен финансов отчет ноември 25, 2019
Тримесечни отчети – 2020 год.
4 file(s) 188 downloads
Тримесечни отчети август 7, 2020
Месечни отчети – 2020 год.
9 file(s) 474 downloads
Месечни отчети октомври 12, 2020
Бюджети – 2020 год.
5 file(s) 156 downloads
Бюджети август 13, 2020
Разрешение за строеж
1 file(s) 26 downloads
Съобщения и обявления ноември 24, 2019
Общински обекти от първостепенно значение
1 file(s) 20 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 22, 2019
Съобщение по чл.32 от ДОПК
1 file(s) 23 downloads
Съобщения ноември 22, 2019
Дългосрочна програма – ВЕИ
4 file(s) 57 downloads
Енергийна ефективност ноември 22, 2019
Протоколи на Общински съвет – мандат 2019-2023 год.
5 file(s) 115 downloads
Протоколи на общ. съвет октомври 9, 2020
Решения на Общински съвет – мандат 2019-2023 год.
8 file(s) 369 downloads
Решения октомври 9, 2020
ПУП – Смяна предназначение
1 file(s) 25 downloads
Съобщения и обявления ноември 22, 2019
ПУП – Складова база
1 file(s) 28 downloads
Съобщения и обявления ноември 22, 2019
Изм-Наред-за-услов-и-реда-за-съставяне-на-бюджетна-прогноза.pdf
1 file(s) 33 downloads
Проект на наредба ноември 26, 2019
Наредба за изграждане и опазване на зелената система в Община Сухиндол.pdf ОТМЕНЕНА
1 file(s) 30 downloads
Архив на Общински съвет януари 9, 2020
Съобщение по чл.26, ал.2 от зна – изменение на правилника за организацията и дейността на общински съвет сухиндол.PDF
1 file(s) 33 downloads
Проект на наредба ноември 22, 2019
Проект на наредба за опазване на обществения ред и чистотата на територията на община Сухиндол – съобщение по чл.26, ал.2 от ЗНА.PDF
1 file(s) 31 downloads
Проект на наредба ноември 26, 2019
Проект за наредба овладяване популацията на безстопанствени кучета.pdf
1 file(s) 35 downloads
Проект на наредба ноември 26, 2019
Програма за развитие на туризма в община Сухиндол.pdf
1 file(s) 132 downloads
Наредби, правилници, програми и планове февруари 20, 2020
Наредба за чистотата на улици, паркове, градини и площади в населените места в община Сухиндол – отменена
1 file(s) 51 downloads
Архив на Общински съвет януари 9, 2020
Правилник за организацията и дейността на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СУХИНДОЛ
1 file(s) 42 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 26, 2019
Наредба за условията и управлението на гробищните паркове.pdf
1 file(s) 82 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 21, 2019
Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти-редовно обучение.pdf
1 file(s) 78 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 21, 2019
Наредба за условията и реда за записване и преместване на деца в общинската детска градина и училището в община Сухиндол.docx
1 file(s) 84 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 21, 2019
Наредба за условията и реда за предоставяне на концесии от общински съвет Сухиндол.pdf
1 file(s) 83 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 21, 2019
Наредба за упражняване правата на собственост на общината върху капитала на търговски дружества с общинско участие.pdf
1 file(s) 72 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 21, 2019
Наредба за управление на отпадъци на територията на община Сухиндол.doc
1 file(s) 78 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 21, 2019
Наредба за управление на общинските пътища в община Сухиндол.doc
1 file(s) 69 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 21, 2019
Наредба за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на община Сухиндол.doc
1 file(s) 75 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 21, 2019
Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и за рекламна дейност на територията на община Сухиндол.doc
1 file(s) 60 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 21, 2019
Наредба за символите, почетните знаци,отличията и почетните звания на град Сухиндол.pdf
1 file(s) 25 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 21, 2019
Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите в община Сухиндол.pdf
1 file(s) 23 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 21, 2019
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни в община Сухиндол.doc
1 file(s) 72 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 21, 2019
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Сухиндол.doc
1 file(s) 61 downloads
Архив на Общински съвет февруари 10, 2020
Наредба за обществения ред и безопасността на движението в Община Сухиндол ОТМЕНЕНА
1 file(s) 25 downloads
Архив на Общински съвет януари 9, 2020
Съобщение по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове
2 file(s) 24 downloads
Проект на наредба ноември 22, 2019
Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие Спортни имоти, отдих, развлечения и комунални дейности
2 file(s) 29 downloads
Архив на Общински съвет януари 13, 2020
Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на община Сухиндол
2 file(s) 24 downloads
Наредби, правилници, програми и планове февруари 10, 2020
Наредба за условията и реда за водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Сухиндол
5 file(s) 11 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 21, 2019
изм.Наредба местни данъци 3данък недвижими имоти.doc
1 file(s) 40 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
Proekt izm pravil za org i dein na OS Suhindol.pdf
1 file(s) 47 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
Приложение 4.doc
1 file(s) 24 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
Проект-наредба-преместваеми-съоражения.doc
1 file(s) 26 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
проект изм.и доп.наредба бюджет 2016 г. 1.doc
1 file(s) 25 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
проект за изм.и доп.Наредбата за общинския дълг 2016 1.docx
1 file(s) 25 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
Приложение 1.doc
1 file(s) 25 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
pr_SY_DG.doc
1 file(s) 60 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
Приложение 3.doc
1 file(s) 27 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
Наредба-чл.22-ЗУО-Сухиндол.doc
1 file(s) 28 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
Приложение 2.doc
1 file(s) 29 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
Проект на наредба за управление на отпадъците на територията на община Сухиндол
1 file(s) 21 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
Проект на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и за рекламна дейност на територията на община Сухиндол
1 file(s) 16 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
Протокол 1 от 03.11.2011 г. – 23 Май 2012.pdf
1 file(s) 39 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 59 от 26.05.2011 г. – 21 Май 2012.pdf
1 file(s) 38 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Покана за заседание на общински съвет сухиндол на 25.03.2019 г. – 22 Март 2019.PDF
1 file(s) 40 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет ноември 26, 2019
Протокол 67 от 20.09.2011 г. – 23 Май 2012.pdf
1 file(s) 36 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 62 от 17.06.2011 – 22 Май 2012.pdf
1 file(s) 35 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 22, 2019
Одитно становище и одитен доклад СП ГФО 2017.pdf
1 file(s) 19 downloads
Одитни доклади ноември 22, 2019
РПУО _Севлиево, Дряново, Сухиндол_2016.doc
2 file(s) 50 downloads
Екология ноември 22, 2019
Отчет Енергийна Ефективност 2017г..pdf
1 file(s) 64 downloads
Енергийна ефективност ноември 21, 2019
Ред за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване.docx
1 file(s) 43 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
отчет за достъп до информация.jpg
1 file(s) 38 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
Отчет ЗДОИ 2014.doc
1 file(s) 34 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
Отчет ЗДОИ 2013.doc
1 file(s) 34 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
Отчет ЗДОИ 2012.doc
1 file(s) 32 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
ОТЧЕТ ЗДОИ 2016Г..docx
1 file(s) 35 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
instrukcia_za_dostup_do_informacia.doc
1 file(s) 23 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
ОТЧЕТ ДОИ 2017.docx
1 file(s) 15 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
20-informatziya.html
1 file(s) 15 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
dostap-do-informatziya.html
1 file(s) 26 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
ОТЧЕТ ДОИ 2018 1.docx
1 file(s) 40 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
Dostap do inf 2015.pdf
1 file(s) 66 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
Ред за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване.docx
1 file(s) 19 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
Отчет ЗДОИ 2014.doc
1 file(s) 16 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
отчет за достъп до информация.jpg
1 file(s) 15 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
Отчет ЗДОИ 2013.doc
1 file(s) 17 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
Отчет ЗДОИ 2012.doc
1 file(s) 15 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
ОТЧЕТ ЗДОИ 2016Г..docx
1 file(s) 16 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
ОТЧЕТ ДОИ 2017.docx
1 file(s) 15 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
dostap-do-informatziya.html
1 file(s) 31 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
instrukcia_za_dostup_do_informacia.doc
1 file(s) 24 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
20-informatziya.html
1 file(s) 21 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
ОТЧЕТ ДОИ 2018 1.docx
1 file(s) 16 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
Dostap do inf 2015.pdf
1 file(s) 20 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
49-Красно Градищенови рег. граници предложение.jpg
1 file(s) 24 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
48-Сухиндолнови рег. граници предложение.jpg
1 file(s) 25 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
52-Селищни характеристики – справки от кметствата.docx
1 file(s) 18 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
51-Карта-трасе на АМ Хемус_A3.jpg
1 file(s) 22 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
51-А-АМ Хемус-плакат ОВОС.jpg
1 file(s) 24 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
5-КАРТА-ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННА-СИСТЕМА.jpg
1 file(s) 22 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
43-Карта-Напоителен канал-А3.jpg
1 file(s) 19 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
45-Горско Калугерово- нови рег. граници предложение.jpg
1 file(s) 18 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
47-Коевцинови рег. граници предложение.jpg
1 file(s) 18 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
46-Горско Косовонови рег. граници предложение.jpg
1 file(s) 21 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
44-Бяла Река нови рег. граници предложение.jpg
1 file(s) 17 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
43-КАРТА-ВОДНИ ОБЕКТИ-СУХИНДОЛ.pdf
1 file(s) 30 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
43-Водни тела и обекти.jpg
1 file(s) 17 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
42-КАРТА-САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНИ-ЗОНИ-Водоизточници.pdf
1 file(s) 17 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
24-КАРТА-ЗЕМ-ПОКРИТИЕ-LANDSAT-2016.pdf
1 file(s) 14 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
22-ПОУП_Карта на Референтен слой Земно покритие.jpg
1 file(s) 16 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
23-КАРТА-ЗЕМ-покритие-ПРОМЕНИ-2009-2016.pdf
1 file(s) 20 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
41-КАРТА-РИСК-СВЛАЧИЩА-СУХИНДОЛ.pdf
1 file(s) 15 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
41-Карта-свачище-път-извадка.jpg
1 file(s) 16 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
40-КАРТА-РИСК-ЗЕМЕТРЪС-СГРАДИ-СУХИНДОЛ.pdf
1 file(s) 16 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
4-КАРТА-ИНЖЕНЕРНА-ИНФРАСТРУКТУРА-СУХИНДОЛ.jpg
1 file(s) 16 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
39-КАРТА-РИСК-ЗЕМЕТРЪС-СУХИНДОЛ.pdf
1 file(s) 15 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
36-Коевци – несъответствия гори- извадка.jpg
1 file(s) 17 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
37-Сухиндол- разлики-гори-извадка.jpg
1 file(s) 16 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
38-КАРТА-РИСК-НАВОДНЕНИЕ-СУХИНДОЛ.jpg
1 file(s) 16 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
35-Бяла река-несъответствия гори – извадка пример.jpg
1 file(s) 14 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
31-Б-Горски фонд – разлики-пример_2.jpg
1 file(s) 14 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
34-Карта общински гори.jpg
1 file(s) 15 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
31-А-Гори – разлики-пример_1.jpg
1 file(s) 14 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
3-КАРТА-ЛАНДШАФТ ЗЕМИ С ВИСОКА ПРИРОДНА СТОЙНОСТ.jpg
1 file(s) 16 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
30-СО_Куза_Mъгъра_A3.pdf
1 file(s) 18 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
3-1-КАРТА-ЛАНДШАФТ.pdf
1 file(s) 15 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
29-Красно-градище-KVS_Kadaster.jpg
1 file(s) 13 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
28-ПОУП_КВС-2016 и регулация – кадастър – обща карта.pdf
1 file(s) 16 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
28-ПОУП-Карта на разлики-земно покритие-регулация-КВС-пример-Коевци.pdf
1 file(s) 14 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
27-ПОУП_Примери- Детайли – КВС и СИЗП-граници.pdf
1 file(s) 13 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
26-ПОУП_КВС и СИЗП-обща карта.pdf
1 file(s) 15 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
13-Приложение 3-Регистър на военни паметници.pdf
1 file(s) 16 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
12-Приложение 2-Справка АИС-АКБ.pdf
1 file(s) 15 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
10-КАРТА-ИНТЕГРИРАН-РИСК-СУХИНДОЛ.pdf
1 file(s) 14 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
22-КАРТА-РЕФ-СЛОЙ-ЗЕМ-ПОКРИТИЕ-СУХИНДОЛ.pdf
1 file(s) 14 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
2019-04-30 114014.PDF
1 file(s) 14 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
17-21-Приложения III-1 2 3 4 5_Оперативен капацитет и услуги.pdf
1 file(s) 16 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
15-Б-Приложение 5-Б- Режими по видове.pdf
1 file(s) 17 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
15-A- Приложение 5-A-Устройствени зони.pdf
1 file(s) 18 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
14-Приложение-4-НКЦ-пълен списък.pdf
1 file(s) 15 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
11-Приложение 1-НКЦ-НИНКН.pdf
1 file(s) 17 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
1-КАРТА-ФУНКЦИОНАЛНО-ЗАНИРАНЕ-СУХИНДОЛ.pdf
1 file(s) 15 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
Обява търг имоти Сухиндол, Коевци и Бяла Река 19-05-2015, 13.46.pdf
1 file(s) 25 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
обява-ПИ17208.501.255-с.Горско_Косово-23.03.2015-11.00ч.doc
1 file(s) 30 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
ОБЯВА за публичен търг на 28.03.2016 г. за отдаване под наем на помещение в с. Горско Калугерово.11-03-2016.pdf
1 file(s) 17 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
обява_за_продажба_-_имот_000036.doc
1 file(s) 20 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
обява_-_УПИ_Х-342_кв.26_-_с._Коевци_04.12.2014_-_11_30_ч.doc
1 file(s) 17 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
обява за търг негодни за ползване активи 09.05.2014 11.30 ч.doc
1 file(s) 18 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
обява УПИ ІХ-342 кв.26 с.Коевци 09.05.2014г.12 00ч.doc
1 file(s) 15 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Търг за продажба на 20 бр. имоти в местността КУЗА землище с. Горско Косово на 28.09.2018г 11.00 часа..PDF
1 file(s) 17 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Търг за продажба на хотел-ресторант с. Горско Косово на 28.09.2018 г. от 11.30 часа.PDF
1 file(s) 17 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Публичен търг за продажба на хотел-ресторант с. Горско Косово.PDF
1 file(s) 17 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи землище Сухиндол и с. Горско Косово.PDF
1 file(s) 17 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Публичен търг за продажба на 20 бр. новообразувани имоти в месността Куза землище с. Горско Косово.PDF
1 file(s) 17 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява публично оповестен конкурс с тайно наддаване 24.04.2019г..PDF
1 file(s) 17 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
ОБЯВА за публичен търг на 28.03.2016 г. за продажба на 202 бр. имоти – земеделски земи (ниви). 11-03-2016, 11.47.pdf
1 file(s) 20 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява публичен търг тайно наддаване на 10.05.2019г. гр. Сухиндол ул. Изгрев 22.PDF
1 file(s) 17 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява провеждане на публичен търг на 03.09.2018г. за продажба на движими вещи – автомобили.pdf
1 file(s) 21 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява за търг за наем на земеделски земи на 21.12.2015.pdf
1 file(s) 16 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява за търг за наем на земеделски земи на 21.12.2015 04-12-2015, 14.14.pdf
1 file(s) 16 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява за търг за наем на земеделски земи на 21.12.2015 – 04-12-2015, 14.14.pdf
1 file(s) 16 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява за конкурс за наем на помощение с. Б. Река 05-01-2018.pdf
1 file(s) 15 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява за публичен търг 03-11-2016, 11-55.pdf
1 file(s) 17 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява за конкурс за наем на помощение с. Б. Река 05-01-2018 – 2.pdf
1 file(s) 16 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
ОБЯВА_за_търг_за_продажба_на_ДМА_-_автомобили.doc
1 file(s) 17 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
5_обява_за_търг_-_негодни_за_ползване_активи_04.12.2014_-_10.30_ч.doc
1 file(s) 24 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява – търг за продажба на имоти Мъгара и Куза – 10.08.2015 г. приложение 05-06-2015, 10.58.pdf
1 file(s) 15 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява – търг за продажба на имоти Мъгара и Куза – 10.08.2015 г. приложение.pdf
1 file(s) 17 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Сухиндол през 2016 г..pdf
1 file(s) 13 downloads
Програми ноември 21, 2019
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сухиндол 2017г..pdf
1 file(s) 17 downloads
Програми ноември 21, 2019
Програма ОС 2019.PDF
1 file(s) 17 downloads
Програми ноември 21, 2019
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сухиндол 2018г.г..pdf
1 file(s) 17 downloads
Програми ноември 21, 2019
План – сметка – сметосъбиране 2020 година
1 file(s) 19 downloads
Сметосъбиране ноември 21, 2019
Стратегия за управление на общинска собственост в община Сухиндол мандат 2015 – 2019 г.
1 file(s) 17 downloads
Стратегии ноември 21, 2019
Протокол по чл.37 и ал.6 жт ЗСПЗЗ- 2018г..pdf
1 file(s) 41 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
spisak sv imoti25.06.15.pdf
1 file(s) 42 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
zapoed 14-84 suh.pdf
1 file(s) 75 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
правила за ползването на мерите.pdf
1 file(s) 31 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
СПИСЪК.pdf
1 file(s) 33 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Протокол по чл. 37 И ал.6 от ЗСПЗЗ.PDF
1 file(s) 33 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Протокол 1мирчева.pdf
1 file(s) 32 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
ОБЯВА.pdf
1 file(s) 37 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед РД-14-27230.09.2015г. на ОД Земеделие – В. Търново за землище с. Горско Косово за стопанската 20152016г.pdf
1 file(s) 37 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед 37в ал 4 – Сухиндол 2017-2018 U2013 РД 14-319 30 10 2017.pdf
1 file(s) 34 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед 37в ал 4 – Красно градище 2017-2018 U2013 193 02 10 2017.pdf
1 file(s) 36 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед 37в ал 4 – Коевци 2017-2018 U2013 РД 14 224 02 10 2017.pdf
1 file(s) 35 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед 37в ал 4 – Горско Косово 2017-2018 U2013 РД 14 271 02 10 2017.pdf
1 file(s) 32 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед 37в ал 4 – Бяла река 2017-2018 РД 14 321 01 11 2017.pdf
1 file(s) 32 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед 37в ал 4 – Горско Калугерово 2017-2018 U2013 РД 14 320 01 11 2017.pdf
1 file(s) 35 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Зап 369.pdf
1 file(s) 37 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Зап 326.pdf
1 file(s) 19 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Зап 342.pdf
1 file(s) 16 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Зап 325.pdf
1 file(s) 18 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Зап 303.pdf
1 file(s) 29 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
zapoed 14-85 koevci.pdf
1 file(s) 70 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
ЗАПОВЕД ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ.pdf
1 file(s) 30 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Зап 302.pdf
1 file(s) 35 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
zapoed 14-75 g kalugrerowo.pdf
1 file(s) 27 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
spisyk pasishta meri za otdavane pod naem prez 2016.pdf
1 file(s) 24 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
zapoed 14-76 suh.pdf
1 file(s) 27 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
zapoed 14-74 koevci.pdf
1 file(s) 31 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
publ targ imoti.pdf
1 file(s) 22 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
predvar registr imoti.pdf
1 file(s) 23 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
protokol 2 ot 27.08.15.pdf
1 file(s) 23 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Zapoved masivi.pdf
1 file(s) 26 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
11042016140522.pdf
1 file(s) 18 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
04072016121428.pdf
1 file(s) 19 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
2018-10-12 135225.PDF
1 file(s) 14 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
11082016103434.pdf
1 file(s) 18 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
2018-10-12 135651.PDF
1 file(s) 15 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Zapoved ODZ RD14-150 02.08.17.pdf
1 file(s) 25 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Zap RD 14271.30.09.15 na OD zem.pdf
1 file(s) 24 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Spisak na zem zemi OS s nachin na tr polzv.pdf
1 file(s) 25 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Spisak na pasichta i meri za 2017.pdf
1 file(s) 24 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
OBQVA.pdf
1 file(s) 24 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
DOC222.pdf
1 file(s) 24 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
2019-02-22 134738.PDF
1 file(s) 17 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
2018-10-12 140951.PDF
1 file(s) 16 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
2018-10-12 140704.PDF
1 file(s) 16 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
2018-10-12 140333.PDF
1 file(s) 13 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
2018-10-12 140051.PDF
1 file(s) 16 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед сметосъбиране 2019 год.
1 file(s) 14 downloads
Сметосъбиране ноември 22, 2019
Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 година
4 file(s) 26 downloads
Избори и референдуми ноември 21, 2019
Заповед сметосъбиране 2020
1 file(s) 11 downloads
Сметосъбиране януари 9, 2020
Местни избори – 2019 год.
7 file(s) 29 downloads
Избори и референдуми ноември 21, 2019
Обществени поръчки преди 06.04.2017 год.
36 file(s) 40 downloads
Профил на купувача ноември 21, 2019
Вътрешни правила
1 file(s) 32 downloads
Профил на купувача ноември 21, 2019
Изготвяне на оценки на общински имоти
1 file(s) 32 downloads
Профил на купувача ноември 21, 2019
Обществена поръчка за осигуряване на информация и публичност по проект „Повишаване квалификацията на служителите в община Сухиндол“
19 file(s) 30 downloads
Профил на купувача ноември 21, 2019
Обяви за търгове и конкурси по общинска собственост
19 file(s) 19 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 22, 2019
Публична покана гориво автомобили – 2014
1 file(s) 34 downloads
Профил на купувача ноември 21, 2019
Публична покана по проект 0431300182 – Историческо и културно наследство
11 file(s) 23 downloads
Профил на купувача ноември 21, 2019
Публична покана по проект ОПАК 13-13-143
5 file(s) 27 downloads
Профил на купувача ноември 21, 2019
Публична покана по проект ОПАК 13-22-31
3 file(s) 28 downloads
Профил на купувача ноември 21, 2019
Публични регистри на Община Сухиндол на подадените декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2018 година
2 file(s) 47 downloads
Публичен регистър ноември 21, 2019
Декларация по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
5 file(s) 45 downloads
Публичен регистър ноември 21, 2019
Декларации по чл. 35, ал.1, т. 2
30 file(s) 46 downloads
Публичен регистър ноември 21, 2019
Списък на категориите информация, създавана, обработвана и съхранявана в община Сухиндол
1 file(s) 42 downloads
Категории информация ноември 21, 2019
Общински план за развитие на община Сухиндол (2014-2020)
1 file(s) 79 downloads
План за развитие ноември 21, 2019
Заповед за освобождаване за 2019.doc
1 file(s) 22 downloads
Сметосъбиране ноември 22, 2019
Приложение 1 към заповед за освобождаване.xls
1 file(s) 23 downloads
Сметосъбиране ноември 22, 2019
Заповед сметосъбиране 2019 год..PDF
1 file(s) 17 downloads
Сметосъбиране ноември 22, 2019
Проект на план сметка за 2019 година.PDF
1 file(s) 19 downloads
Сметосъбиране ноември 22, 2019
Бюджети – 2019 год.
5 file(s) 89 downloads
Бюджети юни 10, 2020
Месечни отчети – 2019 год.
12 file(s) 45 downloads
Месечни отчети януари 15, 2020
Тримесечни отчети – 2019 год.
13 file(s) 150 downloads
Тримесечни отчети юни 5, 2020
Тримесечни отчети – 2018 год.
12 file(s) 30 downloads
Тримесечни отчети ноември 25, 2019
Бюджети – 2018 год.
3 file(s) 27 downloads
Бюджети ноември 25, 2019
Месечни отчети – 2018 год.
12 file(s) 30 downloads
Месечни отчети ноември 25, 2019
Месечни отчети – 2017 год.
6 file(s) 29 downloads
Месечни отчети ноември 25, 2019
Тримесечни отчети – 2017 год.
11 file(s) 30 downloads
Тримесечни отчети ноември 25, 2019
Бюджети – 2017 год.
0 file(s) 19 downloads
Бюджети ноември 25, 2019
Избори за президент и вицепрезидент – 2016 год
9 file(s) 24 downloads
Избори и референдуми ноември 21, 2019
Съобщение 28.06.2016
1 file(s) 24 downloads
Проект на наредба ноември 24, 2019
Месечни отчети – 2016 год.
2 file(s) 28 downloads
Месечни отчети ноември 25, 2019
Бюджети – 2016 год.
3 file(s) 19 downloads
Бюджети ноември 25, 2019
11.08.2015 Избори за общ. съветници и кметове и Национален референдум – 2015 год
17 file(s) 27 downloads
Избори и референдуми ноември 24, 2019
Проект за наредба за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от общински поземлен фонд на триторията на община Сухиндол 04.09.2014
1 file(s) 17 downloads
Проект на наредба ноември 24, 2019
Търг с тайно наддаване – 17 Декември 2011
0 file(s) 19 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 25, 2019
Протокол 8 от 02.04.2012 – 16 Юни 2012
7 file(s) 31 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 7 от 09.03.2012 – 16 Юни 2012
4 file(s) 32 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 6 от 02.03.2012 – 16 Юни 2012
3 file(s) 29 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 5 от 16.02.2012 – 16 Юни 2012
13 file(s) 18 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 4 от 27.01.2012 – 16 Юни 2012
5 file(s) 15 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 3 от 19.12.2011 – 16 Юни 2012
6 file(s) 15 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 2 от 17.11.2011 – 16 Юни 2012
13 file(s) 12 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 66 от 16.09.2011 г. – 23 Май 2012
7 file(s) 13 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 65 от 02.08.2011 г. – 23 Май 2012
2 file(s) 13 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 63 от 30.06.2011 г. – 22 Май 2012
4 file(s) 10 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 64 от 01.08.2011 г. – 22 Май 2012
8 file(s) 10 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 60 от 30.05.2011 – 21 Май 2012
7 file(s) 10 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 61 от 09.06.2011 г. – 22 Май 2012
3 file(s) 10 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 58 от 15.04.2011 – 19 Март 2012
15 file(s) 10 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 57 от 21.02.2012 – 19 Март 2012
9 file(s) 10 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 56 от 31.01.2011 – 19 Март 2012
15 file(s) 10 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Публичен търг с тайно наддаване – 17 Декември 2011
0 file(s) 16 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 26, 2019